ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ - Životní situace

1. ŽIVOTNÍ SITUACE

1488964769_1394787585_seznam_zivotnich_situaci_3_ (33.5 kB)

1.1. ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ, MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY

seznam_zivotnich_situaci_oddeleni_ssl_myslivosti_a_ochrany_prirody (27 kB)

1.1.01 Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

1.1.01 1422453919_licence_olh (2) (45.5 kB)

1.1.02 Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese

1.1.02 1422453963_oznameni_organizovane_nebo_hromadne_sport_akce (42.5 kB)

1.1.03 Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění lesního pozemku nebo zajištění lesního porostu

1.1.03 1422453998_povoleni_delsi_lhuty_pro_zalesneni_lesniho_pozemku (47 kB)

1.1.04 Povolení úpravy stavu zvěře

1.1.04 1422454020_povoleni_upravy_stavu_zvere (41.5 kB)

1.1.05 Žádost o povolení těžby dříví v lese

Žádost o povolení těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy.

1.1.05 1422454144_tezba_drivi_bez_prevzate_lesni_hospodarske_osnovy (50.5 kB)

1.1.06 Žádost o povolení těžby

Žádost o povolení těžby - změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy.
1.1.06 1422454241_tezba_drivi_zmena_zavazneho_ustanoveni_prevzate_lho (48 kB)

1.1.07 Žádost o udělení vyjímky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let

 

1.1.07 1422454262_vyjimka_ze_zakazu_tezba_drevin_mladsich_nez_80_let (47 kB)

1.1.08 Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

1.1.08 1422454305_zadost_o_vydani_rozh._o_opatreni_k_zajisteni_bezpecnosti_osob_a_maj (46.5 kB)

1.1.09 Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

1.1.09 1447667024_zadost_o_vydání_závazného_stanoviska_k_zásahu_do_významného_krajinného_prvku (47.5 kB)

1.1.10 Žádost o vydání loveckého lístku

1.1.10 1455107425_1437631370_zadost_o_vydani_loveckeho_listku_aktual.k_05_2016 (46.5 kB)

1.1.11 Dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1ha

1.1.11 1425367457_deleni_lesniho_pozemku (16.963 kB)

1.1.12 Žádost o odnětí lesních pozemku plnění funkcí lesa

1.1.12 1425367848_zadost_o_odneti_lesnich_pozemku (18.871 kB)

1.1.13 Žádost o omezení pozemků určených plnění funkcí lesa

1.1.13 1425368375_zadost_o_omezeni_pozemku_urcenych_plneni_funkci_lesa (51.5 kB)

1.1.14 Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa

1.1.14 1425368483_zadost_o_vydani_rozhodnuti_v_pochybnostech_zda_se_jedna_o_pozemky_urcene_k_plneni_funkci_lesa (82.615 kB)

1.1.15 Žádost o vydání prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

1.1.15 1425368619_zadost_o_vydani_prohlaseni_pozemku_za_pozemek_urceny_k_plneni_fukci_lesa (45 kB)

1.1.16 Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 metrů od lesa

1.1.16 1425368758_souhlas_do_50_m_od_okraje_lesa (46 kB)

1.1.17 Žádost o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha

1.1.17 1425368838_souhlas_s_ur (45 kB)

1.1.18 Žádost o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích

1.1.18 1488958683_zadost_o_povoleni_lovu_zvere_na_nehonebnich_pozemcich[1] (44 kB)

1.2. ODDĚLENÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, OVZDUŠÍ A ODPADŮ

Seznam životních situací (30 kB)

1.2.01 Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1.2.01_souhlas_k_odneti_pudy_ze_zpf. (68.5 kB)

1.2.02 Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

1.2.02 1422454899_zadost_o_souhlas_k_nakladani_s_nebezpecnymi_odpady (51 kB)

1.2.03 Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

1.2.03 1422455261_zadost_o_souhlas_k_upusteni_od_trideni_nebo_oddeleneho_shromazdovani_odpadu (1) (52 kB)

1.2.04 Ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářství

1.2.04 1422455283_ohlasovaci_povinnosti_v_oblasti_odpadoveho_hospodarstvi (72 kB)

1.2.05 Závazná stanoviska pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší

zavazna_stanoviska_pro_nevyjmenovane_zdroje_znecistovani_ovzdusi_2017 (59.5 kB)

1.2.06 Žádost o vydání rybářského lístku

1.2.06 1437460011_1422455325_zadost_o_vydani_rybarskeho_listku_1_ (4) - k 1.11.2017 (53 kB)

1.3. ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

seznam_zivotnich_situaci_voda (26 kB)

1.3.01 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami včetně vypouštění odpadních vod dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.01_1422455357_zadost_o_povoleni_k_nakladani_1_1_1_ (1) (75.5 kB)

1.3.02 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.02_1422455382_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod (1) (50 kB)

1.3.03 Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 vodního zákona

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.03_1422455501_zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem (18.532 kB)

1.3.04 Žádost o kolaudační souhlas

1.3.04_1422455649_zadost_o_kolaudacni_souhlas (75.5 kB)

1.3.05 Ohlášení stavby čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO

1.3.05_1422455668_ohlaseni_stavby_cov (60.5 kB)

1.3.06 Žádost o stavební povolení pro vodní dílo

1.3.06_1422455686_zadost_o_stavebni_povoleni (71.5 kB)

1.3.07 Žádost o udělení souhlasu

Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.07_1422455703_zadost_o_souhlas (18.562 kB)

1.3.08 Žádost o vyjádření

Žádost o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
1.3.08_1422455720_zadost_o_vyjadreni_1_ (17.825 kB)

1.4. ODDĚLENÍ ZELENĚ

1438152972_seznam._zivotnich_situaci_oddeleni_zelene (26.5 kB)

1.4.01 Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.01 1438172716_povoleni_kaceni_drevi_rost._mimo_les (84.5 kB)

1.4.02 Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.02 1438172686_oznameni_kaceni_pestebni (89.5 kB)

1.4.03 Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.03 1438174428_oznameni_kaceni_bezpecnost (66.5 kB)

1.4.04 Požadavek na kácení dřeviny rostoucí ve veřejně přístupné zeleni na pozemcích ve vlastnictví

1.4.04 1453895390_1422455785_pozadavek_na_kaceni_ve_verejne_zeleni (1) (56 kB)

1.4.05 Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 

Životní situace_ nově_kácení závazným stanoviskem (25.041 kB)

1.4.06 Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad

Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad, pytle na komunální odpad od zahrádkářských osad

1526372876_zadost_o_novou_popelnici_vymena_poskozene_popelnice_zadost_o_nadobu_na_separovany_odpad_pytle_na_komunalni_odpad_od_zahradkarskych_osad (48.5 kB)

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
8.63 °C
4.76 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)