Nacházíte se: Občan > Orgány města > Rada města > Komise RM

Komise RM

 • Komise pro dopravu
 • navrhuje změny vyhlášek a nařízení města. Zabývá se dopravní a bezpečnostní situací ve městě. Vyjadřuje se k vedení linek městské hromadné dopravy a k jízdním řádům městské hromadné dopravy. Vyjadřuje se k velkým stavbám na území města, které mohou mít zásadní vliv na dopravu ve městě. Schvaluje jednotlivé projekty v rámci Městského programu prevence kriminality.

  Kontaktní osoba komise: Ing. Oldřich Čajka, odbor dopravy a silničního hospodářství
   


 • Komise pro občanské záležitosti
 • Komise je iniciativní a poradní orgán rady města v oblasti konání slavnostních akcí a osobních návštěv jubilantů, které se konají např. u příležitosti významných životních jubileí občanů, nově narozených občánků města, jubilejních svateb apod.

  Termíny jednání komise: komise se schází dle potřeby a nemá stanovený harmonogram zasedání.

  Kontaktní osoba komise pro občanské záležitosti:  Šárka Menšíková, odbor kancelář primátora

   


 • Komise majetková
 • Majetková komise je iniciativním a poradním orgánem rady města pro výkon samosprávy statutárního města Frýdku-Místku v oblasti nakládání s majetkem města. Projednává majetkoprávní záležitosti týkající se nakládání s majetkem města, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města a zastupitelstva města dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle Organizačního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku. Vyhodnocuje předložené žádosti o půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ na území města a navrhuje prostřednictvím rady města zastupitelstvu města závěr výběrového řízení.

  Termíny jednání komise v roce 2018: 8.1., 22.1., 19.2., 12.3., 26.3., 16.4., 14.5., 4.6., 18.6., 23.7., 3.9., 17.9., 1.10.,  (od 15:00 hodin na odboru SOM).

  Kontaktní osoba komise:  Ing. Bc. Hana Kalužová, vedoucí odboru správy obecního majetku

   


 • Komise sociální a zdravotní
 • Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady města Frýdku-Místku pro výkon samosprávy města v oblasti sociálních služeb, procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě, zdravotní problematiky a pronájmu obecních bytů. Sleduje úroveň poskytování sociálních služeb na území města registrovanými poskytovateli sociálních služeb. Dává podněty a iniciativní návrhy Radě města Frýdku-Místku související s problematikou sociálních služeb a zdravotní problematiky ve městě Frýdku-Místku.  Vyhodnocuje realizaci komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdku‑Místku. Projednává informace o trendech v oblasti sociálních služeb s aplikací na místní potřeby a podmínky. Posuzuje systém sociálních služeb na místní úrovni, odpovídající zjištěným místním potřebám, reagujícím na lokální odlišnosti a zajišťujícím, aby finanční prostředky vynakládané na sociální služby byly efektivně využívány. Sleduje a vyhodnocuje stav zdravotních služeb ve městě v závislosti na potřeby občanů města. Komise projednává žádosti o přednostní přidělení bytu mimo seznam žadatelů o byt a v této činnosti se řídí pravidly stanovenými v příslušné Směrnici Rady města Frýdku‑Místku o pronájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek. Na základě projednání žádosti o přednostní přidělení bytu doporučuje Radě města Frýdku-Místku pronájem obecního bytu. Sociální a zdravotní komise projednává, posuzuje a doporučuje k dalšímu schválení v orgánech města žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Frýdek‑Místek.

  Kontaktní osoba komise:    Věra Konečná,  odbor sociálních služeb

   


 • Komise kulturní
 • je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti kultury. Zabývá se výsledky činnosti příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury, stavem a rozvojem aktivit občanů v této oblasti, stavem památek na území města a kulturností životního prostředí na území města. Komise se zabývá vlastními podněty, podněty občanů a institucí a svá stanoviska a návrhy předkládá radě města. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Frýdku-Místku v oblasti kultury. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků z rozpočtu města z kulturního fondu dle statutu tohoto fondu. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

   Kontaktní osoba komise:  Ing. Jitka Kališová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
   


 • Komise sportovní
 • je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblastech sportu a mládeže. Zabývá se vlastními podněty a podněty občanů a institucí v uvedených oblastech. Svá stanoviska, návrhy, doporučení a zjištění předkládá radě města. Projednává požadavky na dotace sportovních organizací - občanských sdružení, působících v oblasti sportu a mládeže. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků ze sportovního fondu dle statutu tohoto fondu. Na žádost rady města se zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

  Kontaktní osoba komise:  Jana Čechová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy


 • Komise investiční a životního prostředí
 • Projednává zejména tyto záležitosti:
  - úsek investiční: investiční záměry nad 5 mil. Kč., průběh realizace investičních akcí, investiční akce většího významu realizované na území města F-M.
  - úsek životního prostředí: projednává žádosti o dotace z dotačního programu "Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí" a doporučuje radě města použití prostředků z tohoto dotačního programu, při projednávání se řídí podmínkami vyhlášeného dotačního programu.

