PRODEJ POZEMKU

Linda Holubová Blažková

27. 9. 2022

Informace k prodeji pozemku statutárního města Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek tímto sděluje informace k prodeji části pozemku
p.č. 5281/14, orná půda, o výměře cca 7000 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada), za účelem:

  vybudování budovy, ve které bude provozována registrovaná pobytová sociální služba domova se zvláštním režimem

Předmětná část pozemku se nachází poblíž sídelní části města, lokalita „Baranovice“, západním směrem od souvisle zastavěného území rezidenčními stavbami, „Nová Osada“.
Dle Územního plánu se jedná o pozemek zařazený v ploše bydlení v bytových domech (BH). Na pozemku p.č. 5281/14, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, váznou věcná břemena zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

Nabídky ke koupi je možné do  31.10.2022

zasílat na adresu Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, 73801 Frýdek-Místek nebo podat osobně na podatelnu Magistrátu města Frýdku-Místku, v zalepené obálce označené „Nabídka – Nová Osada – NEOTVÍRAT“

Kupní cena předmětné části pozemku p.č. 5281/14, orná půda, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, činí 2.972 Kč/m2 dle znaleckého posudku vypracovaného Zdeňkem Adamusem dne 08.08.2022 (cena v místě a čase obvyklá). Pokud bude převod uvedené části pozemku ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně z přidané hodnoty. Přesná výměra prodávané části pozemku bude určena geometrickým plánem.

Tato informace o prodeji nahrazuje informaci k vyhlášenému řízení na prodej části pozemku statutárního města Frýdek-Místek ze dne 27.09.2022 (zveřejněné dne 27.09.2022) a to v celém jejím rozsahu.

Bližší informace je možno získat u Bc. Kateřiny Csápaiové, csapaiova.katerina@frydekmistek.cz, tel. 558 609 187, nebo osobně na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru správy obecního majetku, ul. Radniční 10, III. NP, kancelář č. 315.

Ing. Jana Masciuchová

vedoucí odboru správy obecního majetku