Nacházíte se: Podnikatel > Podnikatel > Spotřebitel

Spotřebitel

PDF E-mail Print

 Spotřebitelský ombudsman na živnostenském úřadě  

Ministestvo průmyslu a obchodu ČR připravilo pro spotřebitele, zejména seniory, kteří bývají často poškozováni praktikami některých prodejců při uzavírání smluv v rámci hromadně organizovaných prodejních nebo nabídkových akcí, systém tzv. spotřebitelského ombudsmana, do kterého se zapojí živnostenské úřady a občanská sdružení, která se zabývají ochranou spotřebitele. Cílem tohoto systému je zvýšení ochrany spotřebitele a pomoc vyvázat se z nevýhodné kupní smlouvy. Základní informace o celém systému jsou postupně zveřejňovány na webu Ministerstva průmyslu a obchodu v odkazu spotřebitelský ombudsman (http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/spotrebitelsky-ombudsman/).                        Nová taktika neseriózních prodejců.   Na předváděcí akce nechodíte, a nebezpečí neseriózního prodeje předražených výrobků se vás proto netýká? Nenechte se mýlit, například na prodejce masážních polštářků, nebo jiných výrobků obdobného charakteru, můžete narazit v kterémkoli nákupním centru. Jejich praktiky prodeje se od těch z předváděcích akcí moc neliší. Nerespektují právo na odstoupení od kupní smlouvy a navíc přicházejí s novými způsoby, jak dát nespokojeným zákazníkům šach mat – posledním takovým je argument „mobilní provozovny“. S „výhodnou“ koupí masážních polštářků v běžném obchodním centru má svou zkušenost již řada spotřebitelů. Na chodbách nákupních center lákají prodejci kolemjdoucí do svých takzvaných mobilních provozoven. Usednete-li do křesílka, nastane proces obdobný předváděcí akci – vylosujete si 50procentní slevu a masážní polštářek vás již nestojí 12.000 Kč, ale „pouze“ 5.990 Kč. Zahrnou vás také množstvím informací o zdraví prospěšných vlastnostech výrobku. Pokud se zákazník později rozhodne zboží vrátit, prodejce reaguje zprávou obsahující důvody, proč odstoupení od kupní smlouvy nemůže být uznáno a proč nelze peníze vracet. Společnost prodávající tyto výrobky přišla s novým odůvodněním. Smlouva byla údajně uzavřena v takzvané mobilní provozovně dle § 17 živnostenského zákona. Základem tohoto argumentu je fakt, že co je uzavřeno na provozovně, není uzavřeno mimo prostory obvyklé k podnikání. Prodejce tímto opomíjí nebo úmyslně ignoruje ustanovení nového občanského zákoníku, které definuje smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání. V takovýchto případech má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. I v případech, kdy smlouva byla uzavřena v mobilní provozovně, má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud byl chvíli před jejím uzavřením osloven mimo takovou provozovnu (dle § 1828 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku). V těchto situacích ovšem spotřebitelům obvykle nezbývá nic jiného, než se svých práv domáhat soudní cestou, navíc s nejistým výsledkem. Více informací Vám poskytne např. poradenská linka dTestu telefonní číslo 299 149 009.                    Při odstupování od smluv chybují spotřebitelé i prodejci Zatímco při nakupování přes internet spotřebitelé obvykle vědí, že mají právo zakoupené zboží do 14 dnů vrátit bez udání důvodu, v jiných případech si nejsou právem na odstoupení od kupní smlouvy jisti a chybují. Situaci neusnadňují ani prodejci, kteří spotřebitele o jejich právech mnohdy nepoučí, což je v rozporu se zákonem. Při uzavření kupní smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání zákon umožňuje od smlouvy do 14 dnů od uzavření odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. U koupě zboží se za počátek lhůty pro odstoupení považuje okamžik převzetí. O právu na odstoupení musí podnikatel spotřebitele písemně poučit. Pokud tak neučiní, platí pro kupní smlouvy uzavřené po 1. lednu 2014 lhůta delší, a to jeden rok a 14 dnů. Jestliže během této lhůty podnikatel zjistí své pochybení a spotřebitele dodatečně poučí, běží od okamžiku poučení běžná 14denní lhůta. Zákon už nevyžaduje, aby odstoupení bylo provedeno písemnou formou, ovšem je třeba si uvědomit, že odstoupení učiněné po telefonu se bude jen velice těžce prokazovat. Pro dodržení lhůty pro odstoupení stačí, bylo-li oznámení nejpozději poslední den lhůty odesláno. Na základě doručeného odstoupení je podnikatel povinen do 14 dnů vrátit veškeré peněžní prostředky, které přijal od spotřebitele. Spotřebitel je ve stejné lhůtě povinen vrátit zakoupené zboží i s příslušenstvím a případnými dárky.                                                                   

