Nacházíte se: Občan > Orgány města > Rada města > Komise RM

Komise RM

 • Komise pro dopravu
 • navrhuje změny vyhlášek a nařízení města. Zabývá se dopravní a bezpečnostní situací ve městě. Vyjadřuje se k vedení linek městské hromadné dopravy a k jízdním řádům městské hromadné dopravy. Vyjadřuje se k velkým stavbám na území města, které mohou mít zásadní vliv na dopravu ve městě. Schvaluje jednotlivé projekty v rámci Městského programu prevence kriminality.

  Termíny jednání komise v roce 2015: 18.3., 15.4., 20.5., 17.6., 16.9., 21.10., 18.11., 16.12.

  Termíny jednání komise v roce 2016: 20.1., 17.2., 16.3., 20.4., 18.5., 15.6.

  Kontaktní osoba komise: Ing. Oldřich Čajka, odbor dopravy a silničního hospodářství
   


 • Komise pro občanské záležitosti
 • Komise je iniciativní a poradní orgán rady města v oblasti konání slavnostních akcí a osobních návštěv jubilantů, které se konají např. u příležitosti významných životních jubileí občanů, nově narozených občánků města, jubilejních svateb apod.

  Termíny jednání komise: komise se schází dle potřeby a nemá stanovený harmonogram zasedání.

  Kontaktní osoba komise:  Šárka Menšíková, odbor kancelář primátora

   


 • Komise majetková
 • Majetková komise je iniciativním a poradním orgánem rady města pro výkon samosprávy statutárního města Frýdku-Místku v oblasti nakládání s majetkem města. Projednává majetkoprávní záležitosti týkající se nakládání s majetkem města, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města a zastupitelstva města dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle Organizačního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku. Vyhodnocuje předložené žádosti o půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ na území města a navrhuje prostřednictvím rady města zastupitelstvu města závěr výběrového řízení.

  Termíny jednání komise v roce 2015: 5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 9.3., 23.3., 20.4., 11.5., 25.5., 15.6., 20.7., 17.8., 31.8., 14.9., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11.

  Termíny jednání komise v roce 2016: 18.1., 15.2., 14.3., 4.4., 18.4., 2.5., 23.5., 20.6., 18.7., 8.8., 12.9., 3.10., 17.10., 31.10., 21.11., 12.12.

  Termíny jednání komise v roce 2017: 16.1., 30.1., 27.2., 20.3., 24.4., 15.5., 29.5., 19.6., 17.7., 7.8., 28.8., 18.9., 2.10., 30.10., 27.11 (Od 15:00 hodin na odboru SOM).

  Termíny jednání komise v roce 2018: 8.1., 22.1., 19.2., 12.3., 26.3., 16.4., 14.5., 4.6., 18.6., 23.7., 3.9., 17.9., 1.10.,  (od 15:00 hodin na odboru SOM).

   

   

  Kontaktní osoba komise:  Ing. Bc. Hana Kalužová, vedoucí odboru správy obecního majetku

   


 • Komise sociální a zdravotní
 • Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady města Frýdku-Místku pro výkon samosprávy města v oblasti sociálních služeb, procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě, zdravotní problematiky a pronájmu obecních bytů. Sleduje úroveň poskytování sociálních služeb na území města registrovanými poskytovateli sociálních služeb. Dává podněty a iniciativní návrhy Radě města Frýdku-Místku související s problematikou sociálních služeb a zdravotní problematiky ve městě Frýdku-Místku.  Vyhodnocuje realizaci komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdku‑Místku. Projednává informace o trendech v oblasti sociálních služeb s aplikací na místní potřeby a podmínky. Posuzuje systém sociálních služeb na místní úrovni, odpovídající zjištěným místním potřebám, reagujícím na lokální odlišnosti a zajišťujícím, aby finanční prostředky vynakládané na sociální služby byly efektivně využívány. Sleduje a vyhodnocuje stav zdravotních služeb ve městě v závislosti na potřeby občanů města. Komise projednává žádosti o přednostní přidělení bytu mimo seznam žadatelů o byt a v této činnosti se řídí pravidly stanovenými v příslušné Směrnici Rady města Frýdku‑Místku o pronájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek. Na základě projednání žádosti o přednostní přidělení bytu doporučuje Radě města Frýdku-Místku pronájem obecního bytu. Sociální a zdravotní komise projednává, posuzuje a doporučuje k dalšímu schválení v orgánech města žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Frýdek‑Místek.

