Životní prostředí a zemědělství

Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Tak definuje životní prostředí zákon o životním prostředí.

Frýdek-Místek a jeho okolí nepatří v rámci České republiky k přírodně nejbohatším územím, některé prameny označují dokonce Pobeskydí jako území druhově chudé. Přesto je na území města i v jeho okolí celá řada zajímavých míst, které jsou pro vnímavého návštěvníka zdrojem poznání, inspirace a silných zážitků. Frýdek-Místek se může dokonce pyšnit unikátem, který v České republice nemá obdoby – je to národní přírodní památka Skalická Morávka. Je to jediné místo, kde lze podobný tok pozorovat, a to včetně některých vzácných druhů rostlin a živočichů. Kromě toho se na území města nachází např. přírodní rezervace Novodvorský močál, evropsky významná lokalita Řeka Ostravice nebo přírodní památka a evropsky významná lokalita Niva Morávky.

Statutární město Frýdek-Místek je často označováno jako město zeleně. Vysokou krajinnou zeleň tvoří především lesy a doprovodné porosty vodotečí, v zastavěném území pak největší výměru má sídlištní a parková zeleň.

Větší lesní porosty se rozkládají především v okrajových částech města (Frýdecký les, Místecký les, Rovňa). Nejvíce lesů je však v oblasti Palkovických hůrek. Podél řek Ostravice a Morávky rostou převážně lužní lesy. Menší lesní porosty jsou víceméně pravidelně rozmístěny po celém ostatním území. Věková i druhová skladba je v území značně rozmanitá, místy však převládají nevhodné smrkové porosty. Na území města Frýdku-Místku je celková rozloha lesní půdy 1 182 ha a lesnatost území města je 23 %.

Na území města se nachází naučné stezky, např. Naučná stezka Frýdecký les, Naučná stezka Bludné balvany – památka na dobu ledovou nebo Naučná stezka Okolí Morávky ve Skalici, které mají zájemce provést nádhernou přírodou s množstvím rostlin a živočichů za poznáním, přemýšlením, výchovou, ale i aktivním odpočinkem či uvolněním.

Parky a parkově upravené plochy podstatnou měrou přispívají k vytváření příznivých charakteristik životního prostředí ve městě a jsou jednou z rozhodujících podmínek pohody bydlení občanů. Největším parkem v Místku jsou Sady Bedřicha Smetany (přes 7 ha) na nábřeží řeky Ostravice. Ve Frýdku je největším parkem Zámecký park. Mezi Frýdkem a Místkem je parkově upravené a velmi dobře udržované nábřeží řeky Ostravice, přičemž toto území spojuje Sady Bedřicha Smetany, Centrální park, bývalý zoopark (dnešní faunapark), Zámecký park a park Jižní svahy v jeden parkově utvářený a udržovaný prostor v centrální poloze města s celkovou rozlohou přes 30 ha.

Arboretum Frýdek-Místek je naučná zahrada o rozloze téměř 2 hektarů tvořená mnohými druhy dřevin, rostlin, květin a travin doplněná zpevněnými a odpočinkovými plochami s lavičkami a pergolami s výhledy, dominujícími jezírky spojenými vodním korytem, přes které se klenou lávky.

Největší rozsah parkově upravených ploch (tj. poměr ploch parkově upravených k plochám zastavěným a zpevněným) má sídliště Riviera a Bezručovo. I ostatní lokality v části Místek (tj. Anenská, Kolaříkova, Koloredov, Podpuklí-Pavlíkova), s výjimkou historického jádra, mají nad 60% nezastavěné výměry pokryté parkově upravenými plochami. Ve Frýdku mají nejvíce parkově upravených ploch lokality Na Aleji, Nad Lipinou, Nad Mostárnou a Za Nemocnicí. Nejméně parkově upravených ploch ve Frýdku, s výjimkou historického jádra, mají sídliště Slezská II, Slezská I a Jiráskova. Obě historická jádra (městské památkové zóny Frýdek a Místek) a jižní část staré zástavby Frýdku (okolo třídy T. G. Masaryka) mají pod 5% výměry nezastavěných ploch.

Na území statutárního města Frýdku-Místku jsou vyhlášeny 4 památné stromy.

Územím města protékají dva hlavní toky: řeka Ostravice a okrajově Morávka. Z dalších toků je významná říčka Olešná s vybudovanou přehradní nádrží. Mezi další větší toky patří Ostravická Datyňka nebo Baštice. Významným tokem (umělým) je Hodoňovický náhon. Umělým vodním dílem jsou také odlehčovací ramena – ve Frýdku na Nových Dvorech odvádí vody z povodí Černého potoka a Vlčoka do Morávky a v Místku podél jeho severní hranice se Sviadnovem z Hodoňovického náhonu a Olešné do Ostravice. Na území města je i velké množství dalších drobných vodních toků, pravidelně rozmístěných po území, z nichž za zmínku stojí Podšajarka, Panský potok, Bílý potok, Černý potok, Vlček, Jílový potok, Luční potok, Skaličník, Hraniční potok a Vodičná. Některé menší toky jsou bezejmenné (přítoky do Olešné z prostoru Zelinkovic, Rovni a Rusince, přítoky Vodičné z prostoru Palkovických hůrek, přítoky Podšajarky ve Frýdeckém lese, přítoky Říčky na Panských Nových Dvorech a hraniční potok mezi Lískovcem a Řepišti – přítok Ostravice). Hustota vodních toků v území je poměrně vysoká a pohybuje se od 1 do 1,8 km/1 km2.

Některé potoky byly zrušeny a zatrubněny, například dolní úseky Černého potoka, Bílého potoka a potoka Vlček.

Na území města je i celá řada vodních ploch. Nejvýznamnější je přehrada Olešná (86 ha). Soustava několika větších i menších rybníků je v severní části Frýdku (povodí Bílého potoka) a v Lískovci (povodí Panského potoka a Podšajarky), jednotlivě jsou i v Místku (Na Hrbolné, v Bahně) a ve Skalici.

Pro hydrologii města byly významné umělé náhony. Z nich se dochoval pouze Hodoňovický náhon. Významný byl pro Místek dnes již neexistující Mlýnský náhon, pro Frýdek Městská strouha.

Statutární město Frýdek-Místek leží v oblasti se silně znečištěným ovzduším. Zdroji znečištění jsou doprava, lokální topeniště a průmysl. V zimním období situaci zhoršují nepříznivé klimatické podmínky – inverze. Každým rokem jsou vyhlašovány smogové situace. Aktuální informace o úrovni znečištění ovzduší ve městě jsou zjišťovány ČHMÚ na automatizované měřicí stanici, která je umístěna na ul. 28. října v Místku (v areálu minigolfového hřiště). Občané jsou informováni prostřednictvím webových stránek města. Statutární město Frýdek-Místek činí řadu opatření ke zlepšení ovzduší ve městě, např. častější čištění komunikací, výsadba izolační zeleně, podpora změny způsobu vytápění, MHD zdarma apod.