Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Základní školy

Základní školy na území města Frýdku-Místku

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky, je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 

Zřizovatel statutární město Frýdek-Místek


Úplné (1. - 9. ročník)

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Ředitel školy: Mgr. Zbyněk Šostý

1. ZŠ

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, známá také pod názvem škola „Pod Sovou“, je moderní školou, a to nejen vybavením a využíváním moderních technologií, ale především novým moderním přístupem k žákům, kterým poskytuje ucelené vzdělání odrážející potřeby pracovního trhu a připravuje je pro další studium i pro život v otevřené společnosti. Prioritou je realizace programu Začít spolu a dlouholetá profilace na výuku přírodních věd a matematiky. Samozřejmostí je výuka angličtiny, informatiky a multimediální výchovy od 1. do 9. ročníku, nabídka 2 dalších cizích jazyků a osobní profilace v rámci volitelných předmětů.


Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555
Ředitelka školy: Mgr. Barbora Knopp

ZŠ Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 je škola zaměřena na výuku jazykové komunikace, informačních a komunikačních technologií a na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Žáci základní školy jsou vzděláváni podle ŠVP „Cesta abecedou života“.

2. ZŠ               2. ZŠ


Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402
Ředitelka školy: Mgr. Šárka Nahodilová

Od školního roku 2007/2008 učí podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Důvěra – porozumění – radost – poznávání, který postupně nahradí výuku podle osnov Obecné školy na 1.stupni a osnov Základní školy na 2.stupni. Škola se věnuje nejen talentovaným a nadaným žákům, ale poskytuje také všestrannou péči i dětem různě handicapovaným. Pracuje zde dobrovolné občanské sdružení Dys–centrum, které přispívá ke zlepšení výsledků práce integrovaných žáků a dětí ve specializovaných třídách. I přes svůj věk je škola moderní. Může se pochlubit zrekonstruovanou počítačovou učebnou s možností bezplatného využití internetu žáky i v odpoledních hodinách, nově vybudovanou odbornou pracovnou fyziky a chemie a moderní jazykovou učebnou.
Od školního roku 2008/2009 využívá nové venkovní hřiště pro míčové sporty.

4. ZŠ              4. ZŠ


Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254
Ředitel školy: Mgr. Martin Macháč


5. ZŠNaše škola nabízí žákům příjemnou rodinnou atmosféru, kvalitní výuku v moderně vybavených třídách a odborných učebnách. Nedílnou součástí výuky je plavecký výcvik žáků prvního stupně, škola v přírodě, bruslení, zajímavé projekty, od třetího ročníku výuka angličtiny (v první a druhé třídě se žáci hravou formou s angličtinou seznamují). Na druhém stupni si žáci vybírají ze široké nabídky povinně volitelných i nepovinných předmětů, od sedmé třídy si volí druhý jazyk. V rámci volby povolání navštěvují žáci 2. stupně Úřad práce ve Frýdku-Místku, jsou pro ně přichystány preventivní ochranné programy, lyřařský výcvik, adaptační pobyt šestých tříd, zahraniční zájezdy,  kroužek pro nadané žáky.

Škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoliv jen encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce má pak v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Škola je zaměřena především na sportovní a ekologické aktivity. V souladu s cílem našeho ŠVP je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale i kde se současně cítí bezpečně a spokojené. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život ve 21. století.

 

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Ředitel školy: Mgr. Lukáš Synek
6. ZŠ
Základní škola na ulici Pionýrů je úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky. Od 1. 9. 2009 škola vzdělává podle ŠVP - Škola mostem k životu. Ve školském vzdělávacím programu jde především o to, aby byli žáci připraveni pro život, měli takové znalosti a dovednosti, aby bezpečně překlenuli všechna případná úskalí, která život přináší. Škola je zapojena i do projektu Zdravá škola.

 

Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700
Ředitelka školy: Mgr. Iveta Zechová

7. ZŠŠkola je školou pro všechny, otevřenou a komunikující. Pro všechny - to znamená pro všechny děti, nadané i se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Otevřenou - nejen pro všechny žáky, ale i pro rodiče a veřejnost. Komunikující - znamená umět se domluvit. Poskytujeme kvalitní a kvalifikované vzdělání, které žáky vybaví základními znalostmi a dovednostmi, rozvine jejich schopnosti a kultivuje jejich charakter a postoje. Vedeme žáky k získávání schopností orientovat se v životě aktivně, samostatně a tvořivě, aby se z nich stali dobří občané našeho státu a EU a byli připraveni na celoživotní vzdělávání. Vedeme žáky ke schopnosti umět naslouchat, brát v úvahu názory druhých, vystupovat, prezentovat a obhajovat své názory.


Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570
Ředitelka školy: PhDr. Iveta Wilczková

Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570 „Osmička“ je úplnou základní školou.

8. ZŠ

V letošním školním roce máme 39 tříd s 910 žáky a 8 oddělení školní družiny. Kromě dětí ze spádových oblastí navštěvují naši školu i děti z jiných částí města a okolních vesnic. Nabízíme dětem široký výběr vzdělávacích zájmových útvarů a volitelných předmětů. Pokračujeme v rozšířené výuce informačních a komunikačních technologií od 6. ročníku. Již šestým rokem jsme otevřeli první třídu pro děti intelektově nadané. Děti se učí psát nevázaným písmem Comenia Script a v matematice využíváme metodu profesora Hejného. Žáci jsou zapojeni do mnoha zajímavých projektů.

 

Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
Ředitel školy: Mgr. Libor Kuča

Škola se nachází ve frýdecké části města na sídlišti Slezská. Poskytujeme úplné základní vzdělání, vyučujeme podle učebního programu Základní škola a od 1. 9. 2007 také podle školního vzdělávacího programu „Zelená do života“. V rámci vzdělávacích programů jsou vyučovány třídy s rozšířenou výukou tělesné a výtvarné výchovy. Škola je bezbariérová. Mezi nejvýznamnější úspěchy školy řadíme vynikající výsledky žáků sportovních tříd. Škola je členem Asociace sportovních školních klubů.

11. ZŠ               11. ZŠ


Základní a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
Ředitelka školy: Mgr.Vratislav Matěj 

ZŠ NadějeZákladní škola a mateřská škola Naděje je školou poskytující základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola se zaměřuje na vzdělávání dětí a žáků s poruchami učení a chování, na děti s mentálním postižením v kombinaci s dalším handicapem, na děti s poruchou autistického spektra. Nabízí vhodné podmínky pro vzdělávání také dětem zdravotně oslabeným nebo dětem, které lépe prospívají v malém kolektivu. Základní škola sdružuje typy škol - Základní škola, Základní škola praktická a Základní škola speciální.


Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
Ředitel školy: Mgr. Libor Kvapil

ZŠ Lískovec

Škola se nachází v Lískovci, příměstské části města Frýdku-Místku,má vytvořený vlastní školní vzdělávací program s názvem "Dělejme spolu lepší školu", dle kterého učíme od 1. září 2007. Škola má zájem na tom, aby výuka vycházela z potřeb a zájmu našich žáků. Proto věnujeme velkou pozornost volitelným a nepovinným předmětům. Klademe velký důraz na kvalitní výuku informačních dovedností. S výukou informatiky začínáme ve 4. třídě. Dlouhodobě se věnujeme problematice ekologické výchovy. Jsme držiteli titulu Ekoškola.
 


Neúplné (1. - 5. ročník)

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace
Ředitelka školy: Mgr. Ilona Martínková

Jsme neúplnou školou s 1. – 5. postupným ročníkem, která je umístěna v klidném vesnickém prostředí. Využíváme „rodinné atmosféry“, která panuje na naší škole, k vytváření skutečných kamarádských vztahů a k tolerantnímu chování mezi dětmi i dospělými. Motto ŠVP K.R.T.E.K. bylo utvořeno z počátečních písmen výchovně vzdělávacích oblastí, na které se škola zaměřuje:
K – kamarádství, R – rozum, T – tvořivost, E – ekologie, K – komunikativnost.

ZŠ Chlebovice


Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Skalice 192, příspěvková organizace
Ředitelka školy: Mgr. Denisa Rožnovská Rojíčková

Jsme školou téměř rodinného typu, naším krédem je, abychom byli přitažliví pro všechny děti. Od 1. 9. 2007 jsme zahájili výuku podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Ačkoliv nejsme školou se sportovním zaměřením v pravém smyslu slova, využíváme místních podmínek ke sportování všeho druhu. Cíleně se zaměřujeme na mluvený a literární projev dětí, na četbu a výtvarná ztvárnění děje, a tak vznikají dětské knížky, které mají své autory v našich školních lavicích.

ZŠ Skalice

 

Zřizovatel Moravskoslezský krajZřizovatel soukromník