10.08.2020 MMFM 110832/2020 - veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zabrání věci

Zobrazit podrobnosti

10.08.2020 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu - SVS/2020/090670 - k.ú. Kunčičky u Bašky

Zobrazit podrobnosti

07.08.2020 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu - SVS/2020/090372 - k.ú. Místek

Zobrazit podrobnosti

07.08.2020 Exekutorský úřad Brno - exekuční příkaz - prodej podílá na nemovitých věcech v k.ú. Radvanice

Zobrazit podrobnosti

07.08.2020 Exekutorský úřad Nový Jičín - dražební vyhláška 163 EX 1000/19 - movité věci - 30.9.2020

Zobrazit podrobnosti

06.08.2020 KHS MSK - Mimořádné opatření č. 18/2020 - Nařízení mimořádného opatření při epidemii

Zobrazit podrobnosti

06.08.2020 MMFM 109019/2020 veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou "Výstavba chodníku v části obce Krásná k.ú. Krásná pod Lysou Horou"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM_109019_2020 (87 kB)

Zobrazit podrobnosti

06.08.2020 MMFM 109416/2020 Stanovení PDZ - FM dotčené silnice, MK a VPÚK konání sportovní akce "CZECH TOUR 2020 - dojezd 3. etapy"

Zobrazit podrobnosti

06.08.2020 MMFM 108513/2020 Stanovení PDZ - FM Skalice silnice III/4773 a MK výkopové a montážní práce v rámci stavby "Kanalizace Frýdek-Místek - Skalice"

Zobrazit podrobnosti

05.08.2020 MMFM 108603/2020 Stanovení PDZ - Staré Město silnice II/477 a MK ul. Lazecká výkopové práce v rámci realizace stavby "LB ohrázování Baštice"

Zobrazit podrobnosti

05.08.2020 MMFM 108102/2020 Stanovení DZ - Třanovice silnice II/648 umístění SDZ v rámci stavby "Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice - II. etapa" chodník směr Na Cymbalce a chodník směr Dolina

Zobrazit podrobnosti

05.08.2020 MMFM 108694/2020 Stanovení PDZ - Baška Hodoňovice silnice III/48412 a MK výkopové práce za účelem opravy kanalizace

Zobrazit podrobnosti

05.08.2020 Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření - mor včelího plodu

Zobrazit podrobnosti

05.08.2020 142 EX 01687/19 - dražební vyhláška - podíl na nemovitých věcech Frýdek - 18.9.2020

Zobrazit podrobnosti

05.08.2020 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu - SVS/2020/088618 - k.ú. Kozlovice

Zobrazit podrobnosti

05.08.2020 MMFM 109096/2020-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Chodník od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště - SO 302 Přeložka vodovodu

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

oznámení o zahájení řízení- (219.077 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.08.2020 KÚ MSK - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Zobrazit podrobnosti

03.08.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška - VW Polo - 28.8.2020

autor: ODBOR PRÁVNÍ

dražba VW Polo (203.716 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.08.2020 MMFM 107284/2020 Stanovení PDZ - Brušperk silnice III/48615 ul. Staroveská provádění stavebních prací v ráímci stavby "Prodloužení chodníku podél ul. Staroveské k autobusové točně k.ú. Brušperk"

Zobrazit podrobnosti

03.08.2020 MMFM 107220/2020 Stanovení PDZ - FM MK ul. Nad Přehradou výkopové práce za účelem napojení vodovodní přípojky

Zobrazit podrobnosti

03.08.2020 MMFM 106434/2020 Stanovení PDZ - Dobrá, Žermanice a Bruzovice silnice III/4732, III/4733, III/4735, III/4735A a III/4737 přetahování vodičů VVN nad dotčenými silnicemi

Zobrazit podrobnosti

30.07.2020 Výběrové řízení na funkci předsedy představenstva obchodní společnosti DISTEP a.s. -T: 31.8.2020

Zobrazit podrobnosti

30.07.2020 MMFM 105958/2020 veřejná vyhláška - ozn. zah. společného. řízení na stavbu "Novostavba bytového domu s občanskou vybaveností - oční klinika, včetně podmiňujících a doplňkových staveb ve Frýdku-Místku" na poz. pč. 5906/1, 5907, 5908/1 v k.ú. Frýdek

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 105958-2020 (159.458 kB)

