Nacházíte se: Občan > Orgány města > Městská policie

MĚSTSKÁ POLICIE

Informace

vedoucí odboru

Zaměření odboru

Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňujících ustanovení, obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly stanovené zákonem. V tomto kontextu Městská policie Frýdek-Místek při své činnosti zajišťuje klid a pořádek na katastrálním území města tím, že v rámci plnění stanovených úkolů:

- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

- dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města,

- podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění opatření k jeho obnovení,

- podílí se na prevenci kriminality ve městě,

- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích,

- odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města.

 

Vzhledem k tomu, že žádný zákon nezahrnuje definici pojmu „veřejný pořádek“, v obecném slova smyslu lze pod tento pojem podřadit souhrn pravidel chování na veřejnosti, pravidel stanovených zákony, obecně závaznými vyhláškami obcí, ale také zvyklostmi v daném místě a čase.

 

Pod pojem „místní záležitosti veřejného pořádku“ je možno zařadit vše, co je v působnosti obce a je vyžadováno, aby ve veřejném zájmu bylo dodržováno.

 

Současná zákonná úprava umožňuje, aby městská policie plnila stanovené úkoly i na území jiných obcí na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi těmito obcemi, popřípadě mezi starosty těchto obcí při vyhlášení krizového stavu.

Seznam vyhlášek

Tiskopisy, materiály

01. Nábor strážníků

Městská policie Frýdek-Místek příjme strážníky

Informace pro ucházeče o práci strážníka

Podmínky přijetí jsou dány zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii 
 
Strážníkem může být občan České republiky, který

 • je bezúhonný,
 • je spolehlivý,
 • je starší 18 let,
 • je zdravotně způsobilý,
 • dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou

Žádost o zaměstnání (viz příloha) spolu s životopisem musí být doručena na níže uvedenou adresu nebo e-mail.

Městská policie Frýdek-Místek
sekretariát
Michaela Friedrichová
T. G. Masaryka 633
738 01 Frýdek-Místek

e-mail: friedrichova.michaela@frydekmistek.cz

Bližší informace je možné získat na tel.:  777 921 875

Přílohy :

Přihláška (26 kB) Kritéria pro fyzické testy (145.5 kB)

Městský kamerový dohledový systém

Městský kamerový dohledový systém (MKDS) je jedním ze základních prvků prevence v oblastech veřejného pořádku a silničního provozu.

V roce 2015 došlo k celkové modernizaci systému. Veškerý servis počínaje instalací kamer, přes přenos a zálohování dat a konče údržbou systému zajišťují v současné době TS a.s. Tato změna umožnila daleko pružnější možnost provádění změn v osazování kamer na inkriminovaná místa.

 V současné době je systém zcela digitalizován. Stávající kamery pracují s rozlišením HD a Full HD. Digitalizace přinesla i možnost navýšení počtu kamer. Aktuálně dohled nad veřejným pořádkem zajišťuje 81 kamer. Z toho počtu je 46 pohyblivých umožňujících až 30 násobný optický zoom. Výhledově bude do konce roku 2017 počet kamer ještě navýšen.

 Změnou uspořádání monitorovacího pracoviště došlo k většímu provázání součinnosti mezi operátorem MKDS a operačním technikem. Zároveň byla rozšířena a zpřehledněna monitorovací stěna. Zvolený software umožňuje ve spolupráci s kamerami automatickou obsluhu formou předvoleb včetně detekce a sledování pohybu.

Bylo zřízeno vyhodnocovací pracoviště, které umožňuje přístup i příslušníkům Policie ČR. Současně bylo za účelem zajištění bezpečného nakládání s uloženými daty zcela odděleno pracoviště umožňující export zaznamenaných dat.

V současnosti  MKDS nepřetržitě monitoruje prostřednictvím jednotlivých kamerových stanic následující lokality:

