FINANČNÍ ODBOR
/ČINNOST ODBORU/

Oddělení rozpočtu

• sestavuje návrh rozpočtového výhledu jako nástroje pro střednědobé finanční plánování;
• sestavuje návrh pravidel rozpočtového provizoria v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
• sestavuje návrh rozpočtu, provádí jeho rozpis, kontroluje a vyhodnocuje čerpání rozpočtu v rozsahu odpovídajícím činnosti města, pověřená osoba vystupuje jako správce rozpočtu města podle zákona o finanční kontrole;
• sestavuje návrh závěrečného účtu;
• navrhuje rozpočtová opatření a po schválení orgány města zajišťuje jejich rozpis, vede evidenci schválených rozpočtových opatření;
• zpracovává finanční vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem kraje;
• zpracovává finanční analýzy;
• řídí peněžní toky a provádí zhodnocování dočasně volných finančních prostředků, sleduje a zajišťuje splácení úvěrů a půjček včetně úroků;
• zpracovává podklady pro přijetí nebo poskytnutí úvěrů a zajišťuje plnění dluhové služby města;
• na základě rozhodnutí zastupitelstva města zabezpečuje podle platných předpisů emitování vlastních dluhopisů;
• zabezpečuje styk s peněžními ústavy, včetně zřizování a zrušování účtů;
• předkládá návrh a organizačně zajišťuje přezkum hospodaření města auditorem;
• spravuje finanční majetek města (cenné papíry, akcie apod.), účasti v obchodních společnostech;
• provádí likvidaci cestovních příkazů při zahraničních a tuzemských pracovních cestách;
• provádí metodickou činnost v oblasti účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené SMFM;
• ve spolupráci s externím daňovým poradcem metodicky řídí ostatní odbory v oblasti daně z přidané hodnoty;
• kontroluje daňovou doloženost pro finanční úřad uskutečněných zdanitelných plnění včetně plnění, která jsou osvobozena od daně nebo nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, a výpis z evidence pro daňové účely;
• kontroluje a ověřuje přijaté daňové doklady;
• spolupracuje s externím daňovým poradcem při stanovení koeficientu pro uplatnění kráceného nároku na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu dle § 76 zákona č.235/2004 Sb., zákon o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH);
• kontroluje a ověřuje pokyny k plnění veřejných příjmů podléhajících dani z přidané hodnoty;
• provádí výpočet poměrné části daně z přidané hodnoty na vstupu na základě údajů od příslušných odborů a městské policie s výjimkou přijatých plnění souvisejících s pronájmy nebytových prostor a služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor;
• provádí úpravy a vyrovnání DPH dle § 78 a § 79 zákona o DPH;
• na obdržených daňových dokladech doplňuje výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací období dle § 92 a) zákona o DPH;
• zajišťuje schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených SMFM v orgánech města;
• zajišťuje finanční kontrolu hospodaření příspěvkových organizací podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o finanční kontrole a podle dalších předpisů;
• provádí ve spolupráci s ostatními odbory následnou veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory v případech, kdy je poskytovatelem město;
• projednává správní delikty podle § 15 a 16 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
• navrhuje plán veřejnosprávních kontrol;
• prověřuje přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly u příspěvkových organizací formou veřejnosprávní kontroly;
• zpracovává po ukončení kalendářního roku dílčí podklady pro zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol;
• provádí kontrolu účetních výkazů příspěvkových organizací zřízených městem;
• vydává rozhodnutí a platební výměry ve smyslu ustanovení § 22 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na stanovení povinnosti odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků z rozpočtu města a na stanovení penále příjemcům dotací poskytnutých z peněžních fondů města a z rozpočtu města, zpracovává podklady pro rozhodnutí rady města v případě porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; 

 

Oddělení účtárny

• zabezpečuje podklady a zpracovává „Oznámení o konání sbírky obcí“
a provádí jejich vyúčtování na krajský úřad;
• vede účetnictví o hospodaření města podle celostátně platné účtové osnovy;
• zpracovává účetní výkazy dle platné legislativy;
• zabezpečuje veškerý platební styk;
• zabezpečuje roční porovnání stavu majetku a závazků dle fyzické a dokladové inventury se stavy v účetnictví;
• zpracovává daňové přiznání k dani z příjmů za město;
• zabezpečuje nákup, výdej, vyúčtování a inventarizaci pokutových bloků;
• vede evidenci pohledávek dle knihy vydaných faktur;
• zavádí došlé úhrady plateb v systému RADNICE VERA;
• spolupracuje na finančních vypořádáních a sestavování závěrečného účtu města;
• zpracovává pomocný analytický přehled (PAP);
• zajišťuje schvalování účetní závěrky SMFM;

 

Oddělení místních daní a poplatků

• připravuje podklady pro jednání rady města a zastupitelstva města – OZV dle zákona o místních poplatcích, zákona o hazardních hrách a zákona na ochranu zvířat proti týrání;
• provádí správu místních poplatků dle daňového řádu;
• provádí kontrolní činnost vyplývající z činnosti oddělení místních daní a poplatků;
• dle zákona o hazardních hrách rozhoduje o povolování tombol ;
• vymáhá pokuty a náklady řízení uložené podle těchto zákonů:
 č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 č. 500/2004 Sb., správní řád
 č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
 č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 č. 280/2009 Sb., daňový řád
 č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 č. 99/2004 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráže, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
• vymáhá tyto pohledávky města:
 poplatek za komunální odpad dle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech
 místní poplatky dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 náklady náhradního výkonu uložené podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 odvod a penále za porušení rozpočtové kázně
 neprávem přijaté dávky sociální péče, přeplatky dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči
 náklady spojené s umístěním týraného zvířete do náhradní péče a následnou péči o něj a náklady na léčení zvířete, které bylo týráno, o kterých rozhodl magistrát, jakožto obecní úřad s rozšířenou působností, podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
• poskytuje informace z jednotného registru dlužníků statutárního města a vystavuje potvrzení o bezdlužnosti
• ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace), provádí autorizovanou konverzi dokumentů z moci úřední

 

Ve vztahu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města zajišťuje:
• úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, primátorem, tajemníkem a tímto organizačním řádem a zásadami vztahů k PO v oblasti:
o usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost;
o stanovení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců;
o odpisových plánů a odvodů do rozpočtu zřizovatele dle § 28 zákona o rozpočtových pravidlech;
o organizace a projednávání ročních rozborů hospodaření příspěvkových organizací;
o následné veřejnosprávní kontroly;


Ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města zajišťuje:
• organizačně technické a administrativní práce související s činností finančního výboru;


 Ve vztahu k rozpočtu města zajišťuje:
• zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok;
• pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu pro ORJ 03;