ZPRÁVY Z RADY

Jana Musálková Jeckelová

18. 1. 2023

Dne 17. ledna 2023 se uskutečnilo se 7. zasedání Rady města Frýdku-Místku.

Rada města

rozhodla o:

 • Uzavření smlouvy o předání výtěžku veřejné sbírky s organizací Hospic Frýdek-Místek, p. o. Výtěžek sbírky „Vánoční strom“ činí 76.492,74 Kč a bude využit na zakoupení kyslíkových koncentrátorů pro klienty hospice.
 • Uzavření smlouvy o zajištění odborné stáže člena integrovaného záchranného systému mezi městem a Zdravotnickou záchrannou službou MSK. Jedná se o pokračování bezplatné stáže, projdou jí vybraní strážníci Městské policie Frýdek-Místek a nabyté zkušenosti jim mohou pomoci při zvládání poskytování 1. pomoci.
 • Uzavření smlouvy o poskytnutí sportoviště za účelem provozování sportovní činnosti v hale Polárka ve Frýdku-Místku pro bruslení žáků městských základních škol v rámci tělesné výchovy (leden–prosinec 2023) se společností Sportplex F-M, s.r.o.
 • O předložení žádosti o dotaci z IROP na projekt statutárního města Frýdek-Místek „Frýdek-Místek v 3D realitě“ obsahem projektu je pořízení vybavení pro zavedení virtuální reality do výuky devíti základních škol s 2. stupněm ve Frýdku-Místku.
 • O uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území města Frýdku-Místku s dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s., který zohledňuje předběžný odborný odhad tzv. prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby pro rok 2023 (vývoj cen CNG, přímé mzdy řidičů).
 • O výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce místních komunikací – I. etapa, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku a o uzavření smlouvy s vybraným účastníkem na plnění této veřejné zakázky (za cenu 235.950,00 vč. DPH).
 • Výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky a o uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem „Obnova sochy sv. Floriána“ u kostela sv. Jana a Pavla v Místku; sochu obnoví restaurátor František Pavúček, který se již osvědčil při obnově Božích muk v Nových Dvorech-Vršavci.

souhlasila s:

 • přijetím účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na rok 2023 pro Městskou knihovnu Frýdek-Místek na realizaci projektu s názvem „Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven“, a to ve výši 1.740.000 Kč.
 • S převzetím záštity primátora nad akcemi „Beskydský pediatrický den 2023“, „Podbeskydský ještěr“ a „Na kole dětem 2023“.

schválila:

 • Pravidla participativního rozpočtu na rok 2023. V rozpočtu města byly vyčleněny finanční prostředky (na realizaci 1 mil. Kč) na realizaci městského zásahu dle architektonického návrhu, s účastí veřejnosti na výběru místa, a podobě projektu (Participativní rozpočet ZAPOJ FM).

stanovuje:

 • nejvyšší povolený počet dětí na 59 u mateřské školy ve Skalici (Základní a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice), tzn. navýšení kapacity ze současných max. 45 na 59 a otevření další (třetí v pořadí) třídy navíc. V souvislosti s tímto navýšením kapacity rada města stanovuje také navýšení kapacity školní jídelny (ze 105 stravujících se na 120).