Programové prohlášení RM

KOALIČNÍ PARTNEŘI SE SHODLI NA PROGRAMOVÉM PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU, KTERÉ BUDOU SPOLEČNĚ NAPLŇOVAT DO KONCE STÁVAJÍCÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ.

Programové prohlášení Rady města Frýdku-Místku vychází z principů otevřenosti a spolupráce. Jeho cílem je zajištění prosperity města a růstu životní úrovně jeho občanů.

Vztahy politické reprezentace jsou stavěny na vzájemném respektu, politické rovnosti a konsensuální spolupráci.

Priority Programového prohlášení respektují rozvoj města Frýdku-Místku a hodnotu významných historických tradic. Zaměřují se na udržení fungujících sociálních programů, na péči o veřejný prostor a rozvoj města v rámci ekonomické udržitelnosti.

Cílem programového prohlášení je formulovat úkoly do konce volebního období tak, aby byl Frýdek-Místek i nadále turisticky atraktivním městem v podhůří Beskyd a zároveň poskytoval svým obyvatelům prostor pro spokojený život.

STRATEGICKÉ INVESTICE

 • Pokračujeme v realizaci strategických investic, vč. technické infrastruktury.
 • Usilujeme o získání Českého domu do majetku města, následně o jeho rekonstrukci a přebudování na centrum pro děti a mládež.
 • Připravíme projekt pěšího propojení sídliště Slezská a vlakového nádraží – vybudujeme bulvár a schodiště Adolfa Landsbergera.
 • Zrekonstruujeme bývalou Národní záložnu místeckou na galerii a zahájíme rekonstrukci Národního domu a projektovou přípravu výstavby nového kulturního centra města – Nové scény Národního domu.
 • Opravíme prostor před bývalým Kulturním domem Válcoven plechu.
 • Připravíme podmínky pro vybudování Alzheimer centra a dalších sociálně-zdravotních staveb.
 • Zrevitalizujeme proluku Na Půstkách a dobudujeme v ní nový park a parkovací místa.
 • Pokračujeme v podpoře revitalizace bývalých průmyslových areálů a jejich proměny na nové městské čtvrti v rámci uzavřeného memoranda se společností Slezan.
 • Postupně zrevitalizujeme sídliště ve městě – zahájíme obnovu vnitrobloků na sídlišti Riviéra.
 • Budeme se i nadále zaměřovat na kultivaci a zvelebování veřejného prostoru a odstraníme ruiny ve městě.
 • Budeme usilovat o funkční krytý bazén v délce 25 metrů na území města.
 • Podnikneme aktivní kroky vedoucí k využití potenciálu okolí řeky Ostravice.

PRIORITNÍ STRATEGICKÉ STAVBY

Vybudujeme:

 • zelené parkoviště u Sekerovy vily
 • novou tělocvičnu u Základní školy v Chlebovicích
 • novou tělocvičnu u 2. základní školy v ulici J. Čapka
 • volnočasový areál v ulici 28. října na sídlišti Riviéra
 • dopravní terminál naproti vlakovému nádraží
 • denní centrum služeb pro seniory Domovinka jako součást areálu soukromého Alzheimer centra v lokalitě Berlín II
 • dopravní infrastrukturu v území Berlín II

Zrekonstruujeme:

 • Domov pro seniory ve Školské ulici
 • křižovatku v ulicích Těšínská a Na Veselé ve Frýdku
 • historickou budovu frýdecké pobočky městské knihovny

Připravíme:

 • výstavbu azylového domu

DOPRAVA

 • Budeme pokračovat v revitalizaci průtahu městem po vybudování obchvatu města a vytvoříme podmínky pro vybudování přechodů, zastávek, autobusových zálivů, úrovňových přechodů, napojení slepých ulic a zajistíme opravu podchodů pod Hlavní třídou.
 • Zachováme dotovanou MHD za 1 korunu.
 • Zajistíme modernizaci vozového parku a zastávek MHD na úroveň 21. století.
 • Zajistíme nová parkovací místa zejména na sídlištích.
 • Zřídíme nové cyklostezky (Palkovice, Baška).
 • Vymístíme dodávky ze sídlišť.
 • Zrekonstruujeme a zmodernizujeme křižovatky s důrazem na plynulost dopravy.
 • Zachováme kyvadlovou autobusovou linku na Olešnou.

BYDLENÍ

 • Budeme pokračovat v revitalizaci zanedbaného bytového fondu města.
 • Zajistíme dokončení rekonstrukce hotelu Centrum, vč. zřízení bydlení.

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

 • Budeme i nadále podnikat aktivní kroky vedoucí k zajištění zubní pohotovosti.
 • Nabídneme podporu novým lékařům, zejména pediatrům a stomatologům.
 • Budeme dále přispívat na obědy dětem ze základních škol, jejichž rodiny pobírají přídavky na děti.
 • Osvobodíme děti do 18 let od povinnosti platby poplatku za komunální odpad.

ŠKOLSTVÍ

 • Budeme podporovat zejména mládežnický sport a spustíme nový dotační program.
 • Dokončíme technickou modernizaci školních budov tak, aby splňovaly nejen bezbariérový přístup a sociální zázemí, ale zejména standard konektivity v oblasti ICT nezbytný pro efektivní řízení a implementaci digitálních technologií do výuky.
 • Budeme finančně a metodicky podporovat výuku polytechnické výchovy, informatiky a robotiky v mateřských a základních školách, včetně vzájemného sdílení informací mezi pedagogy.
 • Zavedeme průběžné hodnocení škol a školských zařízení ze strany zřizovatele a dáme tuto možnost i zákonným zástupcům dětí a žáků.
 • Budeme podporovat grantově základní a mateřské školy při zavádění a při realizaci alternativních metod výuky, včetně podpory pedagogů – inovátorů v rámci domácích a zahraničních stáží.
 • Podpoříme talentované a mimořádně nadané žáky ve školách.
 • Zajistíme sportovní zázemí na 11. základní škole pro potřebu tohoto městského zařízení i pro veřejnost.
 • Zavedeme nový systém profesionální údržby školských budov.

KULTURA, ARCHITEKTURA, UMĚNÍ

 • Budeme dále podporovat údržbu a rozvoj kulturních památek a drobné architektury ve městě.
 • Zachováme podporu tradičním kulturním akcím a pestrou nabídku kulturního vyžití ve městě.
 • Podpoříme komplexní rekonstrukci dominanty města baziliky minor.

BEZPEČNOST

 • Budeme i nadále usilovat o zachování města bez heren, ubytoven a byznysu s chudobou.
 • Na nebezpečných úsecích komunikací zřídíme stacionární radary.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Rozšíříme naučnou stezku a vybudujeme lesopark ve Frýdeckém lese.

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY

 • Zavedeme pravidelná setkávání vedení města s místními malými a středními podnikateli.
 • Zachováme osadním výborům participativní rozpočet, tj. financování, o kterém si rozhodují sami
 • Budeme podporovat činnost coworkingového centra.