  Dává doporučení k záležitostem, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města. Jedná se zejména o investiční záměry města a použití prostředků z vyhlášeného dotačního programu.

  Termíny jednání komise v roce 2018: 29.1., 19.3., 23.4., 18.6., 23.7., 24.9.

  Kontaktní osoby komise: Ing. Pavel Rek, úsek investiční,  Ing. Šárka Gilarová, úsek životního prostředí

   


 • Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
 • je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Přináší Radě města Frýdku-Místku vlastní podněty a zabývá se podněty občanů v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Komise je v kontaktu s Městskou a státní policií a odborem bezpečnostních rizik a prevence kriminality magistrátu města Frýdku-Místku. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Frýdku-Místku v oblasti prevence kriminality.

  Kontaktní osoba komise: Bc. Lenka Biolková, manažer prevence kriminality

   


 • Komise pro výchovu a vzdělávání
 • je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit. Zabývá se výsledky činnosti příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit, stavem a rozvojem aktivit občanů v těchto oblastech na území města. Projednává vlastní podněty, podněty občanů a institucí v oblastech výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit a svá stanoviska a návrhy předkládá radě města.Komise projednává požadavky na dotace občanských sdružení, škol a školských zařízení, příspěvkových organizací a jiných právních subjektů nezřízených za účelem podnikání působících na území města Frýdku-Místku v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit a navrhuje jim přidělení finančních prostředků z rozpočtu města z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit dle statutu tohoto fondu. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

  Kontaktní osoba komise: Jana Čechová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
   


 • Komise územního plánování a architektury
 • Projednává a dává doporučení k záležitostem, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města nebo do činnosti hlavního architekta města, zejména k rozvojovým záměrům města a k použití prostředků v rámci Programu regenerace Městských památkových zón Frýdku a Místku. Posuzuje a komentuje připravované investiční akce města, podílí se ideově na přípravě zpracování  návrhu „Plánu ekonomického rozvoje města Frýdku-Místku“. Zabývá se iniciativními návrhy z řad členů komise v oblasti architektury a stavebnictví na území města.

  Kontaktní osoba komise: Ing. arch. Zuzana Břachová, odbor územního rozvoje a stavebního řádu


 • Komise pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku
 • Komise pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku se zabývá návrhy a podněty rady města, zastupitelstva města, vlastními podněty a podněty občanů a institucí. Komise vyhledává historické památky a významné lokality na území města, provádí jejich mapování, připravuje podklady pro jejich vyhodnocení a předkládá radě města návrhy na jejich možnou obnovu a další využití. Cílem komise je navržení postupné obnovy konkrétních lokalit na území města, včetně kulturních památek, a jejich začlenění do urbanistického celku města v revitalizované podobě. Komise spolupracuje s ostatními komisemi a dalšími odbornými pracovními skupinami, zřízenými radou města.

  Harmonogram schůzek komise – schůzky probíhají vždy 1. středu v měsíci od 17.00 hod. (s výjimkou července).

  Kontaktní osoba:


 • Komise pro cestovní ruch
 • Projednává zejména tyto záležitosti:

  • činnost destinační společnosti Beskydy-Valašsko, o.p.s. v návaznosti na propagaci statutárního města F-M;
  • činnost Beskydského informačního centra, příspěvkové organizace v návaznosti na propagaci statutárního města F-M;
  • činnost sdružení Region Beskydy v návaznosti na propagaci statutárního města F-M;
  • strategii propagace města prostřednictvím společností zřízených městem (Sportplex, Národní dům);
  • spolupracuje se subjekty na území města podporující cestovní ruch (muzea, galerie, ubytovací zařízení, atraktivity);
  • vyjadřuje se k připravovaným strategiím rozvoje cestovního ruchu;
  • zaměřuje se zejména na rozvoj podnikání, investic, vytváření nových pracovních míst v oblasti cestovního ruch na území města Frýdku-Místku a regionu Moravskoslezského kraje;
  • vyjadřuje se k využití sdělovacích prostředků a komunikační techniky pro podporu cestovního ruchu (zpravodaj, televize Polar, webové stánky, ……..);
  • je partnerem pro obdobné komise na úrovni kraje a dalších měst projednává strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu v návaznosti na operační programy a dotační programy;
  • ve spolupráci s partnerskými městy navrhuje možnosti spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

   Kontaktní osoba komise: Hana Fojtíková Windischová


Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
-0.22 °C
-3.35 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)