Rozvoj cyklostezek ve Frýdku-Místku

V roce 1999 byl zpracován Generel cyklistické dopravy pro Frýdek-Místek, výstupy byly následně zapracovány do územního plánu města. Část cyklostezek, navržená v generelu pro realizaci v I. etapě je již zprovozněna, v současné době se zpracovává pasport těchto stezek. Jedná se o následující cyklostezky:
Frýdek-Místek, průtah městem (v žádosti o dotace ze SFDI figurovala jako Oprava cyklostezky – průtah městem), v celkové délce 3,103 km, realizace – vyznačení vodorovným a svislým dopravním značením po stávajících chodnících v roce 1996. Stezka je vedena v souběhu se silnicí I/48, která prochází centrem města. Pro vedení cyklistické stezky je využita část chodníku, který byl zbudován v šířce 3,5 až 5,0 m a je silně frekventovaným pěším i cyklistickým tahem. Při vysoké dopravní zátěži na silnici I/48 ( v nejzatíženějším úseku bylo v době zřízení cca 35 tis. vozidel/den, dnes cca 40 tis. vozidel/den) bylo nezbytné vyčlenit část chodníku pro cyklisty z hlediska zvýšení bezpečnosti provozu. V letech 2006 a 2007 prošla rekonstrukcí stezka kolem průtahu městem. Proinvestováno zde bylo celkem 17 mil. Kč na celkovou výměnu vysloužilých povrchů z litého asfaltu za živičný kryt a na estakádě pak byl proveden speciální pryskyřičný povrch.
Ostrava – Beskydy, vedená po levém břehu podél řeky Ostravice, zprovozněna na katastru města v celé délce jako stezka pro chodce a cyklisty I. část: dl.941 m, š. 2,5 m, od k.ú. Sviadnov po ul. Riegrovu. Povrch zámková dlažba, bez barevného rozlišení, C 9, realizace 1999 II. část: dl. 1352 m, š. 3,5 m, vedena po ochranné hrázi levého břehu řeky Ostravice, zprovozněna od napojení na stezku východ – západ u parku B.Smetany po ul. Ke splavu. Povrch ze zámkové dlažby, barevně odlišena část pro chodce a cyklisty, C 10, realizace 1999 III. část: dl.502 m, š. 2,5 m, navazuje na I. část u ul. Riegrovy, končí napojením na II. část u parku B.Smetany. Povrch ze zámkové dlažby bez barevného rozlišení, C 9, realizace 2003 IV. část: dl. 1236 m, vedena po levém břehu řeky Ostravice od ul. Ke splavu po konec k.ú. za areálem Policie, z toho 620 m š. 3,5 m, povrch ze zámkové dlažby barevně odlišené, C 10, dalších 616 m se živičným povrchem, š. 2,5 m, C 8. Doplněno sjezdem na ul. Stará Riviera dl. 173 m, š. 3 m, povrch ze zámkové dlažby bez barevného rozlišení, C 9, realizace 2003.
Palkovická – Olešná, v celkové délce 3, 804 km, realizace 2004, vedená - od podchodu pod sil. I/56 u plynáren samostatnou stezkou v dl.210 m, š. 2,5 m, zámková dlažba barevně nerozlišená, C 8, - dále po ul. Kvapilově do km 1,015, odtud podél ul. Kvapilovy na samostatném násypu dl. 240 m včetně lávky přes řeku Olešnou, š. 2,5 m, povrch zámková dlažba barevně nerozlišená, C 8, - navazující úsek dl. 300 m, š. 4 m (2,5 m cyklostezka, 1,5 m chodník), povrch zámková dlažba s barevným odlišením, C 10, - dále po hrázi přehrady Olešná, kde byl vyloučen provoz motorových vozidel vyjma účelové obsluhy Povodí Odry. Zrekonstruovaný úsek dl. 420 m, š. 5 m (3 m cyklostezka, 2 m chodci), povrch živičný, rozděleno vodorovným dopravním značením, C 10, - navazuje úsek mezi parkovištěm a ul. Na Hrázi v délce 201 m, š. 3 m, povrch zámková dlažba bez barevného rozlišení, C 9 - další část je vedena po stávajících komunikacích – ul. K Olešné, ul. Palkovické a ul. Kvapilově zpět k podchodu pod I/56, kde trasa navazuje na stávající cyklostezku Frýdek-Místek, východ – západ, vedenou převážně v souběhu se silnicí I/48. Tato stezka je navázána na dálkové cyklistické trasy č. 6004 a 6006, které jsou součástí trasy Brána Beskyd Frýdek-Místek – Staré Město (propojení cyklistické stezky Ostrava-Beskydy s městskou částí sídliště Slezská a sportovním areálem ve Starém Městě), vedená po pravém břehu řeky Ostravice a od soutoku po pravém břehu řeky Morávky, s lávkou do Starého Města a vazbou na probíhající cyklotrasy č. 6003, 6004, 6005 a 502. Celková délka 2,2 km, realizace v roce 2001, investorem bylo Sdružení obcí Frýdecko-Místecka, v jehož majetku je cyklostezka dosud vedena. Valná část cyklostezky byla vybudována na k.