  Termíny jednání komise v roce 2015: 29. 01., 12. 02., 19. 03., 16. 04., 07. 05., 11. 06.

  Termíny jednání komise v roce 2016: 28.1., 18.2., 17.3., 14.4., 5.5., 9.6.

  Termíny jednání komise v roce 2017: 26.1, 16.2., 9.3., 6.4., 11.5., 8.6.

  Kontaktní osoba komise:    Věra Konečná,  odbor sociálních služeb

   


 • Komise kulturní
 • je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti kultury. Zabývá se výsledky činnosti příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury, stavem a rozvojem aktivit občanů v této oblasti, stavem památek na území města a kulturností životního prostředí na území města. Komise se zabývá vlastními podněty, podněty občanů a institucí a svá stanoviska a návrhy předkládá radě města. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Frýdku-Místku v oblasti kultury. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků z rozpočtu města z kulturního fondu dle statutu tohoto fondu. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

   Termíny jednání komise v roce 2015: 12.1., 28.1.,

  Termíny jednání komise v roce 2016: 11.1., 8.2., 15.2., 11.4., 9.5., 13.6.

   Kontaktní osoba komise:  Ing. Jitka Kališová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
   


 • Komise sportovní
 • je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblastech sportu a mládeže. Zabývá se vlastními podněty a podněty občanů a institucí v uvedených oblastech. Svá stanoviska, návrhy, doporučení a zjištění předkládá radě města. Projednává požadavky na dotace sportovních organizací - občanských sdružení, působících v oblasti sportu a mládeže. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků ze sportovního fondu dle statutu tohoto fondu. Na žádost rady města se zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

  Termíny jednání komise v roce 2015: 12.1., 9.2., 10.3., 13.4., 11.5., 9.6., 14.9., 12.10., 9.11., 14.12.

  Termíny jednání komise v roce 2016: 8.2., 15.3., 11.4., 9.5., 13.6.

  Termíny jednání komise na II. pololetí v roce 2017: 11.9., 9.10., 13.11., 11.12.,

  Kontaktní osoba komise:  Jana Čechová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy


 • Komise investiční a životního prostředí
 • Projednává zejména tyto záležitosti:
  - úsek investiční: investiční záměry nad 5 mil. Kč., průběh realizace investičních akcí, investiční akce většího významu realizované na území města F-M.
  - úsek životního prostředí: projednává žádosti o dotace z dotačního programu "Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí" a doporučuje radě města použití prostředků z tohoto dotačního programu, při projednávání se řídí podmínkami vyhlášeného dotačního programu.

  Dává doporučení k záležitostem, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města. Jedná se zejména o investiční záměry města a použití prostředků z vyhlášeného dotačního programu.
   

  Termíny jednání komise v roce 2015: 13.4., 20.7., 19.10.

  Termíny jednání komise v roce 2016: 15.2., 2.5., 18.7., 17.10.

  Termíny jednání komise v roce 2017: 30.1., 3.4., 15.5., 19.6., 24.7., 25.9., 6.11., 11.12.

  Termíny jednání komise v roce 2018: 29.1., 19.3., 23.4., 18.6., 23.7., 24.9.

  Kontaktní osoby komise: Ing. Pavel Rek, úsek investiční,  Ing. Šárka Gilarová, úsek životního prostředí

   


 • Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
 • je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Přináší Radě města Frýdku-Místku vlastní podněty a zabývá se podněty občanů v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Komise je v kontaktu s Městskou a státní policií a odborem bezpečnostních rizik a prevence kriminality magistrátu města Frýdku-Místku. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Frýdku-Místku v oblasti prevence kriminality.

  Termíny jednání komise v roce 2015: 17.3., 21. 4., 19. 5., 16. 6., 15. 9.

  Termíny jednání komise v roce 2016: 12.1., 9.2., 8.3., 12.4., 10.5.

