Nábor strážníků

Henryk Heczko

24. 8. 2022

Aktuálně probíhá nábor k MP s možným nástupem od 1.12.2022

Přihlášku se strukturovaným životopisem zasílejte písemně na emailovou adresu: friedrichova.michaela@frydekmistek.cz nebo doručte osobně na služebnu Městské policie Frýdek-Místek, T. G. Masaryka č.p. 633, 738 01 Frýdek-Místek.

I. kolo výběrového řízení:
  • strukturovaný životopis, přihláška k MP
II. kolo výběrového řízení:
  • úspěšné absolvování fyzických testů a osobního pohovoru
III. kolo výběrového řízení:
  • úspěšné absolvování psychologických testů
IV. kolo výběrového řízení:
  • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání)
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti
V. kolo výběrového řízení:
  • ověření zdravotní způsobilosti

Podmínky přijetí a nabízené benefity naleznete zde.