Archiv

Výsledky průzkumu spokojenosti se službami TS a.s. v roce 2016

Městská společnost TS a.s. každoročně, již od roku 2004, testuje spokojenost zákazníků se službami, které poskytuje. V letošním roce tak učinila v termínu od 1. do 10. srpna.

Dotazování prováděli dva studenti, pomocí dvanácti otázek zjišťovali u místních občanů, jak jsou spokojeni se stavem veřejného osvětlení, nasvětlení přechodů pro chodce, s úrovní vánoční výzdoby i slavnostního osvětlení historických objektů. Posuzován byl stav městského mobiliáře, který pod sebou zahrnuje autobusové zastávky, dětská hřiště, pískoviště a také lavičky. Hodnocena byla čistota veřejných WC, úklid města a samozřejmě i zimní údržba místních komunikací, údržba zeleně, provoz parkovišť a činnost hrobové matriky.

Cílem bylo dosáhnout minimálně 75% spokojenost, která zahrnuje odpovědi zcela spokojen i spokojen. Celkem bylo osloveno 460 respondentů, z toho 232 žen a 228 mužů.

Provoz Veřejné osvětlení

S úrovní veřejného osvětlení jsou občané spokojeni z 91,3 %. Procento nespokojených bylo 5,2. Za celou dobu testování klesla spokojenost v této oblasti pouze jednou na 85,1 % a to v roce 2009, jinak se nikdy nedostala pod 90 %.
Nasvětlení přechodů pro chodce bylo kladně hodnoceno 81,1 %, vloni byla vyšší o 2,6 %. Nespokojených bylo letos 10,4 %. Nejvíce občané (2,6 %) kritizovali krátkou dobu zelené pro chodce na semaforu u přechodu u Kauflandu. Na tomto místě jsou signální plány nastaveny tak, aby křižovatka byla co nejlépe prostupná jak pro motoristy, tak i pro pěší. Při dnešních dopravních zátěžích v centru města bohužel nelze signální plán u této křižovatky nastavit jinak. Druhá nejčastěji opakovaná žádost respondentů o blikající přechody pro chodce na více místech ve městě budou podnětem při jednáních s majitelem veřejného osvětlení.

S úrovní vánoční výzdoby bylo letos spokojeno 86,3 %, což je oproti loňskému roku o 4,6 % více. Nejvyšší procento spokojenosti bylo dosaženo v letech 2005-2007, kdy se pohybovalo nad 90 %. Nespokojenost v letošním roce byla 9,1 %. Loňská 12% nespokojenost byla podnětem pro jednání managementu TS a.s. s vedením statutárního města Frýdek-Místek. V současné době se plánuje modernizace výzdoby a také byla zavedena opatření pro lepší výběr vánočních stromů.

S úrovní slavnostního osvětlení historických objektů je letos spokojeno 85 %. Procento nespokojených od roku 2004 kleslo z 5,7 na letošní 1,5 %.

Městský mobiliář

Od roku 2011 je v této oblasti letos spokojenost nejvyšší a to celkem 69,4 %. Nespokojenost (celkem 23 %) oproti loňskému roku klesla o 1,5 %, nejčastější výtky byly směrem k lavičkám a to například poblíž místeckého náměstí, které jsou v současné době v rekonstrukci stejně jako u kina Petra Bezruče. Nespokojenost vyjádřili také s nedostatkem laviček na ulici T.G.M., zde se však nachází úseky, kam je ani nelze umístit. V této lokalitě se však nachází park Komenského sady, kde je místa k sezení dostatek.

Čistota veřejných toalet

S čistotou veřejných WC je letos spokojeno 24,4 %, nespokojeno je 2,6 %, což je sice o 1,5% více než v loňském roce, avšak od počátku testování celková nespokojenost klesla o celých 13 %. Většina oslovených (přes 73 %) nemohla čistotu veřejných toalet posoudit. Respondenti nejvíce vytýkali špinavé WC v křížovém podchodu. Tyto záchody jsou však umístěny u chodeb a výtahů, které nepatří pod správu TS a.s. a zároveň se často stávají útočištěm pro bezdomovce. Proto není v silách zaměstnanců na veřejných toaletách udržet celé okolí v naprosté čistotě. 