  Kontaktní osoba komise: Bc. Lenka Biolková, manažer prevence kriminality

   


 • Komise pro výchovu a vzdělávání
 • je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit. Zabývá se výsledky činnosti příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit, stavem a rozvojem aktivit občanů v těchto oblastech na území města. Projednává vlastní podněty, podněty občanů a institucí v oblastech výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit a svá stanoviska a návrhy předkládá radě města.Komise projednává požadavky na dotace občanských sdružení, škol a školských zařízení, příspěvkových organizací a jiných právních subjektů nezřízených za účelem podnikání působících na území města Frýdku-Místku v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit a navrhuje jim přidělení finančních prostředků z rozpočtu města z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit dle statutu tohoto fondu. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

  Termíny jednání komise v roce 2015: 14.1., 11.2., 16.2., 11.3., 8.4., 13.5., 10.6., 16.9., 14.10., 11.11., 9.12.

  Termíny jednání komise v roce 2016: 10.2., 16.3., 13.4., 11.5., 8.6.

  Termíny jednání komise pro II. pololetí v roce 2017: 13.9., 11.10., 8.11., 13.12.

  Kontaktní osoba komise: Jana Čechová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
   


 • Komise územního plánování a architektury
 • Projednává a dává doporučení k záležitostem, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města nebo do činnosti hlavního architekta města, zejména k rozvojovým záměrům města a k použití prostředků v rámci Programu regenerace Městských památkových zón Frýdku a Místku. Posuzuje a komentuje připravované investiční akce města, podílí se ideově na přípravě zpracování  návrhu „Plánu ekonomického rozvoje města Frýdku-Místku“. Zabývá se iniciativními návrhy z řad členů komise v oblasti architektury a stavebnictví na území města.

  Termíny jednání komise v roce 2015: 11. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6.

  Termíny jednání komise v roce 2016: 13.1., 10.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6.

  Kontaktní osoba komise: Ing. arch. Zuzana Břachová, odbor územního rozvoje a stavebního řádu


 • Komise pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku
 • Komise pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku se zabývá návrhy a podněty rady města, zastupitelstva města, vlastními podněty a podněty občanů a institucí. Komise vyhledává historické památky a významné lokality na území města, provádí jejich mapování, připravuje podklady pro jejich vyhodnocení a předkládá radě města návrhy na jejich možnou obnovu a další využití. Cílem komise je navržení postupné obnovy konkrétních lokalit na území města, včetně kulturních památek, a jejich začlenění do urbanistického celku města v revitalizované podobě. Komise spolupracuje s ostatními komisemi a dalšími odbornými pracovními skupinami, zřízenými radou města.

  Harmonogram schůzek komise – schůzky probíhají vždy 1. středu v měsíci od 17.00 hod. (s výjimkou července).

  Termíny jednání komise v roce 2017: 4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6., 6.9., 4.10., 1.11., 6.12.

  Kontaktní osoba: Ing. Veronika Vrublová


 • Komise pro cestovní ruch
 • Projednává zejména tyto záležitosti:

  • činnost destinační společnosti Beskydy-Valašsko, o.p.s. v návaznosti na propagaci statutárního města F-M;
  • činnost Beskydského informačního centra, příspěvkové organizace v návaznosti na propagaci statutárního města F-M;
  • činnost sdružení Region Beskydy v návaznosti na propagaci statutárního města F-M;
  • strategii propagace města prostřednictvím společností zřízených městem (Sportplex, Národní dům);
  • spolupracuje se subjekty na území města podporující cestovní ruch (muzea, galerie, ubytovací zařízení, atraktivity);
  • vyjadřuje se k připravovaným strategiím rozvoje cestovního ruchu;
  • zaměřuje se zejména na rozvoj podnikání, investic, vytváření nových pracovních míst v oblasti cestovního ruch na území města Frýdku-Místku a regionu Moravskoslezského kraje;
  • vyjadřuje se k využití sdělovacích prostředků a komunikační techniky pro podporu cestovního ruchu (zpravodaj, televize Polar, webové stánky, ……..);
  • je partnerem pro obdobné komise na úrovni kraje a dalších měst projednává strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu v návaznosti na operační programy a dotační programy;
  • ve spolupráci s partnerskými městy navrhuje možnosti spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

  Termíny jednání komise v roce 2015: od 2. 2. 2015 každé první pondělí v měsíci.

  Termíny jednání komise v roce 2016: 1.2., 4.3., 4.4., 13.6., 12.9., 7.11.

   Kontaktní osoba komise: Hana Fojtíková Windischová


Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
26.93 °C
25 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)