ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
/ČINNOST ODBORU/

ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA


Členění odboru
Odbor se nečlení.


Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
• zabezpečuje přípravu a průběh zasedání zastupitelstva města po organizačně technické stránce, ve spolupráci s ostatními odbory soustřeďuje podkladové materiály pro zasedání a zajišťuje jejich zpracování na elektronickém nosiči dat, zpracovává návrh programu zasedání, pořizuje zápis ze zasedání zastupitelstva města, zpracovává usnesení a zajišťuje jeho rozeslání v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, archivuje materiály jednotlivých zasedání zastupitelstva města včetně zvukového záznamu na CD-ROM;
• zabezpečuje přípravu a průběh schůzí rady města po organizačně technické stránce, soustřeďuje podkladové materiály pro schůze a zajišťuje jejich zpracování v elektronické podobě, pořizuje zápis ze schůzí rady města, zpracovává usnesení a zajišťuje jeho rozeslání v souladu s jednacím řádem rady města, archivuje materiály jednotlivých schůzí rady města;
• zajišťuje kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a rady města;
• zabezpečuje zpracování návrhů jednacích řádů zastupitelstva města a rady města, jejich změn a doplňků;
• zveřejňováním programů a usnesení rady města a zastupitelstva města zajišťuje prezentaci volených orgánů na internetových stránkách města;
• vede potřebnou personální agendu zvolených orgánů, podílí se na organizování jejich voleb;
• vede evidenci a zajišťuje vyřizování dotazů, připomínek a podnětů vznesených členy rady města a zastupitelstva města;
• zajišťuje informační a organizační servis pro členy zastupitelstva města;
• eviduje a ukládá písemnosti určené zastupitelstvu města a radě města;
• podílí se na přípravě seminářů a vzdělávacích akcí pro členy zastupitelstva města;
• zajišťuje kompletní servis na úseku činnosti primátora, náměstků primátora a tajemníka – vykonává sekretářské, informační a organizační práce;
• vede evidenci a sleduje vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanů v souladu s příslušnými právními předpisy;
• organizačně zajišťuje partnerské vztahy s družebními městy;
• organizačně zajišťuje program delegací a hostů pro vedení města;
• zajišťuje překladatelské a tlumočnické služby v rámci partnerských vztahů s družebními městy;
• zajišťuje propagační materiály a upomínkové předměty k prezentaci města a vede jejich agendu na úseku primátora a tajemníka;
• vede evidenci žádostí udělených písemných souhlasů rady města s použitím znaku města a převzetím záštity statutárního města, primátora a náměstků primátora;
• zajišťuje úkoly na úseku občanských záležitostí (vítání dětí do života, setkání s jubilanty, jubilejní svatby apod.);
• eviduje a zpracovává návrhy na udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku včetně organizačně-technického zabezpečení v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“;
• přijímá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v případech, kdy je evidenčním orgánem tajemník magistrátu a umožňuje nahlížení do registru oznámení včetně udělování uživatelského jména a přístupového hesla pro přístup do elektronického registru oznámení;


Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města
nevykonává


Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
• Zabezpečuje organizačně-technické a administrativní práce, související s činností
• kontrolního výboru;
• komise pro občanské záležitosti;
• osadních výborů;
• klubů členů zastupitelstva města.


Vztah k rozpočtu města
• zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok;
• pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu pro ORJ 01.


Úkoly v přenesené působnosti
• zabezpečuje činnosti spojené s volbou a odvoláním přísedících okresního soudu,
• vede evidenci usnesení vlády ČR doručených městu,
• ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace).


Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
nevykonává


Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
nevykonává


Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
neprojednává


Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků u správních deliktů)
neprojednává