Nacházíte se: Občan > Orgány města > Magistrát města > Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Informace

Ing. Miroslav Hronovský

vedoucí odboru

Zaměření odboru

  • řidičské průkazy
  • evidence vozidel
  • TAXI
  • přestupky v dopravě
  • komunikace
  • MHD
  • zvláštní užívání a uzavírky komunikací

Seznam vyhlášek

Nařízení města o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Frýdek-Místek

Nařízení 2016-2 - MHD FM - max. ceny jízdného (34 kB)

Nařízení města o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odst

Nařízeni 2014-3 - schůdnost, sjízdnost (93 kB)

Nařízení města o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech statutárního města Frýdek-Místek na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích

Nařízení 2014-2 ceny parkování (60 kB)

Nařízení města o vymezení oblastí města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Nařízení 2014-1 vymezení parkování (34.400 kB)

Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek provozování taxislužby na území statutárního města Frýdku-Místku

OZV 2013-2 - příloha (48.5 kB) OZV 2013-2 - TAXI (53 kB)

Nařízení města, kterým se ruší vyhláška č. 8/99 o stanovení podmínek provozování taxislužby na území města Frýdku-Místku

20071004_vyhlaska_cN4_2007 (27.5 kB)

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 14/2003 o odtahování vozidel na území města Frýdku-Místku

OZV 2004-7 (32.5 kB)

OZV, kterou se ruší vyhláška č. 15/1998 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic a o úsecích místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

OZV 2004-5 (34 kB)

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší vyhláška č. 3/1993 "Režim organizace dopravy pěší zóny města F-M" a vyhláška č. 6/1993, kterou se mění vyhláška "Režim organizace dopravy pěší zóny města F-M"

OZV 2004-4 (33 kB)

Tiskopisy, materiály

AŠ_ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení

formular_as_lekarsky_posudek_o_zdravotni_zpusobilosti_k_rizeni_MV (32 kB)

AŠ_hlášení o zahájení výuky a výcviku v řízení motorového vozidla

formular_as_hlaseni_o_zahajeni_vyuky_a_vycviku_v_rizeni_MV (44.5 kB)

AŠ_převodka výuky a výcviku

formular_as_prevodka_vyuky_a_vycviku (32 kB)

AŠ_přihláška_žádost o zkoušky z odborné způsobilosti

formular_as_prihlaska_zadost_o_zkousky_z_odborne_zpusobilosti (42 kB)

AŠ_prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

formular_as_prohlaseni_posuzovane_osoby_ke_sve_zdravotni_zpusobilosti (29.5 kB)

AŠ_žádost o řidičské oprávnění

formular_as_zadost_o_ridicske_opravneni (1.882 MB)

AŠ_žádost o vydání registrace k provozování autoškoly

formular_as_zadost_o_vydani_registrace_k_provozovani_as (35.5 kB)

AŠ_žádost o výjimku z místní úpravy provozu na PK

formular_as_zadost_o_vyjimku_z_mistni_upravy_provozu_na_pk_pro_as (32 kB)

AŠ_žádost o změnu registrace AŠ_fyz.os.

formular_as_zadost_o_zmenu_registrace_as_fyz.os. (15.808 kB)

AŠ_žádost o změnu registrace AŠ_práv.os.

formular_as_zadost_o_zmenu_registrace_as_prav.os. (15.929 kB)

CRV_oznámení o umístění a účelu využití vyřazeného silničního vozidla

formular_crv_oznameni_o_umisteni_a_ucelu_vyuziti_vyrazeneho_silnicniho_vozidla (29.5 kB)

CRV_oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení registrační značky

formular_crv_oznameni_o_ztrate_zniceni_nebo_odcizeni_RZ (632.305 kB)

CRV_plná moc_vzor

formular_crv_plna_moc (28 kB)

CRV_přehled dovozců a výrobců tažných zařízení

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Schvalovani_vozidel/Tazne_zarizeni/Seznam_vyrobcu_a_dovozcu_taznych_zarizeni.htm

CRV_přehled zpracovatelů autovraků

https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ralight

CRV_žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

formular_crv_zadost_o_poskytnuti_udaju-z_registru_silnicnich_vozidel (621.152 kB)

CRV_žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, povolení přestavby vozidla

formular_crv_zadost_o_povoleni_vyroby_jednotliveho_vozidla_povoleni_prestavby_vozidla (133.209 kB)