Úklid města

Letošní spokojenost 91,1 % je největší za celé sledované období, kdy nikdy neklesla pod 80%, a také je o 2,6 % vyšší než vloni. Nespokojenost je pouhých 8 % což je nejlepší výsledek za celou dobu testování této oblasti. Příznivé výsledky přičítá vedení společnosti dlouhodobému a cílevědomému zdokonalování systému provádění nejen strojního, ale i ručního úklidu. Nespornou zásluhu na tom má také navýšení frekvence čištění města pomocí dvou samosběrných vozů pořízených z dotace Státního fondu životního prostředí v roce 2013.

Zimní údržba místních komunikací

Spokojených je 78 %, což je nejvíce za posledních 5 let. Od roku 2013 se drží spokojenost občanů mezi 75-80 %. V letošním roce klesl počet nespokojených občanů z  20,2 % na 18,7 %. Nejčastěji (3,3 %) si respondenti stěžovali na pozdní nasazení TS a.s. Při zimní údržbě je vždy postupováno dle „schváleného plánu zimní údržby“ a nasazování techniky je zajišťováno podle důležitosti příslušné místní komunikace. Nicméně se vedoucí pracovníci na vytýkané lokality při následujícím zimním období zaměří a budou-li stížnosti oprávněné, posílí údržbu.

Provozování parkovišť

Oproti loňskému roku spokojenost klesla z 55,9 % na 51,1%. Nespokojených je o necelé jedno procento vyšší oproti roku 2015, kdy jich bylo 21,3 % Občané, stejně jako předchozí roky, nejvíce kritizují nedostatek parkovacích míst před poliklinikou, (3 %), nedostatek neplacených míst v centru Frýdku i Místku (3 %) a málo míst na sídlišti Slezská (2 %). I přesto poměrně nízkou celkovou spokojenost je zaznamenán mírně stoupající trend v posledních šesti letech (například spokojenost dosáhla v roce 2011 necelých 40 %) Faktem je, že statutární město Frýdek Místek každoročně investuje do rozšiřování parkovacích zón, a to především na sídlištích. Provoz v samém centru města je však nutné regulovat, aby nedocházelo k dopravním kolizím, a proto v něm nemůže být nespočet respondenty požadovaných neplacených parkovacích míst. 

Údržba zeleně v Místku

Letošní spokojenost dosáhla 84,4 % a je ve srovnání s rokem 2015 nižší o 2,1 %. Za celou dobu sledování od roku 2004 se tato oblast nedostala pod 83 % spokojenosti. Procento nespokojených občanů se již několik let v této části města daří udržet mezi 5-8 %. V letošním roce byla zaznamenána ve výši 5,2 %.  Nejčastěji by lidé (2,1 %) uvítali více květinových záhonů. Je nutné zmínit, že každý rok vznikají další nové záhony, například nyní v podzimním období přibudou dva další, jeden poblíž podchodu u bývalého autobusového stanoviště a druhý u 6. ZŠ.

Údržba zeleně ve Frýdku

V této oblasti došlo k mírnému poklesu procenta spokojených z loňských 74,6 % na letošních 73,9 %.  Nespokojenost se však z loňských 9,4 % snížila na 5,4 %. Vedení se pokusí zaměřit na údržbu ve Frýdku tak, aby spokojenost občanů přesáhla 80 %. Dlouhodobě se spokojenost pohybuje v rozmezí 75-80 %. Občané si stejně jako v Místku přejí více parků a záhonů. Tyto výsledky z  průzkumu spokojenosti budou podkladem pro další jednání se zástupci statutárního města Frýdku-Místku v této oblasti.

Činnost hrobové matriky

Vzhledem k tomu, že tuto specifickou činnost využívá relativně malé procento občanů, vyskytuje se při hodnocení podstatná část dotazovaných (letos to bylo přes 74 %), kteří nedokážou tuto službu posoudit. Letošní procento spokojených je 25,2 % oproti loňským 27,6 %, přičemž nespokojených bylo letos 0,6 % a vloni 0,4 %.

Zpracovala:
Pavlína Juřenová
odborný referent marketingu
 
Schválil:
Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva TS a.s.
 

Pozn.: grafické srovnání viz příloha

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
10.10.2016 15:04
(Aktualizováno: 10.10.2016 15:06)
Počet zhlédnutí: 1 726