 • Křižovatka ul. Viléma Závady, Nádražní a tř. T. G. Masaryka
 • Ul. Nádražní, nádraží ČD, železniční přejezdy, podchod
 • Mimoúrovňová křižovatka tř. T. G. Masaryka a Hlavní třídy (Rubikova křižovatka)
 • Hřiště u 1. ZŠ
 • Ul. Slezská, J. Božana a M. Chasáka, park u knihovny
 • Ul. Jana Čapka, Novodvorská, sady Svobody
 • Okolí 11. základní školy a Hudebního klubu Stoun
 • Křižovatka ul. Dobrovského a Hlavní třídy
 • Křižovatka ul. Bruzovská, Revoluční, Radniční a tř. T. G. Masaryka
 • Křižovatka ul. Lískovecká, Revoluční a Zámecká
 • Ul. Heydukova, prostor před kulturním domem
 • Ul. Na Příkopě, okolí haly Polárka
 • Ul. Těšínská, Hasičská, parkoviště pod magistrátem města
 • Zámecké náměstí, ul. Radniční
 • Jižní svahy (Rogalo)
 • Křižovatka ul. Revoluční, Pionýrů, Hálkova a J. Opletala
 • Ul. Pionýrů, dopravní hřiště
 • Park před restaurací Jadran
 • Farní náměstí
 • Nám. Svobody, ul. Štursova
 • Křížový podchod
 • Ul. U Staré pošty,  J. V. Sládka
 • Bývalé autobusové stanoviště v Místku, Hlavní třída, Malý podchod
 • Prostranství „U Holubic“, Hlavní třída
 • Ul. Na Poříčí, autobusové nádraží, nádraží ČD
 • Křižovatka ul. Ostravská, Janáčkova, Frýdlantská a Hlavní třída
 • Ul. Frýdlantská a přilehlá parkoviště
 • Prostranství Evropy
 • Křižovatka ul. Ostravská a 8. pěšího pluku
 • 8. pěšího pluku a přilehlá parkoviště
 • Československé armády, Marie Majerové
 • Křižovatka ul. Ostravská, J. Opletala a 17. listopadu (U Rady)
 • Křižovatka ul. Beskydská a Podpuklí
 • Olešná - dětské hřiště, parkoviště, venkovní prostory Aquaparku
 • Křižovatka ul. Místecká, Beskydská (kruhový objezd)
 • Křižovatka ul. Lískovecká, Heydukova a ul. El. Krásnohorské
 • Židovský hřbitov

Životní situace

1. Odtah vozidla

Při zjištění, že vozidlo není na místě, kde bylo původně zaparkováno, je třeba ověřit, zda nebylo odtaženo. Základní informace o odtahu podá:
   - Městská policie Frýdek-Místek (tel. +420 558631481)
   - Policie ČR ( +420 974732651)

Postup městské policie se řídí ustanoveními těchto právních předpisů:
   - zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
   - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
   - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
   - zákon č. 200/1999 Sb., o přestupcích
   - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Odtažení vozidla se provádí:
   a) při neoprávněném stání na vyhrazeném parkovišti
   b) pokud vozidlo tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci
   c) z důvodu blokového čištění komunikace

Odtažená vozidla jsou uskladněna v areálu Městské policie Frýdek-Místek, popřípadě v areálu TS a.s. Budou vydána neprodleně, ale jen se souhlasem Městské policie po projednání věci na služebně s nepřetržitým provozem.

Adresa:
   - tř. T. G. Masaryka 633, Frýdek-Místek
   - operační středisko, 1. nadzemní podlaží

Ve věci je oprávněn jednat:
   - provozovatel vozidla
   - osoba zmocněna provozovatelem vozidla

Žádné formuláře nejsou zapotřebí. Žadatel předloží tyto doklady:
   - občanský průkaz nebo cestovní pas
   - osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz
   - osoba jiná než provozovatel vozidla plnou moc k jeho užívání nebo převzetí

Stanovené poplatky:
   - zahájený odtah:       900,- Kč
   - dokončený odtah:   1500,- Kč

2. Zablokování vozidla technickým prostředkem

Při zjištění, že vozidlo je zablokováno technickým prostředkem k zabránění jeho odjezdu (botičkou), je třeba požádat telefonicky o jeho odstranění Městskou policii Frýdek-Místek (tel. +420 558631481) a vyčkat u vozila.

Postup městské policie se řídí ustanoveními těchto právních předpisů:
   - zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
   - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
   - zákon č. 200/1999 Sb., o přestupcích
   - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zablokování vozidla se provádí, pokud vozidlo stojí v místě, kde je:
   a) stání nebo zastavení vozidla zakázáno,
   b) vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích
   c) na chodníku, kde to není povoleno
   d) nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství

Technický prostředek bude odstraněn bez zbytečných průtahů po projednání přestupku nebo po zjištění totožnosti osoby, která na místě vozidlo ponechala anebo po provedení úkonů nezbytných k jejímu zjištění.

Ve věci je oprávněn jednat:

   - řidič vozidla
   - provozovatel vozidla
   - osoba zmocněna provozovatelem vozidla

Žádné formuláře nejsou zapotřebí. Žadatel předloží tyto doklady:
   - občanský průkaz nebo cestovní pas
   - řidič též řidičský průkaz
   - osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz
   - osoba jiná než provozovatel vozidla plnou moc k jeho užívání nebo převzetí

Poplatky za montáž a odstranění technického prostředku stanoveny nejsou.

