Městská policie

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města
  • dohlíží na plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
  • podílí se na prevenci kriminality ve městě
  • odhaluje přestupky i jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města