CRV_žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

formular_crv_zadost_o_schvaleni_technicke_zpusobilosti_jednotlive_dovezeneho_vozidla (152.748 kB)

CRV_žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného-přestavěného vozidla

formular_crv_zadost_o_schvaleni_technicke_zpusobilosti_jednotlive_vyrobeneho_prestaveneho_vozidla (139.314 kB)

CRV_žádost o uznání testování silničního vozidla

formular_crv_zadost_o_uznani_testovani_silnicniho_vozidla (280.183 kB)

CRV_žádost o vydání nového dokladu k vozidlu

formular_crv_zadost_o_vydani_noveho_dokladu_k_vozidlu (639.890 kB)

CRV_žádost o vydání tabulky s registrační značkou

formular_crv_zadost_o_vydani_tabulky_s_RZ (629.080 kB)

CRV_žádost o vydání tabulky-vývoz

formular_crv_zadost_o_vydani_tabulky_vyvoz (631.065 kB)

CRV_žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu

formular_crv_zadost_o_vyrazeni_silnicniho vozidla_z_provozu (636.855 kB)

CRV_žádost o zápis silničního vozidla

formular_crv_zadost_o_zapis_silnicniho_vozidla (665.117 kB)

CRV_žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

formular_crv_zadost_o_zapis_zmen_udaju (646.372 kB)

CRV_žádost o zápis změny vlastníka

formular_crv_zadost_o_zapis_zmeny_vlastnika (640.919 kB)

Návrh stanovení místní a přechodné úpravy provozu na PK

návrh stanovení místní úpravy provozu na PK (50 kB)

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti řidičů taxi

A - Přihláška k ZOZ řidičů taxi - nová (40.5 kB)

ŘP_čestné prohlášení

formular_rp_cestne_prohlaseni (25.5 kB)

ŘP_oznámení o vzdání se řidičského oprávnění

formular_rp_oznameni_o_vzdani_se_ridicského_opravneni (14.748 kB)

ŘP_oznámení o vzdání se řidičského oprávnění pro některou skupinu

formular_rp_oznameni_o_vzdani_se_ridicskeho_opravneni_pro_nekterou_skupinu (14.997 kB)

ŘP_plná moc

formular_crv_plna_moc (28 kB)

ŘP_profesní osvědčení řidiče_potvrzení o školení

formular_rp_profesni_osvedceni_ridice_potvrzeni_o_skoleni (30 kB)

ŘP_profesní osvědčení řidiče_potvrzení o vykonání zkoušky

formular_rp_profesni_osvedceni_ridice_potvrzeni_o_vykonani_zkousky (26.5 kB)

ŘP_žádost o odečtení bodů

žádost o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy

formular_rp_zadost_o_odecet_bodu (297.585 kB)

ŘP_žádost o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti

formular_rp_zadost_o_ upusteni_od_vykonu_zbytku_zakazu_cinnosti (15.051 kB)

ŘP_žádost o vrácení řidičského oprávnění 12 bodů

formular_rp_zadost_o_vraceni_ridicskeho_opravneni_12_bodu (30 kB)

ŘP_žádost o vrácení řidičského oprávnění odborná způsobilost

formular_rp_zadost_o_vraceni_ridicskeho_opravneni_odborna_zpus. (26.5 kB)

ŘP_žádost o vrácení řidičského oprávnění_zákaz činnosti

formular_rp_zadost_o_vraceni_ridicskeho_opravneni_zakaz_cinnosti (32 kB)

ŘP_žádost o vrácení řidičského oprávnění_zdravotní způsobilost

formular_rp_zadost_o_vraceni_ro_zdravotni_zpusobilost (27 kB)

ŘP_žádost o vydání MŘP

formular_rp_zadost_o_vydani_mrp (120.701 kB)

ŘP_žádost o vydání paměťové karty vozidla

formular_rp_zadost_o_vydani_karty_vozidla (31.5 kB)

ŘP_žádost o vydání servisní paměťové karty

formular_rp_zadost_o_vydani_servisni_pametove_karty (183.175 kB)

ŘP_žádost o výpis z evidenční karty řidiče

formular_rp_zadost_o_vypis_z_evidencni_karty_ridice (25.5 kB)