Zobrazit podrobnosti

30.07.2020 MMFM 60034/2020 Územní rozhodnutí "Rodinný dům Klára" p.č.875/5, 909/1 Skalice u Frýdku-Místku

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 60034-2020 (66.5 kB) Koordinační situace 103 (564.897 kB)

Zobrazit podrobnosti

29.07.2020 MMFM 105322/2020/OVV/Mach - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~

 

 


 

 

Odbor vnitřních věcí
oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
pracoviště Politických obětí 2478, Místek 
 

Váš dopis značka:     
Ze dne:      
Číslo jednací: MMFM 105322/2020
Spisová značka: MMFM_S  7774/2020/OVV/Mach
Vyřizuje:  Bc. Jana TLUČKOVÁ
Telefon:  558609455
E-mail:  tluckova.jana@frydekmistek.cz
Datum:  27.07.2020

 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 7774/2020/OVV/Mach                                                                  EO-71

- Oznámení o zahájení správního řízení

- Usnesení o ustanovení opatrovníka

- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí


adresovaná:      Rostislav  M A C H         (1990)
                         Frýdek-Místek, Bruzovská 307

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Politických obětí 2478, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 252 u p. Jany Tlučkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

Jana Tlučková
vedoucí oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

 

EO-71 p. Mach (160.045 kB)

Zobrazit podrobnosti

29.07.2020 MMFM 105669/2020 Návrh stanovení DZ - FM MK ul. Bezručova umístění SDZ B28

Zobrazit podrobnosti

28.07.2020 MMFM 105015/2020 - výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu - valník RZ STA 41821

autor: ODBOR PRÁVNÍ

auto (203.309 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.07.2020 Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020

Zobrazit podrobnosti

27.07.2020 MMFM 103644/2020 - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Sedliště - vodovodní řad Amerika"

autor: ODBOR PRÁVNÍ

ozř ud (198.286 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.07.2020 MMFM 103400/2020 Veřejná vyhláška Seznámení s podklady rozhodnutí vydání společného povolení na stavbu nazvanou "Rekonstrukce silnice III/4735 v Soběšovicích a Žermanicích" na pozemcích st. p. 63, 124, parc. č. 339, 341/5, 360/2, 360/3, 397/7, 397/8,

Zobrazit podrobnosti

20.07.2020 Usnesení z 11. zasedání ZMFM ze dne 15. 7. 2020

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_11_ZM_2020_07_15 (70 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.07.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 99-113

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 99-113

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.170 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.07.2020 MMFM 92720/2020 Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Dolní Domaslavice

Zobrazit podrobnosti

01.07.2020 Podmínky "Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2021"

Zobrazit podrobnosti

25.06.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 87-98

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 87-98

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.151 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.06.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 77-86

Zobrazit podrobnosti

09.06.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2020 č. 42 - 64

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 3. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 42-64

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (15.976 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.06.2020 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2019

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2019

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu (12.766 kB)

Zobrazit podrobnosti

26.05.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 69-76

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 69-76

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.127 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.05.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 58-68

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 58-68

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.123 kB)

Zobrazit podrobnosti

04.05.2020 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2020 a závěrečného účtu za rok 2019

Zobrazit podrobnosti

28.04.2020 Návrh 2. změny rozpočtu (1. a 2. část) statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 40 - 41

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 2. změny rozpočtu (1. a 2. část) statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 40 - 41

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (15.962 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 50-57

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 50-57

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.129 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 43-49

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 43-49

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.107 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 35-42

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 35-42

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.145 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.04.2020 Posunutí splatnosti místních poplatků v období nouzového stavu

Zobrazit podrobnosti

10.03.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 30-34

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 30-34

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.103 kB)

Zobrazit podrobnosti

05.03.2020 Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 - 39

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 - 39

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (16.098 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.02.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 24-29

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 24-29

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.082 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.02.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 16-23

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 16-23

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.087 kB)

Zobrazit podrobnosti

29.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 8-15

autor: FINANČNÍ ODBOR

Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 8 - 15, schválená na 35. schůzi rady města, konané dne 28.1.2020.

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.053 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 1-7

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 1-7

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.047 kB)

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2020

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organízací zřízovaných SMFM na léta 2021-2022

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízovaných SMFM na r. 2020

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM pro léta 2021-2022

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - AKTUALIZACE k 23.3.2020

Zobrazit podrobnosti