Možnost uložení blokové pokuty:    do 2.000,- Kč
Možnost uložení pokuty ve správním řízení:    do 2.500,- Kč

3. Odchyt psa

Odchyt toulavých psů provádí zpravidla specializovaná firma. Výjimečně odborně vyškolení strážníci.
Informace o odchycených psech podá:
   - Městská policie Frýdek-Místek (tel. +420 558631481)

Postup městské policie se řídí ustanoveními těchto právních předpisů:
   - zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
   - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
   - zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
   - obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o pravidlech pohybů psů na veřejném prostranství
   - obecně závazná vyhláška č. 12/2002 o trvalém označování psů
   - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Odchyt psa se provádí:
   a) při úniku z chovu
   b) pokud pes není pod dohledem držitele (v rozporu s OZV)
   c) při opuštění psa

Odchycená zvířata se přepravují do Útulku pro psy v Sedlištích. Jsou vydávána neprodleně, Ve věci výdeje psa je oprávněn jednat:
  - majitel psa
  - osoba zmocněna majitelem psa

Adresa:
   - tř. T. G. Masaryka 633, Frýdek-Místek
   - operační středisko, 1. nadzemní podlaží

Žádné formuláře nejsou zapotřebí. Žadatel předloží tyto doklady:
  - občanský průkaz nebo cestovní pas
  - osoba jiná než majitel psa plnou moc k jeho užívání nebo převzetí

Delikty spojené s odchytem psa projednává příslušný správní orgán, v případě porušení OZV též městská policie.

Možnost uložení blokové pokuty:    do 5000,- Kč
Možnost uložení pokuty ve správním řízení:    do 500.000,- Kč

4. Nález injekční jehly

Pomozte řešit problém s nálezy použitých injekčních jehel a stříkaček. Pamatujte:

   - nikdy nesbírejte injekční odpad, předejdete tak zranění při neodborné manipulaci a tím i případné nákaze infekční chorobou
   - pokud to situace umožňuje, zabraňte přístupu ke stříkačce nepovolaným osobám a zavolejte na tísňovou linku městské policie (156)
   - popište místo nálezu a množství nalezeného materiálu
   - je-li to možné, vyčkejte příjezdu strážníků

5. Domácí násilí

Domácí násilí je chování, které v partnerském soužití nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé. Přitom jsou tito lidé na sobě většinou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně závislí. Jedná se často o útoky na vůli a tělesnou integritu za účelem získání a udržení převahy, kontroly a moci. Domácí násilí může mít podobu fyzického, sexuálního a psychického násilí, vynucené sociální izolace a ekonomické závislosti.

Oznámení může podat nejen osoba, která se sama cítí být ohrožená domácím násilím, ale zejména osoby, které mají podezření na domácí násilí u osoby ve svém okolí – sousedé, známí….

Za tímto účelem je nejlépe osobně o pomoc Policii ČR - linka 158, Městskou policii - linka 156, Zdravotnickou záchrannou službu - linka 155, Městský úřad Frýdku-Místku, odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Mimořádné značení jízdních kol

autor: MM F-M,  Aktualizováno

Pro četné ohlasy připravila městská policie mimořádný víkendový termín pro forenzní značení jízdních kol. [ celý článek ]

Seniorská akademie

autor: MM F-M,  

Došlo k upřesnění většiny termínů a obsahu přednášek pro seniory v rámci projektu Seniorská akademie. [ celý článek ]

Forenzní značení jízdních kol obnoveno

autor: MM F-M,  Aktualizováno

Od poloviny září městská policie obnovila značení jízdních kol, elektrokol a koloběžek syntetickou DNA. Pro nevídaný zájem o tuto službu muselo být značení na několik dnů přerušeno ... [ celý článek ]

Motivačně vzdělávací letní tábor pro děti

autor: MM F-M,  

Městská policie Frýdek-Místek společně s odborem sociální péče a odborem sociálních služeb magistrátu uspořádala o letošních prázdninách již pátý motivačně vzdělávací letní ... [ celý článek ]

Seniorská akademie

autor: MM F-M,  Aktualizováno

Městská policie Frýdek-Místek se snaží již řadu let informovat seniory na pořádaných besedách o různých nástrahách, se kterými se mohou setkat a kterým by měli umět čelit. Bezpečný ... [ celý článek ]

Testy fyzické zdatnosti

autor: MM F-M,  Aktualizováno

Kde je chyba? Tuto otázku si pravidelně v posledních létech klade vedení městské policie při přezkušování fyzické zdatnosti uchazečů o práci strážníka. I když fyzické testy nejsou ... [ celý článek ]

< 1 2 3 4 >

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
0.71 °C
0.43 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)