ŘP_žádost o zapsání profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu

formular_rp_zadost_o_zapsani_profesni_zpusobilosti_ridice_do_rp (22.5 kB)

ŘP_záznam o dopravní nehodě

formular_zaznam_o_dopravni_nehode (39.812 kB)

SME - žádost o povolení k provozování stanice měření emisí

SME žádost vydání povolení k provozování SME (43 kB)

TAXI-A-přihláška ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti řidiče taxislužby

A - Přihláška k ZOZ řidičů taxi - nová (39.5 kB)

TAXI-D-zapsání vozidla do evidence taxislužby a vydání výpisu z EVT

D-zapsání vozidla do evidence taxislužby a vydání výpisu z EVT (40.5 kB)

TAXI-E-žádost o vyřazení z evidence vozidel taxislužby, se kterými je taxislužba provozována

E-Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel tax (40 kB)

TAXI-K-vystavení průkazu o způsobilosti řidiče taxislkužby na území ČR

TAXI-K-vystavení průkazu o způsobilosti řidiče taxislkužby na území ČR- nový (42 kB)

TAXI-T-oznámení o typu a čísle taxametru

TAXI-T-oznámení o typu a čísle taxametru-oprava (37.5 kB)

Žádost o povolení zvl. užívání pozemní komunikace

žádost o povolení zvláštního užívání (26.952 kB)

Žádost o připojení k silnici II.a III. třídy nebo k místní komunikaci nebo o vydání závazného stanoviska ve společném územním a stavebním řízení

dost o povolení sjezdu (25.972 kB)

Žádost o uzavírku provozu na pozemní komunikaci

dost o povolení uzavírky (18.663 kB)

Žádost o zřízení vyhrazeného parkování pro ZTP, ZTP/P

20091007_Novy_formular_zadosti_o_zrizeni_vyhrazeneho_parkovani_ZTP (34.5 kB)

Životní situace

AŠ - vydání a změna registrace autoškoly

as_vydani_a_zmena_registrace_autoskoly (140.264 kB)

CRV - poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

crv_poskytnuti_udaju_z_registru_silnicnich_vozidel (144.127 kB)

CRV - registrační značka elektrického vozidla

crv_registracni_znacka_elektrickeho_vozidla (138.434 kB)

CRV - registrační značka na nosné zařízení

crv_registracni_znacka_na_nosne_zarizeni (129.935 kB)

CRV - registrační značka na přání

crv_registracni_znacka_na_prani (140.072 kB)

CRV - změna vlastníka, když nový nebo dosavadní nespolupracuje

crv_zmena_vlastnika_kdyz_novy_nebo_dosavadní_nespolupracuje (152.906 kB)

CRV – schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

crv_schvaleni_technicke_zpusobilosti_jednotlive_dovezeneho_vozidla (138.702 kB)

CRV – vyřazení silničního vozidla z provozu

crv_vyrazeni_silnicniho_vozidla_z_provozu (187.156 kB)

CRV – výroba a přestavba vozidla

crv_vyroba_a_prestavba_vozidla (174.938 kB)

CRV – vývoz vozidla do jiného státu

crv_vyvoz_vozidla_do_jineho_statu (145.606 kB)

CRV – zánik silničního vozidla

crv_zanik_silnicniho_vozidla (188.935 kB)

CRV – zápis silničního vozidla do registru vozidel

formular_crv_zadost_o_zapis_silnicniho_vozidla (665.117 kB)

CRV – změna vlastníka nebo provozovatele

formular_crv_zadost_o_zapis_zmeny_vlastnika (640.919 kB)

CRV – ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s RZ

crv_ztrata_zniceni_nebo_odcizeni_tabulky_s_rz (141.792 kB)

CRV – ztráta, zničení, odcizení, poškození TP, ORV

crv_ztrata_zniceni_odcizeni_poskozeni_tp_orv (137.041 kB)

CRV_změna ostatních údajů v registru vozidel

crv_zmena_ostatnich_udaju_v_registru_vozidel (158.734 kB)

Připojení sousedních nemovitostí na pozemní komunikace

dost o připojení na PK (25.698 kB)

ŘP - Mezinárodní řidičský průkaz - vydání

rp_mezinarodni_ridicsky_prukaz_vydani (132.918 kB)

ŘP - Odečet bodů

rp_odecet_bodu (122.043 kB)

