Nacházíte se: Občan > Orgány města > Rada města > Komise RM

Komise RM

 • Komise pro dopravu
 • navrhuje změny vyhlášek a nařízení města. Zabývá se dopravní a bezpečnostní situací ve městě. Vyjadřuje se k vedení linek městské hromadné dopravy a k jízdním řádům městské hromadné dopravy. Vyjadřuje se k velkým stavbám na území města, které mohou mít zásadní vliv na dopravu ve městě. Schvaluje jednotlivé projekty v rámci Městského programu prevence kriminality.

   

  Termíny zasedání komise v 2. pololetí roku 2019: 16.9., 14.10., 18.11., 11.12.

   

  Kontaktní osoba komise: Ing. Oldřich Čajka, odbor dopravy a silničního hospodářství
   


 • Komise pro občanské záležitosti
 • Komise je iniciativní a poradní orgán rady města v oblasti konání slavnostních akcí a osobních návštěv jubilantů, které se konají např. u příležitosti významných životních jubileí občanů, nově narozených občánků města, jubilejních svateb apod.

  Termíny jednání komise: komise se schází dle potřeby a nemá stanovený harmonogram zasedání.

  Kontaktní osoba komise pro občanské záležitosti:  Šárka Menšíková, odbor kancelář primátora

   


 • Komise majetková
 • Majetková komise je iniciativním a poradním orgánem rady města pro výkon samosprávy statutárního města Frýdku-Místku v oblasti nakládání s majetkem města. Projednává majetkoprávní záležitosti týkající se nakládání s majetkem města, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města a zastupitelstva města dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle Organizačního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku. Vyhodnocuje předložené žádosti o půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ na území města a navrhuje prostřednictvím rady města zastupitelstvu města závěr výběrového řízení.

   

  Termíny zasedání komise v roce 2019: 14. 1., 4. 2. (před ZM), 18. 2., 4. 3., 18. 3., 15. 4., 29. 4. (před ZM), 20 .5., 24. 6., 29. 7. (před ZM), 26. 8., 16. 9., 14. 10., 30. 10. (středa, před ZM), 9. 12., (v pondělí od 15:00 hodin na odboru SOM).

   

  Kontaktní osoba komise:  Ing. Bc. Hana Kalužová, vedoucí odboru správy obecního majetku

   


 • Komise sociální a zdravotní
 • Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady města Frýdku-Místku pro výkon samosprávy města v oblasti sociálních služeb, procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě, zdravotní problematiky a pronájmu obecních bytů. Sleduje úroveň poskytování sociálních služeb na území města registrovanými poskytovateli sociálních služeb. Dává podněty a iniciativní návrhy Radě města Frýdku-Místku související s problematikou sociálních služeb a zdravotní problematiky ve městě Frýdku-Místku.  Vyhodnocuje realizaci komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdku‑Místku. Projednává informace o trendech v oblasti sociálních služeb s aplikací na místní potřeby a podmínky. Posuzuje systém sociálních služeb na místní úrovni, odpovídající zjištěným místním potřebám, reagujícím na lokální odlišnosti a zajišťujícím, aby finanční prostředky vynakládané na sociální služby byly efektivně využívány. Sleduje a vyhodnocuje stav zdravotních služeb ve městě v závislosti na potřeby občanů města. Komise projednává žádosti o přednostní přidělení bytu mimo seznam žadatelů o byt a v této činnosti se řídí pravidly stanovenými v příslušné Směrnici Rady města Frýdku‑Místku o pronájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek. Na základě projednání žádosti o přednostní přidělení bytu doporučuje Radě města Frýdku-Místku pronájem obecního bytu. Sociální a zdravotní komise projednává, posuzuje a doporučuje k dalšímu schválení v orgánech města žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Frýdek‑Místek.

   

  Termíny zasedání komise v 2. pololetí roku 2019: 12.9., 24.10.,14.11.,12.12.

   

  Kontaktní osoba komise:    Věra Konečná,  odbor sociálních služeb

   


 • Komise kulturní
 • je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti kultury. Zabývá se výsledky činnosti příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury, stavem a rozvojem aktivit občanů v této oblasti, stavem památek na území města a kulturností životního prostředí na území města. Komise se zabývá vlastními podněty, podněty občanů a institucí a svá stanoviska a návrhy předkládá radě města. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Frýdku-Místku v oblasti kultury. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků z rozpočtu města z kulturního fondu dle statutu tohoto fondu. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

  Termíny jednání komise ve 2. polovině roku 2019: 2.9., 7.10., změna ze 4.11. na 11.11., 2.12 (začátky schůzí v 16:00 hodin).

   Kontaktní osoba komise:  Ing. Jitka Kališová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
   


 • Komise sportovní
 • je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblastech sportu a mládeže. Zabývá se vlastními podněty a podněty občanů a institucí v uvedených oblastech. Svá stanoviska, návrhy, doporučení a zjištění předkládá radě města. Projednává požadavky na dotace sportovních organizací - občanských sdružení, působících v oblasti sportu a mládeže. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků ze sportovního fondu dle statutu tohoto fondu. Na žádost rady města se zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

   

  Termíny zasedání komice v 2. pololetí roku 2019 vždy 2. pondělí v měsíci od 16:00 hodin v zasedací místnosti odboru sociálních služeb: 9. 9. 2019, 14. 10. 2019, 11. 11. 2019, 9. 12. 2019.

   

  Kontaktní osoba komise:  Jana Čechová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy


 • Komise investiční a životního prostředí
 • Projednává zejména tyto záležitosti:
  - úsek investiční: investiční záměry nad 5 mil. Kč., průběh realizace investičních akcí, investiční akce většího významu realizované na území města F-M.
  - úsek životního prostředí: projednává žádosti o dotace z dotačního programu "Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí" a doporučuje radě města použití prostředků z tohoto dotačního programu, při projednávání se řídí podmínkami vyhlášeného dotačního programu.

