Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města. Zastupitelstvo našeho města tvoří 43 členů, kteří byli zvoleni ve volbách do obecního zastupitelstva.
Funkční období je čtyřleté. Členové zastupitelstva města zasedají nejméně jedenkrát za tři měsíce. Zasedání jsou veřejná. Veškerá vyhrazená pravomoc zastupitelstva města je uvedena v ustanoveních § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní řízení) ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvu města je vyhrazeno např. volit z řad členů zastupitelstva vedení města (primátora, náměstky primátory, radní města) a odvolávat je z funkce, schvalovat program rozvoje města, schvalovat územní plán města a regulační plán, schvalovat rozpočet města, závěrečný účet města, vydávat obecně závazné vyhlášky obce, apod.

Harmonogram zasedání

Březen
15. 3. 2023
Září
13. 9. 2023
Červen
14. 6 2023
Prosinec
13. 12. 2023

Jednací řád ZM

Jednací řád Zastupitelstva města Frýdku-Místku schválený na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dne 31.10.2022.