Právní předpisy města

8/2022 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2022
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a o nočním klidu


6/2022 Nařízení města, kterým se vydává tržní řád
autor: ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD


5/2022 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek
autor: ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


4/2022 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek
autor: ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


3/2022 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a o nočním klidu
autor: ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


2/2022 Nařízení města o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Frýdek-Místek
autor: ODBOR PRÁVNÍ


11/2021 Obecně závazná vyhláška č. 11/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ


10/2021 Obecně závazná vyhláška č. 10/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
autor: FINANČNÍ ODBOR


9/2021 Obecně závazná vyhláška č. 9/2021 o místním poplatku ze psů
autor: FINANČNÍ ODBOR


8/2021 Obecně závazná vyhláška č. 8/2021, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky
autor: ODBOR PRÁVNÍ


7/2021 NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 7/2021, kterým se mění nařízení města č. 1/2014 o vymezení oblastí statutárního města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení
autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ


2/2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku z pobytu
autor: FINANČNÍ ODBOR


6/2020 Obecně závazná vyhláška č. 6/2020,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na veřejném prostranství ve statutárním městě Frýdku-Místku.
autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ


5/2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení podmínek o provozování taxislužby na území statutárního města Frýdku-Místku
autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ


3/2020 Nařízení města č. 3/2020, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU


3/2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o regulaci hlučných činností
autor: ODBOR PRÁVNÍ


3/2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2005 Řád veřejných pohřebišť
autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ


10/2019 Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o regulaci hlučných činností – účinná od 27.12.2019
autor: ODBOR PRÁVNÍ


7/2019 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku z pobytu
autor: FINANČNÍ ODBOR


6/2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
autor: FINANČNÍ ODBOR


6/2018 Obecně závazná vyhláška č. 6/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o regulaci provozní doby hostinských provozoven, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2017 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2018
autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY


4/2018 Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o regulaci používání zábavní pyrotechniky
autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY


2/2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o regulaci provozní doby hostinských provozoven, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2017
autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY


2/2018 Nařízení města o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odst
autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ


1/2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o údržbě a ochraně veřejné zeleně na území statutárního města Frýdku-Místku
autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ


11/2017 Obecně závazná vyhláška č. 11/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o regulaci provozní doby hostinských provozoven
autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY


8/2017 Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na některých veřejných prostranstvích ve městě
autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY


7/2017 Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o regulaci provozní doby hostinských provozoven
autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY


2/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o regulaci provozování hazardních her
autor: FINANČNÍ ODBOR


1/2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitých věcí – účinnost od 1.1.2018
autor: FINANČNÍ ODBOR


2/2014 Nařízení města o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech statutárního města Frýdek-Místek na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích
autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ


1/2014 Nařízení města o vymezení oblastí města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ


3/2009 Obecně závazná vyhláška o Městské policii Frýdek-Místek
autor: MĚSTSKÁ POLICIE


1/2009 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 10/2005
autor: ODBOR PRÁVNÍ


3/2008 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Frýdku-Místku
autor: ODBOR PRÁVNÍ


3/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Frýdku-Místku
autor: ODBOR PRÁVNÍ


5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 11/2005 Požární řád města Frýdek-Místek
autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY


4/2007 Nařízení města, kterým se ruší vyhláška č. 8/99 o stanovení podmínek provozování taxislužby na území města Frýdku-Místku
autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ


11/2005 Obecně závazná vyhláška – Požární řád města Frýdek-Místek
autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY


4/2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 6/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
autor: ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


27/2005 OZV, kterou se ruší OZV č. 8/1994 o vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení” na území města F-M ve znění pozdějších předpisů
autor: ODBOR PRÁVNÍ


26/2005 Obecně závazná vyhláška , kterou se ruší některé OZV města Frýdku-Místku
autor: ODBOR PRÁVNÍ


7/2004 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 14/2003 o odtahování vozidel na území města Frýdku-Místku
autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ


4/2004 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší vyhláška č. 3/1993 “Režim organizace dopravy pěší zóny města F-M” a vyhláška č. 6/1993, kterou se mění vyhláška “Režim organizace dopravy pěší zóny města F-M”
autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ


3/2004 Obecně závazná vyhláška o symbolech města Frýdek-Místek a jejich využívání
autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA


5/2004 OZV, kterou se ruší vyhláška č. 15/1998 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic a o úsecích místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ


15/2003 Vyhláška, kterou se ruší OZV č. 7/2000 o stanovení podmínek úhrady nákladů za pobyt dítěte v Jeslích Frýdek-Místek
autor: ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


7/2001 Vyhláška, která ruší vyhlášku o stavební uzávěře na území centra města
autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU


8/2001 Vyhláška, kterou se ruší OZV č. 5/2001, kterou se stanoví výše koeficientu růstu nájemného z bytu na území města Frýdku-Místku
autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU


6/1995 Vyhláška o zrušení vyhlášky o stanovení výše nájemného z nebytových prostor
autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU


13/1994 Vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky o zpoplatňování malých zdrojů znečišťovatelů ovzduší


6/1994 Vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky “Domovní řád”
autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU


1/1993 Vyhláška o zrušení obecně závazných vyhlášek
autor: ODBOR PRÁVNÍ


10/1991 Vyhláška o zrušení vyhlášky o chovu drobných a hospodářských zvířat
autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