Nacházíte se: Občan > Povinně zveřejňované informace > Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu > 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

PDF E-mail Print

Následující popisy postupů pro řešení životních situací jsou uvedeny na webových stránkách města v sekci Občan > Životní situace. Informace poskytují rovněž zaměstnanci příslušného odboru magistrátu.

Odbor kancelář primátora
• Popis postupu ke stížnostem
• Popis postupu k peticím

Odbor vnitřních věcí
Oddělení matriky
• Oprava jména a příjmení
• Ověřování shody opisů nebo kopií listin
• Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice
• Uzavření manželství
• Vydávání matričních dokladů, jejich druhopisů a nahlížení do matrik
• Změna jména a příjmení
• Změna příjmení po rozvodu
• Zapisování narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, k nimž došlo v cizině
Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
• Vydání cestovního dokladu
• Vydání občanského průkazu
• Hlášení a evidence pobytu občanů
• Informační systém evidence obyvatel
Oddělení vnitřní správy
• Shromaždování občanů

Odbor správy obecního majetku
• Pronájem obecního bytu
• Obnovení žádosti o byt
• Výměna bytu
• Přechod nájmu obecního bytu
• Povolení podnájmu v obecním bytě
• Změna počtu osob v obecním bytě
• Hlášení oprav v obecních bytech a nebytových prostorech
• Poskytnutí ubytování v ubytovně města
• Poskytnutí přístřeší
• Pronájem nebytových prostor
• Krátkodobý pronájem nebytových prostor, nemovitostí a jejich částí
• Pronájem pozemků
• Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek
• Zřízení věcného břemene
• Náhrada škody uplatněná z pojištění odpovědnosti za škodu statutárního města Frýdek-Místek

Finanční odbor
• Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů („místní poplatek za komunální odpad“)
• Přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
• Přihlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
• Přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů
• Označování psů
• Splátky dluhu na místních poplatcích a pokutách

Živnostenský úřad
• Ohlášení živnosti české osoby – fyzické osoby s místem podnikání a právnické osoby se sídlem v ČR (volná, řemeslná, vázaná)
• Ohlášení živnosti zahraniční osoby – fyzické osoby s místem podnikání a právnické osoby se sídlem mimo ČR -EU, EHP, Švýcarské konfederace a třetích zemí (volná, řemeslná, vázaná)
• Žádost o vydání koncese české osoby – fyzické osoby s místem podnikání a právnické osoby se sídlem v ČR
• Žádost o vydání koncese zahraniční osoby - fyzické osoby s místem podnikání a právnické osoby se sídle mimo ČR - EU, EHP, Švýcarské konfederace a třetích zemí
• Oznámení změn, doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti pro fyzické a právnické osoby
• Oznámení změn, doplnění údajů a dokladů stanovených pro žádost o koncesi pro fyzické a právnické osoby
• Oznámení o přerušení a pokračování provozován živnosti
• Oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
• Oznámení o ustanovení a zrušení odpovědného zástupce
• Zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele
• Oznámení o pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele
• Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
• Služby CRM (Centrální registrační místo) – postoupení podání na FÚ, OSSZ, ZP, ÚP
• E - podání na tiskopise JRF (Jednotný registrační formulář)
• Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele pro fyzické a právnické osoby
• Žádost o změnu zápisu zemědělského podnikatele pro fyzické a právnické osoby
• Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele pro fyzické a právnické osoby
• Žádost o vyřazení z evidence pro samostatně hospodařící rolníky
• CZECH POINT – výpisy z informačních systémů veřejné správy (obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a Rejstříku trestů)
• Ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace)
• Povolení stánkového prodeje (Tržní řád)
• Stížnosti v oblasti podnikání, reklamace a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
• Podání žádostí o dotace ze sportovního fondu, kulturního fondu a fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit u Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku

Odbor dopravy a silničního hospodářství
• AŠ-vydání registrace
• EMVO-odhlášení již registrovaného vozidla na nového vlastníka nebo provozovatele
• EMVO-přidělení státní poznávací značky a vydání technického průkazu v případě jejich ztráty, odcizení, zničení
• EMVO-registrace vozidla
• EMVO-schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
• EMVO-výdej dat z registru vozidel
• EMVO-výroba a přestavba vozidla
• EMVO-vyřazení vozidla z registru vozidel
• EMVO-vývoz vozidla do jiného státu
• EMVO-zápis změn údajů v registru vozidel
• ŘP-mezinárodní řidičský průkaz-vydání
• ŘP-paměťová karta pro digitální tachograf-řidič
• ŘP-paměťová karta pro digitální tachograf-servisní
• ŘP-paměťová karta pro digitální tachograf-vozidlo
• ŘP-průkaz profesní způsobilosti řidiče
• ŘP-řidičský průkaz po autoškole
• ŘP-řidičský průkaz, MŘP-odevzdání
• ŘP-řidičský průkaz, MŘP-výměna
• ŘP-upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti
• ŘP-vrácení řidičského oprávnění
• ŘP-výměna řidičského průkazu Evropských společenství
• ŘP-výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem
• ŘP-výpis z evidenční karty řidiče, výpis o záznamech v bodovém hodnocení
• Zvláštní užívání pozemních komunikací
• Připojování pozemní komunikaci
• Uzavírka pozemní komunikace
• Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
• Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
• Zřízení vyhrazeného parkovaní pro ZTP a ZTPP
• Průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby
• Rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí

Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
• Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
• Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese
• Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění lesního pozemku nebo zajištění lesního porostu
• Povolení úpravy stavu zvěře
• Žádost o povolení těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy
• Žádost o povolení těžby – změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy
• Žádost o udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších 80 let
• Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku
• Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku
• Žádost o vydání loveckého lístku
Oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů
• Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
• Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
• Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
• Poplatek provozovatelů středních zdrojů znečišťování ovzduší
• Žádost o vydání rybářského lístku
Oddělení vodního hospodářství
• Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami včetně vypouštění odpadních vod
• Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
• Žádost o povolení k některým činnostem
• Žádost o kolaudační souhlas
• Žádost o povolení k užívání vodních děl
• Žádost o stavební povolení pro vodní dílo
• Žádost o udělení souhlasu
• Žádost o vyjádření
Oddělení zeleně
• Povolení kácení dřevin rostoucí mimo les
• Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les - § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny
• Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les - § 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny
• Požadavek na kácení dřeviny rostoucí ve veřejně přístupné zeleni na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek
• Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad

Odbor sociální péče
• Dítě bez rodičů – úmrtí rodičů, opuštění dítěte, hospitalizace
• Poskytování sociálně - právní ochrany nezletilým dětem
• Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané
• Náhradní rodinná péče
• Dítě se závažnými a opakovanými poruchami chování a jednání
• Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany
• Příspěvek na péči
• Příspěvek na individuální dopravu
• Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
• Příspěvek na provoz motorového vozidla
• Příspěvek na úpravu bytu
• Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
• Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
• Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům
• Pomoc v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí
• Pomoc v hmotné nouzi - doplatek na bydlení
• Pomoc v hmotné nouzi - mimořádná okamžitá pomoc
• Zaplacení přeplatku neprávem přijaté dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávky sociální péče

Odbor sociálních služeb
• Ustanovení zvláštního příjemce důchodu
• Přijímání žádostí na přidělení bytu v domech zvláštního určení
• Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem
• Poskytování dotací ze zdravotního fondu statutárního města Frýdek-Místek

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
• Žádosti o neinvestiční dotace v oblasti obnovy kulturních památek – PRMPZ
• Územní plán při koupi nemovitosti
• Pořizování územních plánů
• Postup, při vyřizování žádostí stavebního oddělení Magistrátu města Frýdku-Místku

 

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
-1.41 °C
1.01 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)