Moravskoslezský kraj každoročně vyhlašuje cenu hejtmana pro umělce s hendikepem

odbor sociálních služeb

4. 1. 2024

V Moravskoslezském kraji tvoří občané se zdravotním postižením významnou skupinu. Pro zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením vznikl v roce 2004 programový dokument s názvem Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, který byl aktualizován zastupitelstvem kraje usnesením č. 17/2131 ze dne 3. 9. 2020. Jednou z jeho realizací je Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem. Cena je od roku 2004 každoročně udělována v prosinci u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace zejména na území Moravskoslezského kraje. Od roku 2005 doprovází její předávání vernisáž výstavy prezentující díla umělců se zdravotním postižením pod názvem „Svět podle nás“.

Podmínky pro přihlášení:

Přihláška musí obsahovat:

  • písemnou přihlášku s údaji kdy a kde bylo dílo zveřejněno, stručný popis díla,
  • dílo v tištěné podobě, na flash disku, příp. jiným způsobem dle formy zveřejnění,
  • údaje o autorovi díla (umělecká činnost, kontakt – adresa, datum narození, telefon
    a případně kontakt na zákonem stanoveného opatrovníka)

Přihlášku podává autor díla nebo libovolná fyzická či právnická osoba s písemným souhlasem autora. Předběžný termín pro podávání přihlášek byl stanoven do konce srpna 2024. O přesném termínu pro ukončení podávání přihlášek rozhodne zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 7. 3. 2024.

Přihlášku zašlete na adresu:

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, odbor kultury a památkové péče

28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

(kontaktní osoba: Ing. Hana Vídenská, tel. 595 622 790, e‑mail: hana.videnska@msk.cz)

Do soutěže budou přijata maximálně dvě díla od jednoho autora.

Přihlášená díla hodnotí porota, kterou tvoří členové Výboru zastupitelstva kraje pro kulturu a památky a zástupci delegováni Komisí rady kraje pro občany se zdravotním postižením. O udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje rozhoduje Rada Moravskoslezského kraje.