Rada města

Rada obce je výkonným orgánem pro oblast samostatné působnosti obce. Rada obce je složena z primátora, náměstků primátora a dalších radních, kteří jsou zvoleni zastupitelstvem z řad jeho členů. Zasedání rady jsou neveřejná, rada obce se schází podle potřeby. Veškerá vyhrazená pravomoc rady města je uvedena v ustanoveních § 102 a 102a zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní řízení) ve znění pozdějších předpisů. Radě města je vyhrazeno např. zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města, rozhodovat ve věcech města jako jediného společníka obchodních společností, vydávat nařízení města, zřizovat a rušit dle potřeby komise rady města, jmenovat a odvolávat z funkce dle potřeby jejich předsedy a členy, schvalovat organizační řád magistrátu.

Rada města zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti města, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo; rada města může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit primátorovi nebo magistrátu; rada města může svěřit městské policii zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností městské policie.

Harmonogram schůzí RM města Frýdku-Místku v roce 2024:

16. 1. 2024        23. 7. 2024
30. 1. 202420. 8. 2024
20. 2. 20243. 9. 2024
5. 3. 202417. 9. 2024
26. 3. 20248. 10. 2024
16. 4. 202422. 10. 2024
30. 4. 20245. 11. 2024
21. 5. 202419. 11. 2024
4. 6. 2024     3. 12. 2024
25. 6. 202417. 12. 2024

Jednací řád Rady města Frýdku-Místku schválený na 35. schůzi Rady města Frýdku-Místku, konané dne 30. 1. 2024.