Komise pro výchovu a vzdělání

Činnost komise

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit. Zabývá se výsledky činnosti příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit, stavem
a rozvojem aktivit občanů v těchto oblastech na území města. Projednává vlastní podněty, podněty občanů a institucí v oblastech výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit a svá stanoviska a návrhy předkládá radě města. Komise projednává požadavky na dotace zapsaných spolků, škol a školských zařízení, příspěvkových organizací a jiných právních subjektů nezřízených za účelem podnikání působících na území města Frýdku-Místku
v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit a navrhuje jim přidělení finančních prostředků z rozpočtu města z dotačního programu „Podpora výchovy, vzdělávání
a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ dle podmínek tohoto dotačního programu. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

Termíny zasedání komise v 1. pololetí 2022: 19.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6. (vždy ve středu od 15:00 hodin). 

Kontaktní osoba komise: Jana Čechová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy


Členové komise

Předseda Komise pro výchovu a vzdělávání

  • Mgr. Tomáš Chrobák

Členové Komise pro výchovu a vzdělávání

  • Mgr. Michaela Davidová
  • Mgr. Monika Chrobáková
  • Hana Zichová
  • Bc. Martin Kocur
  • Mgr. Štěpánka Lukšová
  • Jan Musil
  • Mgr. Lukáš Slíva
  • Mgr. Markéta Ubíková


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 62. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 10. 11. 2020 a nabývá tímto dnem účinnosti.