Informace pro podnikatele – změna živnostenského zákona

MM F-M

11. 1. 2021

Dne 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mimo jiné mění příloha č. 4 živnostenského zákona (doplňují se 2 nové obory živnosti volné, konkrétně „poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“), a připojuje se nová příloha č. 6 „Seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení“.

Změny v příloze č. 4 živnostenského zákona:

Do výčtu oborů činností náležejících do živnosti volné se doplňují dva nové obory znějící následovně:

80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy

– 81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem.

Pro tyto dva obory činnosti zároveň podle § 28 živnostenského zákona platí, že je lze vykonávat pouze v případě, že byly výslovně ohlášeny.

Příloha č. 6 vymezuje právě dva nové obory činnosti živnosti volné a jednu živnost vázanou, u kterých musí být splněna v rámci ohlášení podmínka podle § 8a živnostenského zákona (bezúhonnost skutečného majitele právnické osoby a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu, anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu).

Jedná se tedy o

– obory činnosti živnosti volné „poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenké fondy“ a „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ a

– živnost vázanou „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“.

Dle přechodných ustanovení právnické osoby, které provozují ke dni účinnosti zákona č. 527/2020 Sb. (tedy k 1. lednu 2021) živnostenské činnosti ve smyslu přílohy č. 6 k živnostenskému zákonu, nemusí plnit po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 527/2020 Sb. podmínku podle § 8a živnostenského zákona. Nesplnění uvedené podmínky po uplynutí této doby je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona.

Dále platí, že v provozování činností spadajících do výše uvedených oborů činností živnosti volné lze bez dalšího pokračovat po dobu 60 dnů ode dne účinnosti zákona č. 527/2020 Sb.  V této době je podnikatel, který hodlá nadále uvedenou činnost provozovat, povinen ohlásit výkon příslušného oboru činnosti živnostenskému úřadu. Provozování uvedených činností po uplynutí stanovené doby bez ohlášení živnostenskému úřadu je přestupkem podle § 62 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona (neoprávněné podnikání).