Archiv

Rozpory v textu Mladé fronty DNES

V textu z MfDNES ze dne 2. 3. 2017 nazvaném „Kontroly města budí rozpaky. Nevidí chyby“ je hned několik nesrovnalostí a nepravd. Už samotný titulek je víc než zavádějící. Pokládáme za nezbytně nutné se k textu vyjádřit a uvést věci na pravou míru.

REDAKCE: „Zádrhel sice našli zastupitelé z kontrolního výboru, ale následná magistrátní kontrola nic neobjevila.“ 

MĚSTO: Kontroloři ani nic objevit nemohli, což už se píše v samotné obžalobě vyhotovené státním zástupcem, v níž je uvedeno, že „….město Frýdek-Místek nemohlo při vyúčtování dotace odhalit, že nejde o skutečné náklady“.  Kontroloři se při kontrole musí řídit zákonem o finanční kontrole, nemohou nahlížet do celého účetnictví společností, které od města dotace získaly, ani jejich dodavatelů. Kontroloři jen těžce odhalí, že se jedná o faktury na fiktivní plnění, když doklady jak společnosti, tak jejího dodavatele, splňují účel dotace a obě mají doklady zavedeny ve svém účetnictví.  Město vystupovalo v celé kauze v roli poškozeného a znovu upozorňujeme, že i v obžalobě bylo uvedeno, že město nemohlo odhalit, že nejde o skutečné náklady. Oprávnění kontrolního a finančního výboru zastupitelstva, ale také útvaru kvality a auditu magistrátu jsou zpracovány viz příloha. 

REDAKCE: „V případě frýdecko-místeckého magistrátu podle všeho nemuselo jít o ojedinělý krok, kdy kontrolní odbor města mohl „přehlédnout“ možný problém.“

MĚSTO: Když pomineme, že na magistrátu není žádný kontrolní odbor, redaktor by měl věci pojmenovávat přesně, nejspíš měl na mysli útvar kvality a auditu, je nutné znovu upozornit, že kontroloři mají omezené možnosti, takže nejde o to, že by něco „přehlédli“, jde o to, že na některé věci prostě „nedohlédnou“, protože je vidět nemůžou, nemají k tomu pravomoce, jako například orgány činné v trestním řízení (policie).

REDAKCE: „Při kontrole ve fotbalovém klubu jsme v polovině loňska zjistili, že na dokladech v sumě přibližně sedm milionů korun chybí podpisy……“

MĚSTO: Tvrzení citovaného zastupitele Valacha je opravdu nehoráznost. Částka 7 milionů je částka, kterou měl klub přidělenou v rámci dotací od města. Rozhodně se nejednalo o chybné doklady za 7 milionů. Členové kontrolního výboru při kontrole zjistili zejména formální nedostatky (nedostatečně vyplněný cestovní doklad, neupřesnění účelu zakoupených pohonných hmot – traktor, křovinořez, chybějící popisek, že věc byla hrazena z dotace města…) jednalo se o doklady v řádů několika desetitisíců korun. Nešlo o miliony. Majitelé klubu byli na nedostatky upozorněni a je logické, že je uvedli do pořádku, tudíž následná kontrola útvaru kvality a auditu magistrátu již v dokladech nenašla žádné pochybení. Nicméně, co už v novinovém článku nezaznělo, je fakt, že při kontrole kontroloři našli pochybení v jiné věci a za porušení rozpočtové kázně uložili fotbalovému klubu vrátit zpět zadržované peníze (přeplatek za energie) a uložili mu i penále v celkové výši 150 tisíc korun.

REDAKCE: „Jak kontroly vysílané městem fungují, není příliš jasné.“

MĚSTO: Jasné to je ze zákonů - o finanční kontrole, o obcích, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a z kontrolního řádu. Je to složitější pro orientaci, ale je to jasné. – ve stručnosti vysvětleno viz příloha

Kontroloři z útvaru kvality a auditu kontrolují příjemce dotace na základě plánu kontrol, který jim schvaluje primátor, nebo provádí mimořádné kontroly na žádost primátora či zastupitelstva. Pokud kontroloři odhalí porušení rozpočtové kázně, žádají neoprávněně vyúčtované peníze zpět, případně ukládají penále, což je peněžitý trest.

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
06.03.2017 15:16
Počet zhlédnutí: 4 903