ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
/TISKOPISY, DOKUMENTY/

2 SEZNAM FORMULÁŘŮ A TISKOPISŮ

seznam_formularu_a_tiskopisu (35 kB)

2.1.01 LESY - Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí

Bližší informace Vám podá:

2.1.01_souhlas_s_navrhem (32 kB)

2.1.02 LESY - Žádost o souhlas - umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje pozemku

Bližší informace Vám podá:

2.1.02_umisteni_stavby_vzdalenost_do_50_m_od_okraje_lesa (28.5 kB)

2.1.03 LESY - Žádost o odnětí pozemku a omezení ve využití

Bližší informace Vám podá:

2.1.03_odnetipozemku (30 kB)

2.1.04 LESY - Odstranění pochybností, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa

Bližší informace Vám podá:

2.1.04_odstraneni_pochybnosti (28 kB)

2.1.05 LESY - Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

Bližší informace Vám podá:

2.1.05_prohlaseni_za_les (29 kB)

2.1.06 LESY - Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku

Bližší informace Vám podá:

2.1.06_deleni_pozemku (28 kB)

2.1.07 LESY - Žádost o povolení těžby dříví

Bližší informace Vám podá:

2.1.07_povoleni_tezby_drivi (37 kB)

2.1.08 LESY - Žádost o vydání loveckého lístku

Bližší informace Vám podá:

zadost_o_vydani_loveckeho_listku (74.267 kB) Čestné prohlášení- lovecký lístek (26 kB)

2.1.09 LESY - Žádost o vydání rybářského lístku

Bližší informace Vám podá:

Žádost o vydání rybářského lístku (444.830 kB)

2.2.01 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - Žádost o odnětí půdy ze ZPF - fyzické osoby

Bližší informace Vám podají:

2.2.01_zadost_o_odneti_pudy_ze_zpf_pro_fyzicke_osoby (49.5 kB)

2.2.02 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - Žádost o odnětí půdy ze ZPF - právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnik

Bližší informace Vám podají:

 

2.2.02_zadost_o_odneti_pudy_ze_zpf_pro_fyzicke_osoby_opravnene_k_podnikani_pravnicke_osoby (50.5 kB)

2.2.03 OCHRANA OVZDUŠÍ - Žádost o závazné stanovisko pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší

Bližší informace Vám podá:

2.2.03 Žádost o závazné stanovisko pro nevyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší (70.5 kB)

2.2.04 ODPADY - Žádost o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů

Bližší informace Vám podá:

2.2.04_zadost_o_povolení_k_upuštění_od_odděleného_soustřeďování... (47 kB)

2.3.01 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._1___Zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami_nebo_jeho_zmenu (447.154 kB)

2.3.02 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._2___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu (339.316 kB)

2.3.03 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._3___Zadost_o_pvoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_o_jeho_zmenu (304.545 kB)

2.3.04 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._4___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_nebo_jeho_zmenu (331.530 kB)

2.3.05 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchovým pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._5___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu (307.865 kB)

2.3.06 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._6___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu (298.228 kB)

2.3.07 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._7___Zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem_nebo_jeho_zmenu (311.323 kB)

2.3.08 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._8___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum (386.666 kB)

2.3.09 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

Bližší informace Vám podá:

 

Priloha_c._9___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__studni_nebo_jinemu_vodnimu_dilu_potrebnemu_k_odberu_podzemnich_vod__domacnosti_ (384.808 kB)

2.3.10 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._10___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_s_obsahem_zvlast_nebezpecne_latky_do_kanalizace (395.769 kB)

2.3.11 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o udělení souhlasu

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._11___Zadost_o_udeleni_souhlasu (187.268 kB)

2.3.12 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._12___Zadost_o_zavazne_stanovisko_vodopravniho_uradu (316.435 kB)

2.3.13 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o vyjádření

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._13___Zadost_o_vyjadreni (297.351 kB)

2.3.14 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._14___Zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu_k_uzivani_vodnich_del (424.524 kB)

2.3.15 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._15___Ohlaseni_udrzovacich_praci__obnovy_vodniho_dila__vodohospodarskych_uprav. (279.068 kB)

2.3.16 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._16___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_a_stavebni_povoleni_ke_studni__domacnosti_ (289.649 kB)

2.3.17 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._17___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_ (304.047 kB)

2.3.18 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k čistírně odpadních vod potřebných k takovému vypouštění

Bližší informace Vám podá:

 

Priloha_c._18___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_ (309.316 kB)

2.3.19 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._19___Ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity_50_ekvivalentnich_obyvatel (311.378 kB)

2.3.20 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._20___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje (384.768 kB)

2.3.21 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

Bližší informace Vám podá:

 

Priloha_c._21___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila (403.532 kB)

2.3.22 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Bližší informace Vám podá:

Priloha_c._25___Zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila (270.454 kB)

2.4.01 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Bližší informace vám podá:

2.4.01_zadost_o_kaceni_drevin_mimo_les (151.5 kB)

2.4.02 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/19

Bližší informace Vám podá:

2.4.02_oznameni_o_kaceni_8_odst.2 (68 kB)

2.4.03 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/19

Bližší informace Vám podá:

 

2.4.03_zadost_o_kaceni_8_odst.4 (61 kB)

2.4.04 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.

Bližší informace Vám podá:

 

2.4.04_zadost_o_zavazne_stanovisko (124 kB)

2.4.05 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin

Bližší informace Vám podá:

2.4.05 Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin (138.5 kB)

2.4.06 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o popelnici/kontejner

Bližší informace Vám podá:

2.4.06_zadost_o_popelnici_kontejner_na_smesny_komunalni_odpad (2) (74.407 kB)

2.4.07 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o kontejner na separovaný odpad

Bližší informace Vám podá:

2.4.07_zadost_o_kontejner_na_separovany_odpad (1) (74.308 kB)

2.4.08 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o nádobu na biologicky rozložitelný odpad

Bližší informace Vám podá:

2.4.08_zadost_o_bio_popelnici (74.206 kB)

3 SEZNAM KONCEPČNÍCH, STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH MATERIÁLŮ

seznam_materialu (27 kB)

3.01 Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku

Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle a opatření pro nakládání s odpady na území města Frýdku-Místku. Celý dokument naleznete v příloze.
plan_odpadového_hospodářství 2017-2021 (4.938 MB)