Kontaktní místo po spotřebitele 

Po zániku poradenství České obchodní inspekce poskytuje odborné služby Živnostenský úřad magistrátu města Frýdku-Místku, a to prostřtednictvím Kontaktního místa pro spotřebitele, kdy formou servisní služby nabízí bezplatně:  informace - konzultace- vstřícnost-profesionalitu, přičemž cílem této asistované přepážky je vyřešit potřeby občanů Frýdku-Místku a poradit, jak efektivněji vyřídit podnět, dotaz ši doplnit požadavek. V případě zájmu je možné kromě osobní návštěvy (v kanceláři č. 131 přízemí budovymagistrátu) využít klientskou linku 558 609 195, 558 609 299, mobil 777 921 762, e-mail: spotrebitel@frydekmistek.cz

Podomní prodavači energií vystupují drze jménem státu 

Podomní prodejci ve službách alternativních dodavatelů energií do domácností při lovu na nové smlouvy neváhají lidem mezi dveřmi bez mrknutí oka lživě namlouvat, že jednají jménem státu a vlády. Právo na to upozornili čtenáři. Energetický regulační úřad (ERÚ) je na nekalé prodavače energií krátký. Ročně eviduje tisíce stížností.

http://www.novinky.cz/domaci/359237-podomni-prodavaci-energii-vystupuji-drze-jmenem-statu.html

PRAKTIKY ÚVĚROVÝCH SPOLEČNOSTÍ

Na nekalé praktiky používané prodejci na předváděcích akcích upozorňovalo Sdužení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. již mnohokrát. Stejně tak jsou spotřebitelé již poměrně dobře znalí svých práv v souvislosti s odstoupením, od takto uzavřené smlouvy, do 14 dnů.

Není však nijak výjimečnou situace, kdy spotřebitel v době uzavírání kupní smlouvy nedisponuje dostatečným finančním obnosem a je na předváděcí akci prodejci přesvědčen k tomu, aby zboží financoval prostřednictvím úvěru.
Přímo na předváděcí akci tak senioři často uzavírají také smlouvu o spotřebitelském úvěru s některou zpravidla nebankovní úvěrovou společností. V případě, že je úvěr vázaný na nákup konkrétního zboží a úvěrová smlouva je závislá na smlouvě kupní – hovoříme o tzv. vázaném spotřebitelském úvěru.

Co se však stane s tímto úvěrem v případě, že spotřebitel využije svého práva a kupní smlouvu v zákonné lhůtě zruší? Odstoupením od kupní smlouvy zaniká i tato úvěrové smlouva a to automaticky, aniž by spotřebitel byl nucen od úvěrové smlouvy samostatně odstupovat. Spotřebitel má pouze povinnost o zániku smlouvy informovat věřitele, tedy poskytovatele úvěru. V souvislosti s tím, nesmí být spotřebitel jakkoliv sankcionován a v případě, že spotřebitel splnil svou povinnost a vrátil prodávajícímu zboží z předváděcí akce, není povinen vrátit věřiteli částku, kterou na nákup zboží poskytl, a to do té doby, než mu bude prodávajícím vrácena kupní cena.

Ze zkušeností z poradenské činnosti, jsou pohledávky na vrácení kupní ceny vůči prodávajícím z předváděcích akcí často v praxi nevymahatelné. Pokud se spotřebitel brání soudní cestou a prodávající ani soudem přiznané právo dobrovolně nesplní, stává se věřitel ručitelem tohoto závazku. Často tak nastává situace, že tím, kdo celou transakci je povinen uhradit ze svého je samotná úvěrová společnost.

