ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
/ČINNOST ODBORU/

Členění odboru

1. Odbor se člení na:
a) oddělení matriky
b) oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
c) oddělení přestupkové
d) oddělení vnitřní správy
  - provozní úsek
  - technický úsek
e) oddělení personální

2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
2.1. poskytuje informace podle § 14 zákona o obcích;
oddělení přestupkové
2.2. zabezpečuje zastoupení města u nařízení výkonu rozhodnutí podle § 335 občanského soudního řádu;
oddělení vnitřní správy
- provozní úsek
2.2.1. zajišťuje materiální vybavení potřebné pro činnost orgánů města a jeho obnovu;
2.2.2. zajišťuje odesílání poštovních zásilek vyhotovených jednotlivými orgány města;
2.2.3. zajišťuje úklid a ostrahu majetku v užívání orgánů města;
2.2.4. zajišťuje převod, příjem a vyhledávání archiválií ve Státním okresním archivu ve Frýdku-Místku, odpovídá za skartaci dokumentů vzniklých z činnosti města a magistrátu;
- technický úsek
2.2.5. zjišťuje technické vybavení potřebné pro činnost orgánů města a jeho obnovu s výjimkou výpočetní techniky, programového vybavení a potřebných informačních technologií;
2.2.6. zajišťuje běžnou údržbu majetku v užívání orgánů města;
2.2.7. schvaluje připojování vnášených elektrických spotřebičů s výjimkou výpočetní techniky;
2.2.8. zajišťuje fyzickou likvidaci neupotřebitelného majetku města v souladu se zákonem o odpadech;
2.2.9. zajišťuje autoprovoz a údržbu vozového parku MMFM;
oddělení personální
2.2.10. zabezpečuje vedení komplexní mzdové a personální agendy pro zaměstnance města zařazené do magistrátu včetně zaměstnanců městské policie a pro uvolněné členy zastupitelstva města;
2.2.11. zabezpečuje výplatu odměn a darů pro členy zastupitelstva města, členy výborů, komisí a pro občany města;
2.2.12. zpracovává posudky, zpracovává potvrzení o zaměstnání a potvrzení o výdělku;
2.2.13. provádí změny ve mzdové a personální agendě dle platných právních předpisů;
2.2.14. zajišťuje všechny formy vzdělávání zaměstnanců (odborné způsobilosti, odborné kurzy, školení a semináře);
2.2.15. zabezpečuje agendu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
2.2.16. zajišťuje komplexní péči o zaměstnance dle kolektivní smlouvy;

3. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
nevykonává

4. Vztah k rozpočtu města
4.1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok;
4.2. pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu pro ORJ 02;

5. Úkoly v přenesené působnosti
Zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu, pokud nebyly zákonem svěřeny zvláštnímu orgánu, a to:
oddělení matriky
5.1. plní úkoly stanovené na úseku matrik;
5.2. plní úkoly stanovené na úseku státního občanství;
oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
5.3. plní úkoly stanovené na úseku evidence obyvatel;
5.4. plní úkoly stanovené na úseku občanských průkazů;
5.5. plní úkoly stanovené na úseku cestovních dokladů;
oddělení přestupkové
5.6. plní úkoly stanovené na úseku přestupků, které jsou mu tímto organizačním řádem svěřeny a dále ty, které nejsou tímto organizačním řádem svěřeny jinému odboru;
5.7. zabezpečuje agendu a vede evidenci ztrát a nálezů;
5.8. zabezpečuje vyřizování zpráv o pověsti občanů města, vede evidenci a archivuje jejich kopie;
ostatní
5.9. plní úkoly stanovené na úseku voleb do Evropského parlamentu, voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a voleb do Zastupitelstva města Frýdku-Místku;
5.10. plní úkoly stanovené na úseku celostátních i místních referend;
5.11. plní úkoly stanovené na úseku sčítání lidu, domů a bytů;
5.12. plní úkoly stanovené na úseku práva shromažďovacího;

6. Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
projednává přestupky dle odvětvové příslušnosti pro obce Baška, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Pazderna, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice;

7. Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
nevykonává

8. Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
oddělení matriky
8.1. podle § 42c zákona o přestupcích, v blokovém řízení;
oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
8.2. podle § 16a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a § 34a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky;
oddělení přestupkové
8.3. přestupky podle § 21, § 21a, § 26, § 30 (dle odvětvové příslušnosti), § 31, § 42, § 42c, § 43, § 44, § 44a, § 46 (dle odvětvové příslušnosti), § 47 odst. 1 písm.a) až e), § 47a, § 47b, § 48 (dle odvětvové příslušnosti), § 49, § 50 zákona o přestupcích;
8.4. přestupky podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech;
8.5. přestupky podle zákona č. 329/1999 Sb., Sb., o cestovních dokladech;
8.6. přestupky podle § 17d, § 17e zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel;
8.7. přestupky podle zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky;
8.8. přestupky podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě;
8.9. přestupky podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu;
8.10. přestupky podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím;
8.11. přestupky podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání;
8.12.přestupky podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu;
8.13. přestupky podle § 26 odst. 1 písm.a)-g) a písm. j) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví;
8.14. podle § 28 odst. 1 písm. a) a b) zákona o přestupcích přestupky na úseku sociálních věcí;
8.15. podle § 59 odst. 1 písm. e) - h), § 59a odst. 1 písm. b), § 59c odst. 1, § 59f odst. 1 písm. a), § 59h odst. 1 zákona o sociálně – právní ochraně dětí;
8.16. správní delikty podle zákona o sociálně právní ochraně dětí, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné orgány sociálně právní ochrany dětí;

9. Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků
neprojednává