  Dává doporučení k záležitostem, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města. Jedná se zejména o investiční záměry města a použití prostředků z vyhlášeného dotačního programu.

   

  Kontaktní osoby komise: Ing. Pavel Rek, úsek investiční,  Ing. Šárka Gilarová, úsek životního prostředí

   


 • Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
 • je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Přináší Radě města Frýdku-Místku vlastní podněty a zabývá se podněty občanů v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Komise je v kontaktu s Městskou a státní policií a odborem bezpečnostních rizik a prevence kriminality magistrátu města Frýdku-Místku. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Frýdku-Místku v oblasti prevence kriminality.

   

  Termíny zasedání komise v 1. pololetí roku 2019: 8. 1.; 5. 2.; 5. 3.; 2. 4.; 7. 5.; 4. 6.; (vždy od 17:00 hodin).

   

  Kontaktní osoba komise: , manažer prevence kriminality

   


 • Komise pro výchovu a vzdělávání
 • je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit. Zabývá se výsledky činnosti příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit, stavem a rozvojem aktivit občanů v těchto oblastech na území města. Projednává vlastní podněty, podněty občanů a institucí v oblastech výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit a svá stanoviska a návrhy předkládá radě města.Komise projednává požadavky na dotace občanských sdružení, škol a školských zařízení, příspěvkových organizací a jiných právních subjektů nezřízených za účelem podnikání působících na území města Frýdku-Místku v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit a navrhuje jim přidělení finančních prostředků z rozpočtu města z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit dle statutu tohoto fondu. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

   

  Termíny zasedání komise v 2. pololetí roku 2019 vždy 2. středa v měsíci od 15:00 hodin:

  •  11. září 2019                      -  schůze na magistrátu Odbor sociálních služeb zasedací místnost
  •    9. října 2019                     -  schůze na 2. ZŠ Jana Čapka 2555
  •  13. listopadu 2019              -  schůze na 6. ZŠ Pionýrů 400
  •  11. prosince 2019               - schůze na magistrátu Odbor sociálních služeb zasedací místnost

   

  Termíny zasedání komise v 1. pololetí roku 2020 vždy 2. středa v měsíci od 15:00 hodin:
  •    8. ledna 2020                    - schůze na magistrátu Odbor sociálních služeb zasedací místnost
  •  12. února 2020                    - schůze na magistrátu Odbor sociálních služeb zasedací místnost
  •  11. března 2020                  - schůze na 4. ZŠ Komenského 402
  •    8. dubna 2020                   - schůze na 5. ZŠ E. Krásnohorské 2254
  •  10. června 2020                  - schůze na magistrátu Odbor sociálních služeb zasedací místnost
   

  Kontaktní osoba komise: Jana Čechová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
   


 • Komise územního plánování a architektury
 • Projednává a dává doporučení k záležitostem, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města nebo do činnosti hlavního architekta města, zejména k rozvojovým záměrům města a k použití prostředků v rámci Programu regenerace Městských památkových zón Frýdku a Místku. Posuzuje a komentuje připravované investiční akce města, podílí se ideově na přípravě zpracování  návrhu „Plánu ekonomického rozvoje města Frýdku-Místku“. Zabývá se iniciativními návrhy z řad členů komise v oblasti architektury a stavebnictví na území města.

  Kontaktní osoba komise: Ing. arch. Zuzana Břachová, odbor územního rozvoje a stavebního řádu


 • Komise pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku
 • Komise pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku se zabývá návrhy a podněty rady města, zastupitelstva města, vlastními podněty a podněty občanů a institucí. Komise vyhledává historické památky a významné lokality na území města, provádí jejich mapování, připravuje podklady pro jejich vyhodnocení a předkládá radě města návrhy na jejich možnou obnovu a další využití. Cílem komise je navržení postupné obnovy konkrétních lokalit na území města, včetně kulturních památek, a jejich začlenění do urbanistického celku města v revitalizované podobě. Komise spolupracuje s ostatními komisemi a dalšími odbornými pracovními skupinami, zřízenými radou města.

  Kontaktní osoba: Jana Svačinková, odbor kancelář primátora


 • Komise pro cestovní ruch
 • Projednává zejména tyto záležitosti:

  • činnost destinační společnosti Beskydy-Valašsko, o.p.s. v návaznosti na propagaci statutárního města F-M;
  • činnost Beskydského informačního centra, příspěvkové organizace v návaznosti na propagaci statutárního města F-M;
  • činnost sdružení Region Beskydy v návaznosti na propagaci statutárního města F-M;
  • strategii propagace města prostřednictvím společností zřízených městem (Sportplex, Národní dům);
  • spolupracuje se subjekty na území města podporující cestovní ruch (muzea, galerie, ubytovací zařízení, atraktivity);
  • vyjadřuje se k připravovaným strategiím rozvoje cestovního ruchu;
  • zaměřuje se zejména na rozvoj podnikání, investic, vytváření nových pracovních míst v oblasti cestovního ruch na území města Frýdku-Místku a regionu Moravskoslezského kraje;
  • vyjadřuje se k využití sdělovacích prostředků a komunikační techniky pro podporu cestovního ruchu (zpravodaj, televize Polar, webové stánky, ……..);
  • je partnerem pro obdobné komise na úrovni kraje a dalších měst projednává strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu v návaznosti na operační programy a dotační programy;
  • ve spolupráci s partnerskými městy navrhuje možnosti spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

   Kontaktní osoba komise: Hana Fojtíková Windischová


Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
13.96 °C
13.35 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)