Úvěrové společnosti jsou si této právní úpravy dobře vědomy. Již od účinnosti této úpravy se na nás obrací spotřebitelé, kteří potvrzují, že na ně úvěrové společnosti vyvíjejí nátlak, a přestože spotřebitelé nejsou povinni plnit, opakovaně dostávají od věřitele výzvy k zaplacení, a to buď písemně nebo prostřednictvím sms.

Podle názoru SOS MaS, z. s.  úvěrové společnosti účelově zneužívají obecného strachu ze zadlužení a exekucí, který mezi spotřebiteli panuje. Situace je o to horší, že poškozenými jsou zejména senioři, tedy zvlášť zranitelní spotřebitelé. Ti často nevydrží neustálou hrozbu a rostoucí tlak ze strany úvěrové společnosti a úvěr nakonec jednorázově či po částech splatí.

Strach z exekucí je poměrně často využívanou manipulační technikou.
V letošním roce jsme se setkali také s řadou podvodů na téma exekuce, s falešnými exekučními výzvami písemnými i na internetu, ale také falešnými exekutory. Strach z exekuce a ze všeho co exekuce obvykle provází, představuje pro seniory obrovsky stresovou záležitost a bez potřebné podpory ze strany rodiny či neziskové organizace často podlehnou i neoprávněným výzvám k zaplacení.

 

VAROVÁNÍ SPOTŘEBITELE PŘED NEPOCTIVÝMI FINANČNÍMI PORADCI A UKVAPENÝM RUŠENÍM STÁVAJÍCÍCH ŽIVOTNÍCH POJISTEK
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. eviduje v poradnách během listopadu a prosince zvýšený počet dotazů na téma životní pojištění. U životního pojištění začnou od ledna příštího roku platit nové přísnější podmínky pro daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění. K 1. 1. 2015 totiž vstoupí v platnost novela Zákona o daních z příjmů a oproti dosavadní právní úpravě již nebude možné prostředky ze životního pojištění vybírat formou mimořádného výběru a současně na tutéž smlouvu uplatňovat daňové výhody.

Stávající klienti pojišťoven, kteří mají v minulosti sjednanou životní pojistku, by měli být v tomto období obezřetní, zvláště pak nečinit ukvapená rozhodnutí a nerušit pod tlakem stávající životní pojistky. Nemusí se to vyplatit!

Jak tedy připravovaná změna zasáhne do stávajících smluv o životním pojištění? Na daňový odpočet, v maximální výši 12 tisíc korun ročně, mají nárok jen lidé se smlouvami uzavřenými minimálně na pět let a přinejmenším do 60 let věku. Tyto základní podmínky novela od příštího roku nezmění. Kdo však bude chtít i nadále čerpat daňové výhody, bude si muset pohlídat, aby jeho smlouva neumožňovala předčasné výběry (tzv. částečné odkupy).

Většina pojišťoven k tomu však přistoupila po svém, toto hlídá za své klienty a pojistné podmínky pro jistotu změnila u všech smluv, které doposud podmínky pro uplatnění daňových odpočtů splňovaly, a to tak, aby je splňovaly také po Novém roce. Tyto pojišťovny v této době rozesílají svým stávajícím klientům informační dopisy, ve kterých je se změnou seznamují. Pokud klient dává přednost možnosti mimořádných výběrů před využíváním daňových výhod, má možnost pojišťovnu o tomto informovat a původní smlouva zůstane v platnosti beze změny.

Pojišťovny však k této problematice mohou přistoupit rozdílně, je proto důležité věnovat zvýšenou pozornost korespondenci od pojišťovny a informacím, které obsahuje!

Pro některé spotřebitele může být situace nepřehledná, čehož mohou zneužít nepoctiví finanční poradci. Ostatně tak je tomu vždy, když dochází z důvodu změny v právní úpravě, k nutnosti úpravy obchodních podmínek. Obezřetní by pak měli být spotřebitelé zejména v okamžiku, kdy je finanční poradce, či zástupce pojišťovny (stávající nebo jiné) bude přesvědčovat o tom, že v souvislosti se změnou zákona, je potřeba starou smlouvu vypovědět a uzavřít novou. Rozhodně tomu tak není.

