Významné dny

2. února          Světový den mokřadů
V Íránu, konkrétně ve městě Ramsar, byla roku 1971 podepsána tzv. Ramsarská úmluva, která je úmluvou o mokřadech. Může se nám tento den zdát mírně kuriózní, ale mokřady jsou na naší zemi jedním z důležitých biotopů a mají velký význam například jako stanoviště vodních ptáků. Proto je nutné je chránit před znečištěním a zároveň i proto mají svůj mezinárodní den, abychom na ně nezapomínaly.

22. března          Světový den vody
Voda, a hlavně pitná nezávadná voda je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává. I z těchto důvodů byl Právě na tento den vyhlášen Světový den vody. V tento den si zároveň připomínáme, že na světě žije přes miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody a jsou tak přímo ohroženi na svém zdraví.

23. března          Světový den meteorologie
Světový den meteorologie byl vyhlášen jako připomínka dne 23. března roku 1950, kdy vzniklo WMO - Světová meteorologická organizace. Československo bylo v té době jedním ze zakládajících členů. Právě tato organizace se stává zvláštním odborem Organizace spojených národů pro oblast meteorologie, hydrologie a další související fyzikální vědy. Tento den bychom mohli pro laickou veřejnost nazvat Světovým dnem počasí, neboť právě meteorologie se počasím zabývá, neboť ovlivňuje náš Každodenní život a jsme na něm závislí. Toto uvědomění bylo velmi významné, neboť v současnosti můžeme více či méně počasí předpovídat a díky tomu zachránit mnoho lidí před významnými katastrofami či prostě můžeme zjistit, zda máme jet např. v sobotu na výlet. Sledování počasí má velký význam i pro národní hospodářství, a to konkrétně sektory zemědělství, vodní hospodářství, dopravu či energetickou oblast.

1. dubna          Mezinárodní den ptactva
Na první aprílový den, kdy je v plném proudu pohyb tažných ptáků, byla roku 1906 podepsána Mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. Československá republika k této konvenci přistoupila až roku 1924. Tento den se zároveň řadí k významným mezinárodním dnům pro přírodu.

22.dubna          Den Země
Den Země je dnem věnovaným naší planetě a v konečném důsledku i nám všem. Stanovení termínu tohoto svátku vychází z původních oslav dnů Země, které se obvykle konaly při oslavách jarní rovnodennosti (21. březen). Den země vznikl v USA spontánně, jako ekologicky laděný svátek Země. Od roku 1990 k se oslavám dne Země přidala i Česká republika. Den 22.dubna je věnován planetě Zemi ať už smýšlením o ekologické stránce nebo z ohledu na války (které po Zemi stále jsou). Cílem moderních oslav dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních řešení těchto problémů.

3. května          Den slunce
Jedním z hlavních důvodů proč vznikl tento den, je význam sluneční energie pro planetu Země jakožto hvězdy, která je nejblíže naší planety. Slunce nám dodává energii a probouzí vše živé. Jeho životodárnou sílu si připomínáme právě v tento den, který je stanoven jako Den Slunce.

16. května          Evropský den Slunce
Evropský den Slunce se rozšiřuje každým rokem do více Evropských zemí, kde si lidé připomínají význam Slunce pro naši planetu. Slunce je pro nás velice důležité, ohřívá naší planetu, díky němu žijeme. Samozřejmě hlavně v poslední době začíná rozmach s využitím sluneční energie, jakožto obnovitelného zdroje.

22. května          Mezinárodní den pro biologickou diverzitu
Od roku 2002, kdy OSN vyhlásilo 22. května, jako den pro biologickou diverzitu čili biologickou rozmanitost. Tento den nám  připomíná různorodost všech živých organismů na naší planetě Zemi, proto se též můžeme setkat s názvem tohoto dne, jako svátkem všeho živého na planetě Zemi.

24. května          Evropský den parků
Evropský den parků slaví hlavně ochránci přírody po celé Evropě, čímž si připomínají důležitost národních parků, zeleně a chráněných krajinných oblastí (CHKO). Samozřejmě se k nim každoročně přidávají i milovníci přírody.

31. května          Den otevírání studánek
Není ani známo dne obnovení této starodávné tradice, kdy dívky obcházely studánky ve svých i přilehlých vesnicích a z jara čistili studánky. Voda byla (a stále je) pro všechny velice důležitý prvek potřebný pro život i úrodu. Dívky se modlily za čistou vodu, úrodu a vše bylo zakončené tancem a hudbou. Proto je dnešní den věnován právě otevírání studánek.

2. června          Mezinárodní den čistého ovzduší
Mezinárodní den čistého ovzduší předchází mezinárodnímu dnu životního prostředí. V tento den pořádá akce mnoho firem, například formou toho, že zaměstnanci firmy jedou do práce na kole, apod.
 
5. června          Mezinárodní den ptačího zpěvu

Mezinárodní den ptačího zpěvu se slaví vždy první neděli v květnu. Jedná se oslavu příležitosti příchodu jara, kdy jsou již všichni stěhovaví ptáci zpět ve svých letních domovech a můžeme slyšet jejich zpěv.

5. června          Světový den životního prostředí
Životní prostředí je jeden z nejdůležitějších faktorů pro život celé planety, tudíž i život nás, lidí. Proto je dnešní den jedním z nejvýznamnějších Světových dnů a je věnován problematice a otázkám o zlepšení životního prostředí na celé planetě.

8. června          Mezinárodní den oceánů
OSN vyhlásila mezinárodní den oceánů roku 1992 a má připomínat důležitost oceánů a moří pro celý svět. Nejen mořské ovzduší je důležitý prvek pro životní prostředí, ale oceány a moře ovlivňují celou naší planetu, její biosféru a celkové klima Země. První oslavy tohoto dne jsou od roku 2009. Moře a oceány musíme chránit a neznečišťovat je.

