ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Organizační náplň

7. odbor dopravy a silničního hospodářství

7.1. Členění odboru

Odbor se člení na:

a) oddělení dopravně správních agend – registr silničních vozidel (budova Místek - Palackého 115)

b) oddělení dopravně správních agend – řidičská oprávnění, přestupky (budova Místek - Palackého 115)

c) oddělení správy dopravy a pozemních komunikací (budova Frýdek - Radniční 1148)

7.2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

7.2.1. zajišťuje čistotu, zimní údržbu, odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací;

7.2.2. zajišťuje opravy, údržbu a investiční činnost na úseku místních komunikací, jejich součástí a příslušenství, veřejného osvětlení, silničního signalizačního zařízení, parkovacích automatů, místního rozhlasu;

7.2.3. podílí se na řešení dopravní situace ve městě;

7.2.4. vyjadřuje se k předložené projektové dokumentaci z dopravního hlediska, je účastníkem územního a stavebního řízení;

7.2.5. zpracovává a předkládá návrhy vyhlášek a nařízení města na úseku silniční dopravy, pozemních komunikací;

7.2.6. v souladu s vyhláškou města o čistotě kontroluje čistotu na území města;

7.3. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města

nevykonává

7.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města

Zabezpečuje organizačně-technické a administrativní práce, související s činností

7.4.1. komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality;

7.5. Vztah k rozpočtu města

7.5.1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu na úseku místních komunikací, jejich součástí a příslušenství, veřejného osvětlení, silničního signalizačního zařízení, kamerového dohledového systému, parkovacích automatů a místního rozhlasu;

7.5.2. pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu pro ORJ 07;

7.6. Úkoly v přenesené působnosti

oddělení dopravně správních agend – registr silničních vozidel

7.6.1. provádí schvalování technické způsobilosti vozidel, vede registr vozidel v územním obvodu obce s rozšířenou působností, vydává a eviduje tabulky registračních značek;

7.6.2. provádí evidenci vozidel dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v územním obvodu obce s rozšířenou působností;

oddělení dopravně správních agend – evidence řidičů

7.6.3. provádí samostatný výkon agendy při vystavování a provádění změn v úředních dokladech – řidičských průkazech, vede registr řidičů v územním obvodu obce s rozšířenou působností;

7.6.4. provádí zkoušky žadatelů o vydání řidičského oprávnění;

7.6.5. provádí registraci autoškol;

7.6.6. vydává rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění, o podmínění a omezení řidičského oprávnění, o vrácení řidičského oprávnění a o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění;

oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

7.6.7. vykonává funkci speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací, silnic II. a III.třídy, veřejně přístupných účelových komunikací v územním obvodu obce s rozšířenou působností;

7.6.8. vykonává funkci dopravního úřadu dle zákona o silniční dopravě;

7.6.9. vykonává funkci silničního správního úřadu dle zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;

7.6.10. provádí zkoušky řidičů a provozovatelů taxislužby, provádí kontrolu dodržování zákonných podmínek provozování taxislužby;

7.6.11. zajišťuje prevenci v oblasti dopravní nehodovosti dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;

7.6.12. stanoví místní úpravu dopravního značení v územním obvodu obce s rozšířenou působností;

7.7. Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec

nevykonává

7.8. Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec

nevykonává

7.9. Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v prvním stupni

oddělení dopravně správních agend – evidence řidičů

7.9.1. řeší přestupky podle § 22 , § 23, § 23a, § 30, § 46 a §49 zákona o přestupcích;

7.9.2. projednává správní delikty dle § 125 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 57 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších změn a doplňků;

7.9.3. rozhoduje ve správním řízení jako orgán I. stupně podle zvláštních předpisů;

oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

7.9.4. řeší přestupky podle § 23, § 46, § 47 a § 48 č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;

7.9.5. projednává správní delikty § 42 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;

7.9.6. rozhoduje ve správním řízení jako orgán I. stupně podle zvláštních předpisů;

7.10. Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků a správních deliktů)

neprojednává

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
11.26 °C
13.48 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)