„Poradce“ v takovém případě často nesleduje zájem klienta, ale většinou zájem svůj vlastní. Za sjednání nové smlouvy dostává totiž velmi vysoké provize.

Výše nastíněný postup se spotřebitelům může velice prodražit a to hned z několika důvodů. Nejen, že s uzavřením nové smlouvy budou spojeny náklady na jejich uzavření, které bývají často nemalé, ale nová pojistka často bude z důvodu vyššího věku klienta a tedy i vyšší rizikovosti dražší než ta původní, anebo může obsahovat více výluk z pojištění.

Mezi informace, které Vám nepoctivý finanční poradce často zamlčí, patří i skutečnost, že v případě předčasného ukončení životní pojistky budete muset „dodanit“ daňové úlevy z minulých let! Z původní pojistky Vám bude sice vyplaceno tzv. odbytné, ale to bývá zvláště v prvních letech trvání pojištění minimální a navíc samo podléhá 15% dani z příjmů.


Rady na závěr. Před podpisem jakéhokoliv dokumentu, který se týká Vašeho životního pojištění, zvažte předem všechny důsledky! Pozorně čtěte a nespoléhejte pouze na informace, které Vám finanční poradce sdělí ústně! Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se, můžete tak předejít nemalým finančním ztrátám. Životní pojištění je dlouhodobý produkt, a proto k němu tak i přistupujte, předčasné rušení se nevyplácí!

 

Zrušení smlouvy o dodávce energií je nyní jednodušší

1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela energetického zákona. Spotřebitelům přináší novou možnost, jak se vyvázat z nevýhodných smluv o dodávkách energií uzavřených prostřednictvím podomního prodeje nebo přes telefon či internet. Smlouvu lze vypovědět i po zahájení dodávek, a to bez sankce.
Novela umožňuje zrušení smlouvy o dodávce elektřiny či plynu uzavřené tzv. distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory dodavatele. Jedná se o smlouvy uzavřené bez současné fyzické přítomnosti dodavatele a spotřebitele, tedy o smlouvy sjednané například pomocí internetu či telefonu, a dále o smlouvy uzavřené s podomním prodejcem.
Od takových smluv je možné dle energetického zákona odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejich uzavření, v tom je úprava shodná s občanským zákoníkem, jehož úpravou se odstoupení dále řídí. Smlouva se ruší od jejího počátku, pokud již začal dodavatel spotřebiteli elektřinu či plyn dodávat, je zákazník povinen mu za odebranou elektřinu či plyn zaplatit.
V naší spotřebitelské poradně se setkáváme s případy, kdy se spotřebitelé zavazují více smlouvami o dodávce energií na dlouhou dobu dopředu, dochází tak k jakémusi řetězení smluv. Spotřebitel má například uzavřenou smlouvu na dobu určitou do konce roku 2016, ještě za trvání této smlouvy si pak sjedná smlouvu s jiným dodavatelem účinnou od 1. 1. 2017 a do 31. 12. 2019 a po oslovení dalším dodavatelem se zaváže k odběru energie smlouvou od 1. 1. 2020.
Někteří spotřebitelé si pak nepamatují, že již na určité budoucí období smlouvu uzavřeli a uzavřou další smlouvu na stejné období. V takovém případě platí smlouva, která byla uzavřena dříve. Dochází také k situacím, kdy spotřebitelé smlouvu ztratí a poté neví, kdy jim stávající smlouva končí. Navíc smlouvy na dobu určitou, dle kterých budou dodávky elektřiny zahájeny až za několik let, mohou být zejména vzhledem k vývoji cen energií pro spotřebitele značně nevýhodné.
Snad i z těchto důvodů přináší novela energetického zákona novinku v podobě možnosti vypovědět distanční smlouvu či smlouvu sjednanou mimo obchodní prostory dodavatele i po zahájení dodávek elektřiny či plynu. Spotřebitel může nyní smlouvu uzavřenou tímto způsobem vypovědět ve lhůtě 15 dnů po zahájení dodávek. Stačí, pokud 15. den po zahájení dodávky odešle výpověď smlouvy dodavateli. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Dle novely dále platí, že v případě výpovědi smlouvy ve lhůtě 15 dnů od zahájení dodávek elektřiny či plynu, může spotřebitel smlouvu vypovědět bez sankce.

