Přírodní zajímavosti

Frýdek-Místek a jeho okolí nepatří v rámci České republiky k přírodně nejbohatším územím, některé prameny označují dokonce Pobeskydí jako území druhově chudé. Jsou území určitě bohatší – například Bílé Karpaty, nejjižnější Morava, severozápadní Čechy nebo okolí Prahy. Na druhou stranu existují oblasti na přírodní zajímavosti ještě chudší – například území středočeského plutonu, Brdy nebo česká Sibiř.

Přesto je na území města i v jeho okolí (počítáno v okruhu cca 10 km od města) celá řada zajímavých míst, které jsou pro vnímavého návštěvníka zdrojem poznání, inspirace a silných zážitků. Frýdek-Místek se může dokonce pyšnit unikátem, který v České republice nemá obdoby – je to národní přírodní památka Skalická Morávka. Je to jediné místo, kde lze podobný tok pozorovat a to včetně některých vzácných druhů rostlin a živočichů.

Zajímavá je i krajina, ať ta, kterou formovaly pouze dávné síly Země, nebo ta, kterou dotvořil člověk. Přírodní hodnoty se ukrývají i hluboko pod zemí. Jsou to karbonské uhlonosné vrstvy ukryté pod příkrovem Karpat. Na povrch se dostávají až při těžbě uhlí. Pravěké organizmy proto můžeme spatřit pouze na důlních odvalech.

Mezi geologické zajímavosti patří i lokality připomínající flyšovou stavbu Karpat, vulkanickou činnost nebo minulé doby ledové. Velmi mnoho zážitků poskytuje i poznávání rostlin, živočichů a dalších organizmů i charakteristického utváření biotopů, v kterých se tyto organizmy vyskytují.

Pro tyto hodnoty byla vyhlášena celá řada chráněných území a evropsky významných lokalit. Kromě těchto území, jejichž ochrana je definována na základě zákona, je tu celá řada i jiných zajímavostí, jejichž poznání návštěvníka obohatí. Následující tabulka uvádí jejich přehled.

A: Maloplošná zvláště chráněná území
Národní přírodní památka Skalická Morávka
Přírodní památka Hradní vrch Hukvaldy
Přírodní památka Kamenec
Přírodní památka Kamenná u Staříče
Přírodní památka Pod oborou
Přírodní památka Profil Morávky
Přírodní rezervace Novodvorský močál
Přírodní rezervace Palkovické hůrky
Přírodní rezervace Žermanický lom

B: Natura 2000 – Evropsky významné lokality (EVL)
EVL Hukvaldy
EVL Niva Morávky
EVL Palkovické hůrky
EVL Řeka Ostravice
EVL Zámecký park Paskov
EVL Václavovice pískovna

C: Ostatní zpřírodní zajímavosti
Karpatský flyš – geologický základ krajiny
Baška – řeka Ostravice
Myslík – lom
Hukvaldy – řeka Ondřejnice
Malý a Velký pahorek
Metylovická hůrka
Palkovice – Podhůří
Lískovec – řeka Ostravice
Podbeskydská vulkanická oblast
Baška – peřeje
Řepiště – Vinohrady
Žermanice – lom
Stopy doby ledové
Frýdecký les – bludné balvany
Frýdek-Místek – bludné balvany jako památníky
Hodoňovice – pískovna
Mokřad na Panských Nových Dvorech
Krajinou Palkovických hůrek
Sírkovica
Obora Hukvaldy

Kromě těchto lokalit existuje velké množství dalších drobných zajímavostí, například meandrujících potůčků, kvetoucích luk, lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, o kterých ví většinou jen osoby zasvěcené. Ale i běžného návštěvníka uchvátí některé zajímavé krajinné scenerie, zejména na Palkovických hůrkách nebo některá zákoutí okolo Ostravice a Morávky. Poznávání přírody Frýdku-Místku a jeho okolí rozhodně stojí za to.

Přírodní podmínky města Frýdku-Místku a jeho okolí

Původní, téměř zcela zalesněné území města, v okolí řek Ostravice a Morávky navíc různě intenzivně periodicky i epizodicky zaplavované, bylo člověkem zcela přeměněno. Rozvinulo se vyspělé zemědělství, nejvhodnější části byly zastavěny, krajinu protkly významné komunikace. Rozvinutý průmysl a těžba surovin přeměnily další rozsáhlé plochy. Ale i plochy zalesněné byly téměř beze zbytku změněny. To vše mělo vliv na charakter současných přírodních podmínek na území města a jeho okolí.

Geomorfologie

Většina území Frýdku-Místku náleží k provincii Západní Karpaty, soustavě Vnější Západní Karpaty, podsoustavě Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina a podcelkům Příborská pahorkatina (na západě) a Třinecká brázda (na východě). Na severu zasahuje do území celek Ostravská pánev, která náleží do soustavy Vněkarpatské sníženiny.

Podbeskydská pahorkatina se vyznačuje zvlněným reliéfem o průměrné nadmořské výšce okolo 350 m n. m. Svahy jsou většinou mírné inklinace s různou expozicí. Podél řek Ostravice, Morávka a zčásti i Olešná jsou vyvinuté rovinaté údolní nivy s průměrnou výškou okolo 300 m n. m.

