Zastupitelstvo města

 

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města. Zastupitelstvo našeho města tvoří 43 členů, kteří byli zvoleni v přímých volbách občany města. Funkční období je čtyřleté. Členové zastupitelstva města zasedají nejméně jedenkrát za tři měsíce. Zasedání jsou veřejná.
Veškerá vyhrazená pravomoc zastupitelstva města je uvedena v ustanoveních § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění.
Zastupitelstvu města je vyhrazeno např. schvalovat program rozvoje města, schvalovat územní plán města a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou, schvalovat rozpočet města, závěrečný účet města apod. a rozhodovat o v zákoně stanovených majetkoprávních úkonech města.