Rozpočet a finance

Tato sekce obsahuje základní informace o střednědobém výhledu rozpočtu, o rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek a o závěrečných účtech statutárního města Frýdek-Místek. Dále se sekce  člení na tyto podsekce:

1) Střednědobý výhled rozpočtu

V podsekci Střednědobý výhled rozpočtu je na základě § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn střednědobý výhled rozpočtu města. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách města na období 2 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet.

2) Rozpočet

V podsekci rozpočet je zveřejňován:

  • na základě § 11 odst.3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu města nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku;
  • b) na základě § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválený rozpočet města;
  • upravený rozpočet města včetně jeho změn v průběhu roku.

3) Rozpočet – rozpis

V podsekci Rozpočet – rozpis je v příloze zveřejněn aktuální rozpis rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 v třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s usnesením rady města z 41. schůze konané dne 15. 5. 2012.

4) Rozpočtová opatření rady města

V této podsekci jsou v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna rozpočtová opatření schválená Radou města Frýdku-Místku na základě pravomocí k provádění rozpočtových opatření, které jí svěřilo Zastupitelstvo města Frýdku-Místku, a to do 30 dnů ode dne jejich schválení.

5) Rozpočtová opatření zastupitelstva města

V podsekci Rozpočtová opatření zastupitelstva města jsou zveřejněna na základě § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Frýdku-Místku, a to do 30 dnů ode dne jejich schválení. 

6) Závěrečný účet

V podsekci Závěrečný účet je zveřejňován:

  • na základě § 17 odst. 5 návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku;
  • na základě § 17 odst. 8 schválený závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání, a to vždy do 30 dnů ode dne jeho schválení.