17. června          Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha
Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha stanovila OSN na den 17. června. Jedná se o jeden z mezinárodních dnů, řešící biosféru a životní prostředí naší planety, konkrétně boj proti suchu a desertifikaci, mezinárodním dnem se stal od roku 1994.

27. června          Světový den rybářství
Světový den rybářství si připomínají právě 27. června Svazy rybářů či rybářská sdružení po celém světě. Rybáři tento den slaví většinou při setkáních, kde se zároveň pořádají i semináře, doprovodné kulturní programy a výstavy, přičemž snahou je upozornit na důležitost zachování světového rybolovu a hlavně jeho udržitelný rozvoj.

14. července          Mezinárodní den alternativ ke spalovnám
V České republice se nacházejí celkem 2 velké spalovny s nebezpečným odpadem, jedná se spalovny ve městech Lysá nad Labem a Vyškov. Mezinárodní den alternativ ke spalovnám se rozšířil do přibližně 62 zemí po celém světě, přičemž jedinou známou výjimkou je Antarktida. Tento den poukazuje na problém se znečišťováním životního prostředí, kdy zdraví škodlivé plyny vypouštěné do vzduchu jsou naprosto zbytečné. Některé plyny vznikají jen díky spalovnám. Tento den si prosadila mezinárodní síť GAIA.

28. srpna           Evropská noc pro netopýry
Evropská netopýří noc je nocí věnovanou našemu jedinému létajícímu nočnímu savci. Na mnoha místech v ČR se lidé mohou setkat s živým netopýrem za účasti odborníků, kteří nám o těchto zvířatech poskytnou mnoho informací.

16. září          Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy byl stanoven na základě podepsané smlouvy z roku 1987. Ve smlouvě jsou napsané přesné body jak chránit ozónovou vrstvu a ty se musí dodržovat. Důvodem ochrany ozónové vrstvy země je její úbytek kolem naší planety, což může mít v konečném důsledku fatální následky na životní prostředí a celý ekosystém naší planety.

2. října          Světový den hospodářských zvířat
"Světový den hospodářských zvířat“ je další den, který se slaví na narození Mahátmy Gándhího. Po celém světě jsou ročně miliardy poražených zvířat, se kterými není vůbec zacházeno jako s živými tvory a mnohdy jsou chovány v příšerných podmínkách. Tento den je na protest proti tomuto chování ke zvířatům, ale také pro zamyšlení jak těmto věcem předejít. Jedná se o problém "vyspělého" světa, protože hospodářská zvířata jsou zvířaty užitnými a jsou chovány za účelem konzumace, ale i tito tvorové mají právo na řádné a slušné zacházení. "

4. října          Mezinárodní den zvířat
Dne 4.10. roku 1226 zemřel františkánský mnich Sv. František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata, a právě proto se na tento den stanovil Mezinárodním dnem zvířat. Každý páníček by si měl uvědomit péči o svého mazlíčka jako je například strava a pohyb a hlavně by měl vést k zamyšlení, zda-li si zvíře vůbec máme pořídit a jsme mu schopni věnovat dostatek času a péče.

13. října          Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
Mezinárodní den omezení přírodních katastrof by nás měl dovést k zamyšlení, jak můžeme předcházet přírodním katastrofám. Možnosti máme samozřejmě omezené a na tuto problematiku existují různé úhly pohledu. Máme možnost katastrofy předvídat - například hurikány, tsunami či zemětřesení a zároveň můžeme svým konáním i ulehčit životnímu prostředí. Ovšem přímá souvislost, že znečištění prostředí způsobuje zásadní změnu klimatu není dosud 100 % prokázána.

20. října          Den stromů
Den stromů byl ve světě vyhlášený již dříve, ale v České republice se začal slavit od roku 1906. V tento den se po celém světě konají akce jako například různé prohlídky parků, arboret, apod. Tento den má připomenout jak důležité pro naší planetu lesy a stromy jsou, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka... kdo by si ze školy nepamatoval princip fotosyntézy.

3. listopadu          Den bez pesticidů
Roku 1984 kdy v indickém městě Bhopálu došlo k nehodě v továrně s pesticidy. Z továrny uniklo přibližně 40 tun jedovatých plynů, během chvilky zemřelo skoro 8 tisíc tamních obyvatel a skoro půl miliónu dalších obyvatel mělo a stále má trvalé následky. Proto byl na 3. listopad vyhlášen Den bez pesticidů, neboť pesticidy škodí zdraví člověka i celému životnímu prostředí.

6. listopadu          Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů
Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů byl vyhlášen Organizací spojených národů. Důvodem k vyhlášení tohoto světového dnu byl vývoj válečných strategií a používaných zbraní. V dnešní době mají moderní zbraně dalekosáhlé důsledky na životní prostředí.

14. listopadu          Den bez aut
Tak jako týden mobility má poukázat na jiné možné dopravní prostředky tak i Den bez aut poukazuje na různé druhy dopravy, jako je například kolo, městskou hromadnou dopravu, která přepraví více cestující než automobil, kde lidé jezdí individuálně. V některých městech jsou autobusy poháněny zemním plynem, tudíž jsou šetrné k životnímu prostředí.

11. prosince          Mezinárodní den hor
Mezinárodní den hor vyhlásila OSN a vznikl z iniciativy organizace pro zemědělství a výživu. Smyslem tohoto dne je podpora trvale udržitelného rozvoje hor a horských oblastí i cenu omezení turistiky.