ú. obce Staré Město, která se k Frýdku-Místku těsně přimyká a slouží nejen občanům těchto obou sídel - hlavní trasa od lávky přes Ostravici (na Poříčí, v k.ú. Místek) podél Ostravice a Morávky až po připojovací úsek k ul. Na Podvolání v délce 1554 m, š.3,0 a 3,50 m, povrch převážně ze zámkové dlažby vyjma dvou úseků, upravených pro přístup nákl. vozidel pro údržbu toku se živičným povrchem (dl. cca 150 +50 m), C 9 - propojovací úsek od konce hlavní trasy po ul. Na Podvolání v délce 247 m, š. 3,5 m, živičný povrch, C 9 - lávka pro cyklisty a pěší přes řeku Morávku, dl.45 m, š. 3 m, C 9 - propojení z lávky na MK ve Starém Městě v délce 98 m, š. 3,5 m, povrch ze zámkové dlažby, C10 - propojení do sídliště Slezská, dl. 259 m, š. 3,0 m, povrch ze zámkové dlažby.
Cyklostezka za frýdeckým hřbitovem v délce 280 metrů obchází kolizní místo mezi ploty zahradkářské osady a přilehlých domů. Stezka je vedena kolem skleníků a zadní části areálu frýdeckého hřbitova. Její povrch je tvořen zámkovou dlažbou. V roce 2006 se zpracoval koncepční materiál, který doporučuje další etapy výstavby cyklostezek i s vazbami na okolní území, aby další rozvoj cyklotras mohl plynule pokračovat.
V závěru roku 2008 prošla rekonstrukcí cyklostezka Olešná od hráze přehrady kolem aquaparku až po ul. Nad Přehradou. Náklady na rekonstrukci tohoto 1040 m dlouhého úseku byly vyčísleny na 14,7 mil. Kč.
V druhé polovině roku 2009 byla realizováno napojení nádraží ČD a autobusového stanoviště na páteřní cyklotrasy vč. výstavby nové 100 m dlouhé a 3 m široké lávky pro pěší a cyklisty mezi ul. Svatoplukova a areálem SOKOLÍK. Do sítě cyklostezek tak přibylo dalších cca 1100 m stezek vedených jako smíšené či výhradně pro cyklisty.Na stavbu se podařilo získat příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 6 913 000 Kč (finanční prostředky SFDI byly určeny jak na výstavbu cyklostezky, tak i lávky samotné).
Na podzim roku 2010 bylo dokončeno zokruhování cyklostezky kolem přehrady Olešná výstavbou úseku dlouhého 3,1 km vedoucího od akvaparku k rest. Rybárna na protějším břehu. Součástí stezky jsou i dva ocelodřevěné mostky přes vodní tok u loděnice a výpusť rybníku Řehánek a betonový propustek. Nyní je okruh kompletní, cyklisté a bruslaři tak mohou využít cca 5 km okruh ke svému potěšení. Celý okruh má hladký asfaltový koberec.
V létě roku 2013 byla uvedena do provozu dostavba cyklostezky na ul. Novodvorská napříč sídlištěm Slezská. Stezka navázala na kdysi provedený cca 300m úsek mezi ul. Pekařskou a domem čp. 3142. Mezi ul. Sadová a V. Závady byla stezka postavena jako smíšená, dále k ul. Pekařská a mezi ul. J. Čapka a domem čp. 3142 jako dělená. Na stezce je i první přejezd pro cyklisty ve měste. Součástí stavby bylo i zpevnění šachet kolektoru inženýrských sítí, který vede pod ní. Povrch stezky je ze zámkové dlažby. Celkové náklady na tuto cca 500 m dlouhou stavbu činily Kč 6.092.037,- vč. DPH. Stavba byla realizována za pomoci dotací EU.

Celková délka cyklostezek je cca 15,4 km (z toho je cca 1,5 km na katastrálním území Starého Města).

V příloze jsou fotky některých realizovaných úseků cyklostezek.