Historie

Před vznikem městské policie (ještě před přijetím zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii) byl 1. března 1991 na základě nového zákona o obcích jako součást Městského úřadu ve Frýdku-Místku zřízen odbor městské policie. Jeho pracovníci prozatím v civilu s páskou na rukávu a jenom s minimálními pravomocemi prováděli základní kontrolní činnost na úseku dohledu nad veřejným pořádkem.

Právě ze zaměstnanců zmíněného odboru po získání základních rekvalifikačních předpokladů se rekrutují příští první strážníci.

Z původního počtu jich do dnešních dnů zůstalo u naší složky jen pár. Značná část poté, co zjistila, že práce strážníka je spojena s mnoha úskalími, si našla zaměstnání na postech, které více naplňují jejich představy o seberealizaci či výši platu. Nebo se prostě ukázalo, že na tuto práci nemají potřebné vlohy.

Zrození Městské policie Frýdek-Místek se váže k datu 1.dubna 1992. Tehdy nabyla platnosti obecně závazná vyhláška města Frýdek-Místek o městské policii, která byla schválena na zasedání obecního zastupitelstva 3. března téhož roku.

Počty strážníků nově vzniklé složky se od samého začátku pohybovaly v rozmezí 50 - 60 osob. Jejich pracovní náplň tvořil dohled nad veřejným pořádkem a občanským soužitím.

Původně byla služebna městské policie umístěna v budově radnice.

Jak se ukázalo, s postupným rozšiřováním pravomocí strážníků začala městská policie čím dál tím větším dílem přispívat k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jako i ochraně bezpečnosti osob a majetku. V neposlední řadě také na úseku ochrany před alkoholismem a ostatními toxikomániemi.

Protože další změny zákona o obecní policii umožnily obcím, které nezřídily obecní policii, sjednávat na svém území výkon činnosti strážníků obce, která obecní policii zřídila, prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, rozhodly se některé okolní obce, že se tímto způsobem pokusí vyřešit část svých představ o veřejném pořádku.