Nacházíte se: O městě > Doprava > Zimní údržba

Zimní údržba

PDF E-mail Print

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a na průjezdních úsecích silnic, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky.

Zimní údržba je prováděna podle operačního plánu schváleného magistrátem města, který mimo jiné stanovuje pořadí důležitosti komunikací. Vozovky jsou rozděleny do čtyř kategorií. Jako první jsou ošetřovány komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace. Podobně to je i s chodníky.

Ve Frýdku-Místku zajišťují zimní údržbu komunikací:
- silničáři ze Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o.
- zaměstnanci městské společnosti TS a.s.

Zimní údržbu komunikací ve vlastnictví města zajišťují zaměstnanci TS a.s.
Jedná se o 352 km místních komunikací patřících do správy Statutárního města Frýdek-Místek ve městě samotném a v integrovaných obcích Lískovec, Skalice, Chlebovice, Zelinkovice.

Zimní údržbu ve vlastnictví Moravskoslezského kraje provádí Správa silnic MS kraje.
Krajské silnice: ul. Bruzovská, Lískovecká, Revoluční, J. Opletala, 17. listopadu, Ostravská, Na Vyhlídce, Staroměstská a Slezská
Silnice ve vlastnictví státu: ul. Hlavní, Příborská a Beskydská - UDRŽUJE Sdružení ESA. Dispečink ve Frýdlantě nad Ostravicí  - telefon 733 690 633.
 

Požadavky na odklizení sněhu volejte přímo na dispečink zimní údržby TS a.s. - tel. 558 443 213, 558 443 201.

A co nám říká zákon o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška o odpovědnosti za zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti?

Plán zimní údržby
§ 42 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

(1) Pro účely plánu zimní údržby se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti takto:
a) I. pořadí - silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy,
b) II. pořadí - zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. třídy,
c) III. pořadí - ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a udržované zpravidla jen pluhováním,
d) neudržované - silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný dopravní význam vykonávat zimní údržbu [na tuto skutečnost musí být uživatelé upozorněni způsobem stanoveným ve zvláštním předpise 1]

1) vyhl. 294/2016 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

(2) O zpracování plánu zimní údržby pro místní komunikace rozhodují obce podle velikosti obce a dopravního významu místních komunikací. Pokud obce rozhodnou o zpracování plánu zajištění sjízdnosti místních komunikací I. až III. třídy, přihlédnou k tomuto pořadí důležitosti:
a) I. pořadí - rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace,
b) II. pořadí - sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace,
c) III. pořadí - ostatní obslužné místní komunikace,
d) neudržované - místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti (na tuto skutečnost obec upozorní uživatele způsobem v místě obvyklým).


Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic a silnic
§ 45 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

(1) Správci komunikací zabezpečují zimní údržbu tak, aby pokyn k zahájení příslušného zásahu byl vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby pluhování bylo prováděno již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení.
(2) Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti dálnice nebo silnice do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut. Mimo zimní období se závady ve sjízdnosti zmírňují bez průtahů.
(3) Vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízdnost v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanismů:
a) na dálnicích a rychlostních silnicích .... do 2 hodin,
b) na silnicích zařazených
do I. pořadí .... do 3 hodin,
II. pořadí .... do 6 hodin,
III. pořadí .... do 12 hodin.
(4) Lhůty uvedené v odstavci 3 platí pro dálnice a silnice zařazené do I. pořadí po celých 24 hodin, pro silnice zařazené do II. a III. pořadí po dobu stanovenou v plánu zimní údržby.


Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací
§ 46 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

Obce zajišťují sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy v těchto lhůtách:
a) I. pořadí důležitosti................. do 4 hodin,
b) II. pořadí důležitosti................. do 12 hodin,
c) III. pořadí důležitosti... po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.
 

Obrázky

Přílohy

O městě

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
-2.07 °C
-2.6 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)