 

 

 Česká obchodní inspekce

Poradenská služba České obchodní inspekce je  zajišťována  v sídle inspektorátu v Ostravě, na ulici Provozní 1, a to denně v době od 7:30 do 13:30 a od 12:30 do 16:00 hodin a také na tel. čísle 596 912 621. 

Česká zemědělská a potravinářská inspekce

Bezpečnost výrobků

Farmářská burza

Poradna pro spořebitele

Poradna pro spotřebitele působí v našem městě na adrese Frýdek-Místek, křížový podchod, každou středu v měsíci od 13.00-16.00 hodin, tel.  608722582.

axiS4 Centrální registr

Poradna  sdružení spotřebitelů TEST  spotřebitelům

 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založené v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest a provozovatelem webových stránek www.dtest.cz, kde jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. Od roku 1994 publikovalo sdružení testy tisíců výrobků a upozornilo na stovky nebezpečných výrobků (většina z nich byla určena dětem). Cílem prováděných testů a zveřejňování jejich výsledků je usnadnit rozhodování spotřebitelů při nákupu spotřebního zboží a tím rovněž apelovat na prodejce, aby jimi nabízený sortiment výrobků byl skutečně kvalitní.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí v rámci poradny bezplatně:

• Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.

Telefonní linka: 299 149 009                    Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod

• Osobní právní poradenství v pražské poradně každé úterý od 13 hodin a každý čtvrtek od 9 hodin (nutné se předem telefonicky objednat),
• Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách  www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.
• Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz),
• populární tištenou publikaci "Jak nespadnout do pasti" zaměřenou na předváděqcí akce a podomní prodej a mnoho dalších publikací v tištěné podobě pojednávajících o důležitých spotřebiteslkých tématech (cestování, peníze, nákupy na internetu, koupě ojetého vozu a další)
• možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podniateli prostřednictví služby VašeStížnosti.cz na portálu www.vasestiznosti.cz

Výhody a nevýhody kreditních karet V poslední době se na naši finanční poradnu stále častěji obracejí spotřebitelé s dotazy na rozdíly mezi debetní a úvěrovou kartou. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. upozorňuje na některé úskalí těchto karet. Kreditní karta znamená - úvěrová. Kreditní karta se váže na revolvingový úvěr, kdy držitel karty může finanční prostředky průběžně splácet a nadále čerpat v rámci sjednaného limitu. Tuto kartu vydávají především bankovní domy, ale i poskytovatelé nebankovních půjček, v poslední době často v souvislosti s prodejními akcemi obchodních domů. Finanční poradce Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. ing. René Skýpala k tomu říká : „Kreditní karta může být výhodná, pokud držitel kreditní karty stihne vrátit čerpanou částku v bezúročném období. Nezaplatí pak nic na úrocích z půjčky a dokonce u některých bankovních domů se dočká získání procentuální slevy z uskutečněné platby díky platbě touto kartou. Je však vhodné si předem zjistit, jaké jiné poplatky a pojištění jsou spojené s vedením kreditní karty a hlavně bezúročnou dobu nepřekročit. Banky mohou počítat s tím, že spousta klientů nestihne doplatit vyčerpanou částku včas a vyúčtují si pak velmi vysoké úroky. To ovšem nelze klást za vinu bance, dodržení bezúročného období je jen na klientovi“. Záludnost může na spořebitele čekat i tehdy, pokud jednostranně ukončí smlouvu a nezajistí si potvrzení ze strany poskytovatele kreditní karty o doplacení závazku a ukončení smlouvy. Nezřídka je pak nejeden spotřebitel překvapen, že řádným neukončením smlouvy, nevrácením karty atd. stále dostává nová vyúčtování včetně nabíhajících úroků. Čili důležité je si vyžádat potvrzení banky či nebankovní instituce, že úvěr byl se všemi úroky, poplatky, náklady zcela doplacen, vrátit kartu a řádně ukončit smlouvu, a to vždy písemně, pokud vyžaduje smluvně poskytovatel karty i prostřednictvím jeho předepsaného formuláře. Pokud je výpověď a karta zasílána poštou, odeslat nejen s podacím lístkem, ale i s dodejkou, aby bylo prokázáno doručení adresátovi. Často lidé zaměňují tuto úvěrovou kartu s platební kartou debetní, pokud debetní karta umožňuje povolené přečerpání účtu „do mínusu“. Z řad klientů finanční poradny SOS MaS, z.s. vycházejí často názory, že peníze na úvěrových účtech, kontokorentech a debetních kartách jsou jejich majetkové rezervy. Jedná se o mylnou představu, protože tyto „rezervy“ patří mezi pasiva neboli závazky klientů. Peníze mají pouze k dipozici, ale nepatří jim. Skutečnou rezervu představují aktiva v podobě plusových položek, jak jsou prostředky na běžných a spořících účtech, účtech stavebního spoření, penzijních společností atd. Závěrem lze říci, že kreditní karty nejsou v zásadě špatné, ale prověřují finanční disciplínu jejich držitelů. Pokud nejsou včas spláceny a ztrácíme-li nad nimi kontrolu, naplňují staré přísloví, že dluhy dělají zase jenom dluhy.

