12. Formuláře

PDF E-mail Print

 

 

Popis formuláře Způsob a místo, kde lze formulář získat
Odbor kancelář primátora
 • Formulář žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SMFM (dotační rezervy primátora)
 • Formulář - vyúčtování dotace
 
Odbor vnitřních věcí
Oddělení matriky
 • Dotazník k uzavření manželství

 • Protokol o uzavření manželství
 • na odboru vnitřních věcí, oddělení matriky v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 • Úmrtní list
 • Oddací list
 • Rodný list
 • Rejstřík trestů
 • Žádost o osvědčení pro vydání občanského průkazu
 • Žádost o vydání osvědčení pro vydání pasu
 • Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku
 • Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Žádost o vydání dokladu pro cizinu
 • Žádost o zápis do zvláštní matriky Brno - narození, úmrtí a sňatky
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku
 • Žádost o změnu příjmení po rozvodu manželství do lhůty 1 měsíce
 • Žádost o zápis druhého jména do dokladu
 • Žádost o zápis příjmení v jiném tvaru
 • Žádost o identifikaci právnická a fyzická osoba
 • Záznam o vydání matričního dokladu a vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
 • Záznam o vydání církevního osvědčení a vysvědčení o právní způsobilosti
 • Potvrzení diagnózy
 • Uznání otcovství

Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • na informacích v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 a Palackého 115
 • ve stojanu na chodbě II. NP budovy Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 • v kancelářích odboru vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému (na základě zákona o evidenci obyvatel)
 • Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
 • Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
 • Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
 • Žádost o provedení změn údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu
 • Žádost o vydání hraničního průkazu
 • Žádost o vydání cestovní přílohy

Oddělení vnitřní správy
 • Oznámení o konání shromáždění pro fyzickou osobu
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na podatelnách v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 a Palackého 115
 • Oznámení o konání shromáždění pro právnickou osobu
 
Finanční odbor
 • Ohlášení užívání veřejného prostranství
 • stáhnutím z webových stránek města
 • v kancelářích oddělení místních daní a poplatků finančního odboru v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek
 • na informacích v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek
 • Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacita
 • Prohlášení typu A - samostatný plátce (poplatek za komunální odpad)
 • Prohlášení typu B - společný plátce (poplatek za komunální odpad)
 • Prohlášení typu C (poplatek za komunální odpad)
 • Čestné prohlášení vlastníka k poplatku za komunální odpad
 • Úhrada místního poplatku za komunální odpad prostřednictvím SIPO
 • Ohlášení držitele psa k místnímu poplatku ze psů
 • Odhlášení psa z evidence místního poplatku ze psů
 • Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů
 • Úhrada místního poplatku ze psů prostřednictvím SIPO
 • Vyúčtování k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
 
Odbor správy obecního majetku
 • Žádost o pronájem obecního bytu
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na informacích v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 a Palackého 115

 • Obnovení žádosti o byt pro rok ......
vždy od 1.1. do 31.3. daného roku:
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na informacích v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 a Palackého 115

 • Dohoda o vzájemné výměně bytů
 • na bytovém oddělení odboru správy obecního majetku v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 10, kanc.č. 208

 • Žádost o přechod nájmu bytu
 • na bytovém oddělení odboru správy obecního majetku v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 10, kanc.č. 208

 • Žádost o povolení podnájmu v obecním bytě
 • na informacích v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 a Palackého 115
 • na bytovém oddělení odboru správy obecního majetku v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 10, kanc.č. 208
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Změna počtu osob pro předpis nájemného
 • na informacích v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 a Palackého 115
 • na bytovém oddělení odboru správy obecního majetku, v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 10, kanc.č. 211
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Žádost o pronájem pozemku, popř. jeho části, krátkodobý pronájem pozemku
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na majetkovém oddělení odboru správy obecního majetku v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 10

 • Žádost o pronájem pozemku k umístění reklamního stojanu typu „A“
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na majetkoprávním oddělení odboru správy obecního majetku, v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 10
 
Živnostenský úřad
Formuláře pro živnostenského podnikatele
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na informacích v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 a Palackého 115
 • v kancelářích živnostenského úřadu Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek, č.dv.128-131
Tiskopisy JRF:
 • Jednotný registrační formulář – fyzická osoba
 • Jednotný registrační formulář – právnická osoba
 • Změnový list
 • Organizační složka
 • Prohlášení odpovědného zástupce
 • Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné
Přílohy k tiskopisům JRF:
 • Předmět podnikání
 • Provozovny
 • Odpovědný zástupce
 • Statutární orgán
 • Pro finanční úřad a správu soc.zabezpečení
Ostatní formuláře:
 • Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
Pokyny k vyplnění:
 • Fyzická osoba
 • Právnická osoba
 • Změnový list
 • Pro finanční úřad a správu soc. zabezpe
Formuláře pro zemědělského podnikatele
 • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – fyzická osoba
 • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – právnická osoba
 • Prohlášení odpovědného zástupce
 • Žádost o zápis změny do evidence zemědělského podnikatele
 • Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
 • Žádost o vydání potvrzení o vyřazení z evidence SHR
Přílohy:
 • Statutární orgán právnické osoby
 • Organizační složka zahraniční právnické osoby
Czech point – výpis z ISVS
 • Plná moc k žádosti o výpis z Rejstříku trestů
 
Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
 • Žádost o dotaci z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit v roce 200.
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na informacích v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148
 • u příslušného referenta OŠKMaT v téže budově
 • Žádost o dotaci z kulturního fondu v roce 200.
 • Žádost o dotaci ze sportovního fondu v roce 200.
 • Vyúčtování neinvestiční dotace – příspěvku z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit statutárního města Frýdku-Místku za rok 200.
 • Vyúčtování neinvestiční dotace – příspěvku z kulturního fondu statutárního města Frýdku-Místku za rok 200.
 • Vyúčtování neinvestiční dotace – příspěvku z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 200.
 • Vyúčtování dotace ze sportovního fondu statutárního města Frýdku-Místku za rok 200.
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • AŠ-hlášení o zahájení kursu-vzor
 • AŠ-posudek o zdravotní způsobilosti
 • AŠ-posudek o zdravotní způsobilosti-prohlášení
 • AŠ-posudek o zdravotní způsobilosti-řidič z povolání
 • AŠ-převodka výuky a výcviku-vzor
 • AŠ-přihlášení ke zkoušce-vzor
 • AŠ-seznam ke zkoušce-vzor1
 • AŠ-seznam ke zkoušce-vzor2
 • AŠ-žádost o registraci autoškoly-fyz.os.-vzor
 • AŠ-žádost o registraci autoškoly-práv.os.-vzor
 • AŠ-žádost o změnu registrace AŠ-fyz.os.-vzor
 • AŠ-žádost o změnu registrace AŠ-práv.os.-vzor
 • AŠ-žádost o řidičské oprávnění
 • na pracovišti odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, zkušební komisaři ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek,
 • stáhnutím z webových stránek města

 • CRV-plná moc-vzor
 • na pracovišti odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, registr silničních vozidel v 1. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • CRV-žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
 • na pracovišti odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, registr silničních vozidel v 1. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města
žádost musí být vytištěna na papíru formátu A3 (jako čtyři strany A4, k přeložení), jinak nebude přijata

 • CRV-žádost o zápis změny vlastníka
 • na pracovišti odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, registr silničních vozidel v 1. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

žádost musí být vytištěna na papíru formátu A3 (jako čtyři strany A4, k přeložení), jinak nebude přijata


 • CRV-žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
 • na pracovišti odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, registr silničních vozidel v 1. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města
žádost musí být vytištěna na papíru formátu A3 (jako čtyři strany A4, k přeložení), jinak nebude přijata

 • CRV-žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného-přestavěného vozidla
 • CRV-žádost o výdej dat z registru silničních vozidel
 • CRV-žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
 • CRV-žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
 • CRV-žádost o vydání nového dokladu
 • CRV-žádost o vydání tabulky
 • CRV-žádost o vydání tabulky-vývoz
 • CRV-žádost o povolení výroby-přestavby vozidla
 • na pracovišti odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, registr silničních vozidel v 1. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • ŘP-plná moc-vzor
 • na pracovišti odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • ŘP-profesní osvědčení řidiče-potvrzení o školení
 • na přepážce pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • ŘP-profesní osvědčení řidiče-potvrzení o vykonání zkoušky

 • ŘP-profesní osvědčení řidiče-žádost o vydání
 • na přepážce pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • k prohlédnutí (s návodem na vyplnění) na webových stránkách města

 • ŘP-vzdání se řidičského oprávnění
 • na přepážce pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • ŘP-žádost o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti-vzor
 • ŘP-žádost o vrácení ŘO-12 bodů-vzor
 • ŘP-žádost o vrácení ŘO-odborná způs.-vzor
 • ŘP-žádost o vrácení ŘO-zákaz činnosti-vzor
 • ŘP-žádost o vrácení ŘO-zdravotní způs.-vzor
 • na pracovišti odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • ŘP-žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
 • na přepážce pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • ŘP-žádost o vydání paměťové karty-řidiče
 • ŘP-žádost o vydání paměťové karty-servisní
 • ŘP-žádost o vydání paměťové karty-vozidla
 • na přepážce pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města
žádost nelze překládat

 • ŘP-žádost o vydání řidičského průkazu
 • na přepážce pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • k prohlédnutí (s návodem na vyplnění) na webových stránkách města

