Informace o zahajovaných akcích investičného odboru

MM F-M

4. 9. 2015

Příští týden budou zahájeny práce na těchto investičních akcích:

„Úspory energie – Domov pro seniory, Školská 401, Frýdek-Místek“

Navržené stavební úpravy vycházejí ze zpracovaného energetického auditu budovy a spočívají v tepelné izolaci fasád budovy, ve výměně veškerých vnějších otvorových výplní kromě vstupních dveří z ulice a ze dvora a v tepelné izolaci stropu posledního podlaží. Fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny. Řešení respektuje stávající členění fasády a barevné řešení je navrženo tak, aby imitovalo stávající režné zdivo, které po zateplení objektu nebylo možné dodržet, neboť projektant nedoporučil z důvodu možného odpadávání použít obkladové pásky napodobující režné zdivo. Soklová část budovy byla upravena a zateplena již v minulosti a zůstane stávající. Nově osazená okna budou plastová s izolačním sklem s vnější úpravou v imitaci dřeva, odstín zlatý dub. S okny budou dodány i vnitřní plastové parapety a žaluzie. Vstupní dveře z ulice i dvora budou opatřeny nátěrem , který je sjednotí s barvou oken. Vyměněny budou rovněž klempířské výrobky.

Zhotovitelem prací je společnost HAOSPOL s.r.o. z Havířova, termín dokončení díla je do 3 měsíců od uzavření smlouvy o dílo, tj. do 7.11.2015. Předpokládaná cena, která dle projektové dokumentace činila  3 824 tis. Kč vč. DPH, byla po zadávacím řízení  snížena na smluvní cenu 2 329 tis. Kč vč. DPH. Akce bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí.

Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 14.8.2015, od té doby probíhaly přípravné práce, tj. zaměření a výroba oken. S ohledem na nepřerušený provoz objektu je v součinnosti s vedením příspěvkové organizace Domov pro seniory F-M optimalizován postup výměny oken v jednotlivých prostorách objektu i postup při zateplování fasády. Snahou je narušit provoz a užívání objektu a krásně upravené zahrady v co nejmenší míře.
 

„Úprava zahrady – Jesle Frýdek-Místek, Brožíkova 40“

Realizace investiční akce řeší venkovní úpravu areálu jeslí ve Frýdku-Místku na ul. Brožíkova č. 40. Činnost při výchově dětí se týká také pobytu venku na zahradě jeslí. Cílem stavebních úprav je zlepšení prostředí zařízení tak, aby pohyb dětí měl co nejlepší vliv na jejich tělesný a duševní rozvoj. Realizace investiční akce spočívají v bourání stávajících nevyhovujících asfaltových ploch, teras a přístřešků, jejichž sloupy omezují volný a bezpečný pohyb dětí. Dále bude provedena probírka šesti kusů starých, proschlých, zdravotně špatných a provozně nebezpečných dřevin a provedena výsadba nových dřevin a keřů tak, aby byla zahrada pohledově oddělena od okolí. Nové chodníky a terasy budou umožňovat jízdu na trojkolkách a koloběžkách. Nové povrchy přístupné z teras jeslí budou provedeny z pryže. V travnatých plochách určených k pohybu dětí budou rozmístěny herní prvky jako prolézací domeček, vláček s vagonem, houpačky a lavičky. V ploše určené pro větší batolata bude umístěna ocelová hrazda a pohyblivá lávka rozvíjející motoriku a rovnováhu dětí. Dále vyrostou nad stávajícími pískovišti dřevěné pergoly s popínavou zelení a bude opraveno stávající oplocení.

Veřejná zakázka na stavební práce byla vyhlášena v květnu letošního roku, ale vzhledem k nevyhovujícím a nepřijatelným nabídkám byla veřejná zakázka dvakrát zrušena a došlo tak k posunutí termínu zahájení stavebních prací téměř o tři měsíce. Stavební práce nyní budou probíhat za plného provozu jeslí a proto je nevyhnutelné některé z prací provádět i o víkendu. 

Zhotovitelem prací je společnost DAV, a.s. z Ostravy. Stavební práce budou zahájeny v pondělí 7.9.2015 a dle smlouvy o dílo budou dokončeny do 30.10.2015. Předpokládaná cena, která dle projektové dokumentace činila  3 667 614,85 Kč vč. DPH, byla po zadávacím řízení  snížena na smluvní cenu 3 463 702,66 Kč vč. DPH. Akce bude spolufinancována z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.