Geologie

Celé území patří k flyšovému pásmu, které je charakteristické jednotvárným střídáním pískovců s vrstvami jílovitých břidlic a slínů, jež jsou zčásti nebo místy vápnité.  Na západě (Palkovické hůrky a jejich širší okolí) se střídají pískovce, písčité vápence s rohovci, jílovce a vápnité jílovce případně slepence (geologická Slezská jednotka) a na zbytku území převažují jílovce a jíly, místy s lavicemi pískovce tzv. frýdecké vrstvy (geologická Podslezská jednotka). Pouze lokálně se vyskytují výlevná bazika a vápence. Významné a plošně rozsáhlé jsou fluviální (říční) sedimenty – štěrky podél toků Ostravice, Morávky a Olešné, na okraji jejich nivy a okolo menších toků pak písčité a písčitohlinité sedimenty. Časté jsou sprašové hlíny, kyselé svahoviny a nevápnité nivní uloženiny. Ojediněle se vyskytují také ledovcové uloženiny, glacifluviální písky a štěrkové morény.

Geologická stavba se odráží v tvorbě půd. Převládají však dva základní typy půdních stanovišť s velkým plošným rozsahem. V údolí řek Ostravice, Morávky a Olešné to jsou půdy štěrkovité až písčité s různým obsahem jílovitých částic (místně zvané „kamenec“). Mimo tato říční údolí jde pak o půdy hnědé, ilimerizované a pseudogleje s vysokým obsahem jílovitých částic (místně zvané „celina“). Podzemní voda leží zpravidla hluboko pod povrchem, s  výjimkou aluviálních poloh a četných drobných pramenišť, a neuplatňuje se na půdotvorných procesech.

Klima

Většina území patří podle klimatické rajonizace do oblasti MT 10, malá část do oblasti MT 9. V území jsou výrazné inverzní polohy, zasahující široké pásy podél všech vodních toků a okolo přehradních nádrží. Vyznačují se zvýšenou vzdušnou vlhkostí a stabilní situací v ovzduší a jsou náchylné ke kumulaci polutantů. Základní charakteristiky klimatu jsou uvedeny v tabulce:

LÉTO
charakteristiky / okrsek MT 9 / okrsek MT 10

délka / dlouhé / dlouhé
počet letních dnů / 40 – 50 / 40 – 50
teplotní poměry / teplé / teplé
průměrná teplota v červenci / 17 – 18°C / 17 – 18°C
srážkové poměry / suché až mírně suché / mírně suché
úhrn srážek za vegetaci / 350 – 450 mm / 400 – 450 mm

PŘECHODNÉ OBDOBÍ
charakteristiky / okrsek MT 9 / okrsek MT 10

délka / krátké / krátké
počet mrazových dnů / 100 – 130 / 100 – 130
jaro / mírné až mírně teplé / mírně teplé
průměrná teplota v dubnu / 6 – 7°C / 7 – 8°C
podzim / mírně teplý / mírně teplý
průměrná teplota v říjnu / 4 – 6°C / 7 – 8°C

ZIMA
charakteristiky / okrsek MT 9 / okrsek MT 10

délka / krátká / krátká
počet ledových dnů / 30 – 40 / 30 – 40
teplotní poměry / mírná / mírně teplá
průměrná teplota v lednu / -3 až -4°C / -2 až -3°C
srážkové poměry / suchá / velmi suchá
úhrn srážek v zimním období / 250 – 300 / 200 – 250
sněhová pokrývka / krátká / krátká
počet dnů se sněhovou pokrývkou / 50 – 80 / 50 – 80

ROČNÍ CHARAKTERISTIKY
charakteristiky / okrsek MT 9 / okrsek MT 10

počet dnů s teplotou nad 10°C / 140 – 160 / 140 – 160
počet dnů se srážkami nad 1 mm / 100 – 120 / 100 – 120
počet zamračených dnů / 120 – 150 / 120 – 150
počet jasných dnů / 40 –  60 / 40 –  60

Hydrologie

Územím protékají dva hlavní toky, řeka Ostravice, protékající středem města od jihu k severu, a Morávka, která je pravostranným přítokem Ostravice. Z dalších toků je významná říčka Olešná s vybudovanou přehradní nádrží, vlévající se do Ostravice severně od města v Paskově. Významným tokem na východě je i řeka Lučina s přehradní nádrží Žermanice. Zcela na západě odvodňuje území říčka Ondřejnice.

Mezi další větší toky patří Ostravická Datyňka a Podšajarka na severu, Baštice a Bystrý potok na samém jihu a Košice na západě, která se vlévá do Ondřejnice. Významným tokem (umělým) je Hodoňovický náhon, který protéká celým Místkem od jihu k severu, kde se vlévá do Olešné. Umělým vodním dílem jsou také odlehčovací ramena – ve Frýdku na Nových Dvorech odvádí vody z povodí Černého potoka a Vlčoka do Morávky a v Místku z Hodoňovického náhonu a Olešné do Ostravice. Na území města a v jeho okolí  je velké množství dalších drobných vodních toků, pravidelně po území rozmístěných. Hustota vodních toků v území je poměrně vysoká a pohybuje se od 1 do 1,8 km/1 km2.

Lesy

Větší lesní porosty se rozkládají především v okrajových částech města Frýdku-Místku (Frýdecký les, Místecký les, Rovňa), lesní komplexy se táhnou severně od města (od Lískovce a Řepišť přes Sedliště až k Václavovicím) a v pásu od Štandlu až po Paskov. Nejvíce lesů je však v oblasti Palkovických hůrek.

Podél řek Ostravice a Morávky pak protínají převážně lužní lesy různě širokým pásem území od jihu k severu. Menší lesní porosty jsou víceméně pravidelně rozmístěny po celém ostatním území. Věková i druhová skladba je v území značně rozmanitá, místy však převládají nevhodné smrkové porosty.

Na území města Frýdku-Místku je celková rozloha lesní půdy 1 182 ha a lesnatost území města je 23 %.