ŘP - Průkaz profesní způsobilosti řidiče

rp_prukaz_profesni_zpusobilosti_ridice (146.717 kB)

ŘP - Řidičský průkaz po autoškole

rp_ridicsky_prukaz_po_autoskole (125.243 kB)

ŘP - Řidičský průkaz, MŘP - odevzdání

rp_ridicsky_prukaz_mrp_odevzdani (131.122 kB)

ŘP - Řidičský průkaz, MŘP - výměna

rp_ridicsky_prukaz_mrp_vymena (145.728 kB)

ŘP - Upuštění od zbytku výkonu zákazu činnosti

rp_upusteni_od_zbytku_vykonu_zakazu_cinnosti (135.169 kB)

ŘP - Vrácení řidičského oprávnění

rp_vraceni_ridicskeho_opravneni (166.092 kB)

ŘP - Vydání paměťová karty vozidla (podniku) pro digitální tachograf

rp_vydani_pametove_karty_vozidla_podniku_pro_digitalni_tachograf (137.357 kB)

ŘP - Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf

rp_vydani_pametove_karty_ridice_pro_digitalni_tachograf (142.135 kB)

ŘP - Vydání paměťové karty servisní (dílny) pro digitální tachograf

rp_vydani_pametove_karty_servisni_dilny_pro_digitalni_tachograf (139.570 kB)

ŘP - Výměna řidičského průkazu členského státu

rp_vymena_ridicskeho_prukazu_clenskeho_statu (138.950 kB)

ŘP - Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem

rp_vymena_ridicskeho_prukazu_vydaneho_cizim_statem (139.043 kB)

Stanice měření emisí

Stanice měření emisí (55 kB)

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

stanoveni_mistni_a_prechodne_upravy_provozu_na_pozemnich_komunikacich (19.707 kB)

Taxi - Oprávnění řidiče taxislužby

Opravneni_ridice_taxisluzby (53.5 kB)

Taxi - Zkouška ze znalosti místopisu a obsluhy taxametru

Zkouska_ze_znalosti_mistopisu_a_obsluhy_taxametru (52 kB)

Uzavírka provozu na pozemních komunikacích

uzavirka_pk (23.059 kB)

Zvláštní užívání pozemních komunikací - zřízení vyhrazeného parkování pro ZTP a ZTP/P

zvlastni_uzivani_pk_zrizeni_vyhrazeneho_parkovani_pro_ztp_a_ztpp (21.492 kB)

Zvláštní úživání pozemních komunikacích

zvlastni_uzivani_pk (21.064 kB)

Výluka na trati Ostrava - Valašské Meziříčí

autor: MM F-M,  

SŽDC informuje o výluce na trati Ostrava - Valašské Meziříčí (a zpět) [ celý článek ]

Výluka na trati Ostrava - Valašské Meziříčí

autor: MM F-M,  

SŽDC informuje o výluce na trati Ostrava - Valašské Meziříčí (a zpět) [ celý článek ]

Semafory na křižovatce ulic Hlavní a Dobrovského ve Frýdku budou mimo provoz

autor: MM F-M,  Aktualizováno

Od pondělí 28.10.2019 z důvodu výměny poškozeného sloupu SSZ nebude v provozu světelná signalizace křižovatky ul. Hlavní a ul. Dobrovského. Práce budou ukončeny do 14 dnů. [ celý článek ]

Uzavírka komunikace ul. Dobrovského ve Frýdku

autor: MM F-M,  

Od středy 23. října 2019 do čtvrtku 31. října 2019 bude plně uzavřena místní komunikace ul. Dobrovského ve Frýdku. [ celý článek ]

Výluka na trati Ostrava - Valašské Meziříčí

autor: MM F-M,  

SŽDC informuje o výluce na trati Ostrava - Valašské Meziříčí (a zpět) [ celý článek ]

Omezení dopravy u Koloredovského mostu v Místku

autor: MM F-M,  Aktualizováno

V pondělí 14. října 2019 začnou opravy římsy opěrné zdi u mostu ev. č. 473-006, Koloredov, což si vyžádá uzavírku jednoho jízdního pruhu silnice II/473 a chodníku na ul. J. Opletala ... [ celý článek ]

< 1 2 3 4 ... 89 >

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
16.22 °C
12.31 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)