 • ŘP-žádost o výpis z evidenční karty řidiče-vzor
 • na přepážce pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend, evidence řidičských oprávnění ve 3. nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Palackého 115, Místek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Formulář žádosti o místní úpravu provozu na pozemní komunikaci
 • Formulář žádosti o stanovení přechodné úpravy dopravního značení
 • na pracovišti oboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, kancelář č. 415, budova Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Radniční 1148, Frýdek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Formulář žádosti-sjezdy, křižovatky
 • na pracovišti oboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, kancelář č. 311 a č. 413, budova Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Radniční 1148, Frýdek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Přihláška k ZOZ provozovatelů taxi
 • Přihláška k ZOZ řidičů taxi
 • na pracovišti oboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, kancelář č. 310 a č. 311, budova Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Radniční 1148, Frýdek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Žádost o uzavírku pozemní komunikace
 • na pracovišti oboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, kancelář č. 311 a č. 413, budova Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Radniční 1148, Frýdek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Žádost o vyhrazené parkovací místo
 • na pracovišti oboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, kancelář č. 415, budova Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Radniční 1148, Frýdek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Žádost o zvláštní užívání pozemní komunikace
 • na pracovišti oboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, kancelář č. 311 a č. 413, budova Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Radniční 1148, Frýdek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Žádost-prodej na pozemní komunikaci
 • na pracovišti oboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, kancelář č. 416, budova Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Radniční 1148, Frýdek
 • stáhnutím z webových stránek města

 • Žádost o zvláštní užívání-reklamy
 • na pracovišti oboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, kancelář č. 413, budova Magistrátu města Frýdku-Místku na ulici Radniční 1148, Frýdek
 • stáhnutím z webových stránek města
 
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
 • Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí
 • Žádost o souhlas – umístění stavby do vzdálenosti 50 m od kraje pozemku
 • Žádost o odnětí pozemku a omezení ve využití
 • Odstranění pochybností, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku
 • Žádost o povolení těžby dříví
 • stáhnutím z webových stránek města
 • v kancelářích odboru životního prostředí, oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 • na informacích v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek

Oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů
 • Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – fyzické osoby
 • Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
 • Žádost o závazné stanovisko pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší
 • Žádost o vydání loveckého lístku
 • Žádost o vydání rybářského lístku
 • Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 • Žádost o udělení souhlasu s nakládáním s nebezpečnými odpady
 • Roční hlášení o odpadech
 • Žádost o příspěvek na změnu vytápění – fond životního prostředí
 • Žádost o příspěvek na čistírnu odpadních vod (ČOV)
 • Žádost o příspěvek na solární kolektory
 • Žádost o příspěvek na přípojku
 • Statut fondu životního prostředí města Frýdku-Místku
 • stáhnutím z webových stránek města
 • v kancelářích odboru životního prostředí, oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 • na informacích v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek

Oddělení vodního hospodářství
 • Vypouštění odpadních vod – leták Ministerstva životního prostředí
 • Příloha č. 1 – žádost o povolení k nakládání s vodami
 • Příloha č. 2 – žádost o odběr podzemní vody (domácnosti)
 • Příloha č. 3 – žádost o vypouštění odpadních vod do povrchových
 • Příloha č. 4 – žádost o vypouštění odpadních vod do povrchových (domácnosti)
 • Příloha č. 5 – žádost o povolení k některým činnostem
 • Příloha č. 6 – žádost o stavební povolení k vodním dílům
 • Příloha č. 7 – žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod
 • Příloha č. 8 – žádost o povolení k užívání vodních děl
 • Příloha č. 9 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace
 • Příloha č. 10 – žádost o udělení souhlasu
 • Příloha č. 11 – žádost o vyjádření
 • Příloha č. 12 – žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním vodního díla
 • Příloha č. 13 – žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami
 • Příloha č. 14 – oznámení o užívání stavby vodního díla
 • Příloha č. 15 – ohlášení
 • Příloha č. 16 – žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby domácností
 • Příloha č. 17 – žádost o povolení vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních (domácnosti)
 • Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami
 • stáhnutím z webových stránek města
 • v kancelářích odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 • na informacích v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek

Oddělení zeleně
 • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny)
 • Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny)
 • Žádost o popelnici/kontejner
 • Harmonogram svozu popelnic (objem 110 l) (nejedná se o formulář)
 • Žádost o nádobu na separovaný odpad
 • Co je to nebezpečný a co objemný odpad? (nejedná se o formulář)
 • Kam s ním aneb Jak třídit odpad (nejedná se o formulář)
 • stáhnutím z webových stránek města
 • v kancelářích odboru životního prostředí, oddělení zeleně v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 • na informacích v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 
Odbor sociální péče
 • Žádost o příspěvek na péči T 551
 • Dodatečné informace pro příspěvek na péči T 552
 • Oznámení o poskytovateli pomoci T 553
 • Žádost o příspěvek na živobytí T 501
 • Žádost o doplatek na bydlení T 502
 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví T 503
 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí T 504
 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje T 505
 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů T 506
 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením T 507
 • Doklad o podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti T 602
 • Seznam ostatních započitatelných příjmů-02 T 603
 • Potvrzení o zdravotním stavu vydávané ošetřujícím lékařem T 605
 • Potvrzení o nutnosti dietního stravování T 606
 • Potvrzení o studiu T 203
 • Informace o užívaném bytu T 607
 • Souhlas s předáním rodného čísla České poště.... T 608
 • Odvolání souhlasu s předáním rodného čísla České poště T 609
 • Doklad o výši měsíčních příjmů T 610
 • Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech T 611
 • na odboru sociální péče v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 • stažením z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, www.portal.mpsv.cz

 • Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
 • Dotazník žadatelů včetně přílohy dotazníku o dětech, majetkových poměrech a zdravotním stavu
 • v tištěné podobě na odboru sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1149, Frýdek, formuláře jsou vydávány u osobního jednání

 • Žádost o příspěvek na zakoupení motorového vozidla, celkovou opravu motorového vozidla a zvláštní úpravu motorového vozidla
 • Žádost o příspěvek na úpravu bytu
 • Žádost o příspěvek na individuální dopravu
 • Žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
 • Žádost o poskytnutí příspěvku úplně nebo prakticky nevidomým občanům
 • Žádost o poskytnutí příspěvku úplně nebo prakticky nevidomým občanů
 • Žádost o příspěvek na provoz motorového vozidla
 • v tištěné podobě na odboru sociální péče, oddělení péče o zdravotně postižené občany, úsek dávek pro těžce zdravotně postižené občany v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, Místek
 
Odbor sociálních služeb
 • Žádost o dotaci poskytnutou z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2014 – odbor sociálních služeb
 • Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2014 – odbor sociálních služeb
 • Soupis účetních dokladů vztahujících se k dotaci poskytnuté z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2014 – odbor sociálních služeb
 • Závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2014 dle jednotlivých položek
 • Závěrečné zhodnocení projektu
 • Oznámení o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků na účet poskytovatele dotace

 • Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku‑Místku na podporu projektů v oblasti zdravotnictví
 • Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku
 • Soupis účetních dokladů projektu
 • Závěrečné zhodnocení projektu
 • Oznámení o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků na účet poskytovatele dotace
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na odboru sociálních služeb, oddělení ekonomicko-správní v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1149, Frýdek, kanc. č. 203

 • Žádost o přidělení bytu v domě zvláštního určení
 • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele k žádosti o přidělení bytu v domě zvláštního určení
 • na odboru sociálních služeb, oddělení sociálních služeb v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1149, Frýdek, kanc. č. 210

 • Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na odboru sociálních služeb, oddělení sociálních služeb v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1149, Frýdek, kanc. č. 210
 
Investiční odbor
 • nepoužívá formuláře
 
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
 • Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb - (příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
 • Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu - (příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006/Sb.)
 • Žádost o vydání rozhodnutí - (příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - (příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
 • Ohlášení stavby - (příloha č. 1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.)
 • Žádost o stavební povolení - (příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.)
 • Oznámení změny v užívání stavby - (příloha č. 6 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.)
 • Oznámení o užívání stavby - (příloha č. 4 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.)
 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - (příloha č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.)
 • Návrh na kolaudaci
 • Ohlášení odstranění stavby - (příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.)
 • Formulář žádostí odboru územního rozvoje
 • Formulář žádostí odboru územního rozvoje Magistrát
 • Žádost o vydání koordinovaného stanoviska
 • Seznam kulturních památek Frýdku – Místku
 • Žádost o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města Frýdku-Místku
 • Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky (údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava KP nebo jejího prostředí) v souladu se zákony č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, č. 500/2004 Sb., správní řád, a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb., všechny v platném znění
 • Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, místění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na nemovitosti, kt. není kulturní památkou, ale je v MPZ (Frýdek, Místek, Brušperk) nebo ochranném pásmu (Hukvaldy) v souladu se zákony č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 20/1987 Sb. o státní pam. péči, a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, všechny v platném znění
 • stažením z webových stránek města
 • v kancelářích odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje (IV.poschodí) a oddělení stavebního řádu (III.poschodí) v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek
 
Právní odbor
 • nepoužívá formuláře
 
Útvar kvality a auditu
 • nepoužívá formuláře
 
Odbor informačních technologií
 • nepoužívá formuláře
 
Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality
 • Oznámení o konání shromáždění pro fyzickou osobu
 • stáhnutím z webových stránek města
 • na podatelnách v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 a Palackého 115
 • Oznámení o konání shromáždění pro právnickou osobu

 

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
23.82 °C
20.18 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)