28.05.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o konání nabídkového licitačního řízení

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

NLŘ pozemky Skalice (248.259 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-136 - movité věci - 7.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-133 - movité věci - 7.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-134 - movité věci - 7.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-135 - movité věci - 7.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-128 - movité věci - 8.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-129 - movité věci - 8.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-130 - movité věci - 8.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-131 - movité věci - 8.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-132 - movité věci - 8.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 MMFM 73279/2020 Stanovení PDZ - FM silnice II/477 ul. Lískovecká, II/473 a MK provádění stavebních prací v rámci realizace stavby "Rekonstrukce a modernizace silnice II/477, Frýdek-Místek"

Zobrazit podrobnosti

26.05.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 69-76

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 69-76

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.127 kB)

Zobrazit podrobnosti

26.05.2020 MMFM 72075/2020 Stanovení PDZ - Staré Město silnice II/477 ul. Na Baštici u bývalé obalovny zajištění bezpečnosti účastníků provozu na PK v době provádění stavebních prací mimo komunikaci v rámci stavby "D48 Frýdek-Místek, obchvat II. etapa"

Zobrazit podrobnosti

26.05.2020 /MMFM 72117/2020 Návrh stanovení DZ - Nošovice silnice III/4774 a MK umístění SDZ a VDZ v rámci stavby "Chodník a autobusová zastávka u restaurace Radegastův Šenk, k.ú. Nošovice"

Zobrazit podrobnosti

22.05.2020 MMFM 70035/2020 - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy na umístění a provedení stavby "Inženýrské sítě na parc. č. 81/1, 80/5, 80/1 k.ú. Žabeň", podal Vladimír Suder zastoupen INPROS F-M s.r.o.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM_70035_2020_Informace_VPS (27.607 kB)

Zobrazit podrobnosti

22.05.2020 Ministerstvo obrany - veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí

Zobrazit podrobnosti

22.05.2020 Magistrát města Frýdku-Místku informuje o konání 10. zasedání ZMFM dne 3. 6. 2020

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

Informace_o_konani_10_ZMFM_ 2020_06_03_www (88 kB)

Zobrazit podrobnosti

22.05.2020 MMFM 70139/2020 Návrh stanovení DZ - Brušperk MK ul. Sportovní a ul. Ke Svaté vodě umístění SDZ v rámci akce "Úprava dopravního značení na ul. Sportovní - Brušperk"

Zobrazit podrobnosti

22.05.2020 MMFM 70178/2020 Návrh stanovení DZ - FM MK ul. A. Staška, ul. Tolstého, ul. 2. května a ul Lískovecká (obslužná) umístění IZ8a a IZ8b

Zobrazit podrobnosti

21.05.2020 MMFM 69529/2020 Návrh stanovení DZ - FM M ul. Nad Lipinou příjezdová komunikace k domům čp. 2230 - 2234 odstranění DZ B1 s d.t. E13

Zobrazit podrobnosti

21.05.2020 MMFM 69451/2020 Návrh stanovení DZ - Dobratice MK č. 4c, 5c, 7c, 8c, 9c, 10c, 15c a 16c umístění SDZ pro omezení tonáže na mostních objektech

Zobrazit podrobnosti

19.05.2020 MMFM 66523/2020-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška-Výstavba vodovodního řadu Panské Nové Dvory – lokalita č. 2

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Rozhodnutí vyvěšení na el. desku (211.429 kB)

Zobrazit podrobnosti

19.05.2020 MMFM_S 4072/2020/OVV/Mach - veřejná vyhláška

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:


SP. ZN. MMFM_S 4072/2020/OVV/Mach                                     EO-38,39,40,41,42,43
- Rozhodnutí ze dne 18. května 2020


adresovaná:      Veronika PAVLOVOVÁ (1986), Dominik ZAVADIL (2006)
                         David PAVLOV (2007), Marius Lubomír PAVLOV (2009)
                         Tadeáš PAVLOV (2016) a Elena PAVLOVOVÁ (2017),
                         všichni trvale bytem Frýdek-Místek, Gogolova 204


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g3351190_001 (166.664 kB)

Zobrazit podrobnosti

19.05.2020 Veřejná vyhláška - Juraj Pollák - vypořádání dědictví

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Polák (329.991 kB)

Zobrazit podrobnosti

19.05.2020 Krajská veterinární správa pro MSK - nařízení mimořádných veterinárních opatření - mor včelího plodu - k.ú. Myslík

Zobrazit podrobnosti

19.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 EX 00439/16 - poškozené vozidlo CITROËN C6 - 2.7.2020

Zobrazit podrobnosti

19.05.2020 Exekutorský úřad Olomouc - dražební vyhláška 164 EX 2045/17 - nemovité věci Místek - 8.7.2020

Zobrazit podrobnosti

19.05.2020 Krajská veterinární správa pro MSK - ukončení mimořádných veterinárních opatření - mor včelího plodu

Zobrazit podrobnosti

15.05.2020 MMFM 65124/2020 Veřejná vyhláška Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení pro stavbu " ¨rekonstrukce a modernizace silnice č. II/477 Frýdek, Lískovec u Frýdku-Místku (úsek silnice II/477 v km 18,359-21,326 silničního staničení)"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 65124_2020 Prodloužení SP II_477 Frýdek Lískovec (101 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.05.2020 Návrh závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek

Návrh závěrečného účtu 2019 (74.691 kB) Finanční vypořádání dotací (22.318 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.05.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 58-68

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 58-68

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.123 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.05.2020 MMFM 64493/2020 Stanovení DZ - umístění odstranění a přemístění SDZ na silnici III/4733 v km cca 08,00 - 2,500 silničního staničení v k.ú. Pazderna a k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku

Zobrazit podrobnosti

14.05.2020 MMFM 64617/2020 Návrh Stanovení DZ - Dobrá VPÚK umístění DZ B13 "3,5 t" s d.t. MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU A IP10a

Zobrazit podrobnosti

14.05.2020 MMFM 64787/2020 Návrh Stanovení DZ - Dobrá silnice II/648 a MK umístění SDZ a VDZ pro zvýšení bezpečnosti účastníků provozu na PK

Zobrazit podrobnosti

14.05.2020 MMFM 65471/2020 veřejná vyhláška - rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace, k.ú. Lískovec

Zobrazit podrobnosti

13.05.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru prodat nemovitosti

Zobrazit podrobnosti

13.05.2020 MMFM 62750/2020-SO 301 Splašková kanalizace, SO 302 Dešťová kanalizace, SO 303 Vodovod

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

20-S 12519 z (215.865 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.05.2020 MMFM 51773/2020 Veřejná vyhláška - seznámení s podklady, územní řízení stavby nazvané "V 403/803 - zdvojení vedení"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

veřejná vyhláška - seznámení s podklady (565 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.05.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nebytové prostory

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

pronájem nebytových prostorN (139.049 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.05.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

uzavření dodatkuN - II. (147.971 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.05.2020 MMFM 63893/2020 Stanovení DZ - FM MK ul. T. G. Masaryka instalace světelného signalizačního zařízení na přechodu pro chodce u Katastrálního úřadu

Zobrazit podrobnosti

13.05.2020 MMFM 63931/2020 Stanovení DZ - Sedliště MK umístění SDZ a VDZ - sportovní areál + areál ZŠ a MŠ a na MK směr Dolní konec

Zobrazit podrobnosti

13.05.2020 MMFM 64098/2020 Stanovení DZ - Krásná silnice III/48415 a MK doplnění dopravního značení upravujícího přednost

Zobrazit podrobnosti

12.05.2020 MMFM 62107/2020 Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Fryčovice, jehož přílohou jsou pokyny pro zpracování návrhu změny č.1 Územního plánu Fryčovice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška (267.398 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.05.2020 Výběrové řízení SMFM - kontrolor finančního odboru MMFM - T: 28.5.2020

Zobrazit podrobnosti

11.05.2020 Výběrové řízení SMFM - referent místních poplatků finančního odboru MMFM - T: 28.5.2020

Zobrazit podrobnosti

06.05.2020 Exekutorský úřad F-M - usnesení o odročení dražby 143 EX 00200/11 - movité věci - nový termín 2.7.2020

Zobrazit podrobnosti

04.05.2020 DISTEP, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019

Zobrazit podrobnosti

04.05.2020 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2020 a závěrečného účtu za rok 2019

Zobrazit podrobnosti

28.04.2020 Návrh 2. změny rozpočtu (1. a 2. část) statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 40 - 41

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 2. změny rozpočtu (1. a 2. část) statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 40 - 41

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (15.962 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 50-57

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 50-57

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.129 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.04.2020 SmVaK - Oznámení o snížení sazby DPH u vodného a stočného od 1.5.2020.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

SmVaK (39.491 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.04.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 EX 00200/11 - movité věci - 26.5.2020

Zobrazit podrobnosti

17.04.2020 Doporučení pro obce k postupu pro konání sňatečných obřadů od 20. dubna 2020

Zobrazit podrobnosti

14.04.2020 Usnesení z 9. zasedání ZMFM ze dne 8. 4. 2020

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_9_ZM_2020_04_08 (86 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 35-42

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 35-42

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.145 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 43-49

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 43-49

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.107 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.04.2020 Posunutí splatnosti místních poplatků v období nouzového stavu

Zobrazit podrobnosti

10.03.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 30-34

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 30-34

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.103 kB)

Zobrazit podrobnosti

05.03.2020 Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 - 39

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 - 39

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (16.098 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.02.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 24-29

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 24-29

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.082 kB)

Zobrazit podrobnosti

25.02.2020 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na 2. čtvrtletí roku 2020

Zobrazit podrobnosti

11.02.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 16-23

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 16-23

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.087 kB)

Zobrazit podrobnosti

29.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 8-15

autor: FINANČNÍ ODBOR

Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 8 - 15, schválená na 35. schůzi rady města, konané dne 28.1.2020.

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.053 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 1-7

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 1-7

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.047 kB)

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM pro léta 2021-2022

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízovaných SMFM na r. 2020

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organízací zřízovaných SMFM na léta 2021-2022

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2020

Zobrazit podrobnosti

10.12.2019 MZe ČR - opatření obecné povahy č. 63920/2019-MZE, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č. 18918/2019-MZE ze dne 3.4.2019, ve znění OOP č. 41508/2019-MZE ze dne 30.8.2019

Zobrazit podrobnosti

02.09.2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy č. 41508/2019-MZE, kterým se mění a doplňuje OOP č. 18918/2019MZE ze dne 3.4.2019 (ochrana lesů)

Zobrazit podrobnosti

06.06.2019 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2018

Zobrazit podrobnosti

13.05.2019 Opatření obecné povahy č. 18918/2019 MZE, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona - vyvěšeno od 4.4.2019 do 31.12.2022

Zobrazit podrobnosti

11.12.2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Zobrazit podrobnosti

08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Distep (571.683 kB)

Zobrazit podrobnosti

22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Zobrazit podrobnosti

30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - AKTUALIZACE k 23.3.2020

Zobrazit podrobnosti