~~Rekordní pokuta pro šmejdy. Firma za předváděčky zaplatí dva milióny
Česká obchodní inspekce (ČOI) uložila pokutu dva milióny korun společnosti Astena group za nekalé a agresivní praktiky při předváděcích akcích. Pokuta už nabyla právní moci. Informoval o tom ve středu mluvčí ČOI Jiří Fröhlich

~~Firma opakovaně lákala spotřebitele na slosování o 100 000 Kč v hotovosti a v letáku navíc zdůrazňovala, že se nejedná o předváděcí akci, ačkoli opak byl pravdou,“ uvedl Fröhlich. Scénář byl vždy podobný: Vytipované účastníky z řad seniorů ve vybraných lokalitách napřed kontaktuje zástupce společnosti telefonicky a oznámí jim, že vyhráli.
Pro ty nedůvěřivé a poučené spotřebitele, kteří nemají zájem trávit čas na přednášce o předražených „zázračných“ vysavačích a hrncích, má i věrohodné vysvětlení. Prý byli jako věrní zákazníci místního supermarketu vylosováni a mají si převzít výhru. Zlatým hřebem tohoto „předání dárků“ má být také slosování o 100 000 korun. Dokonce jsou ujištěni, že se rozhodně nejedná o předváděcí akci. Spotřebitelé také obdrží do schránky i pozvánku, na níž je opět uvedeno, že se hraje o 100 000 Kč v hotovosti a nejedná se o předváděcí akci.
Pět tisíc za poukaz
Na místě však žádné slosování o 100 000 Kč v hotovosti neprobíhalo. Místo toho začala klasická předváděcí akce, tedy nabídka spotřebního zboží průměrné jakosti s přemrštěnou cenou, k jehož koupi dostali zájemci navíc jako bonus „dárkový poukaz“ v hodnotě 50 000 Kč (případně v jiné výši), pokud na místě zaplatili 5 000 Kč. Když výherci voucher nevyužili, slíbil prodávající, že jim bude vyhraná částka doručena do 48 hodin. Peněz se však spotřebitelé také nedočkali.
„Jen za poslední rok eviduje Česká obchodní inspekce víc než čtyři desítky podnětů na společnost Astena group, s. r. o., na jejichž základě provedla víc než dvě desítky kontrol. Pokuta ve výši dva milióny korun je první pokutou, souhrnně uloženou za správní delikty zjištěné při několika kontrolách předváděcích akcí,” dodal mluvčí.
Česká obchodní inspekce následně po uložení sankce zaslala 17. února příslušnému živnostenskému úřadu návrh na odebrání živnostenského oprávnění společnosti Astena group.

 

 

Obrázky

Přílohy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.