Úspěšný projekt Housing First Slezské diakonie pokračuje

Odbor sociálních služeb

11. 10. 2022

Slezská diakonie začala působit na poli sociálního bydlení v roce 2000, a to formou zprostředkování bydlení v tréninkových bytech, které fungovaly pod azylovými domy. Klientům v tréninkových bytech (jednotlivcům i maminkám s dětmi) byl rovněž poskytován doprovodný program. Doprovodný program obnášel sociální práci s jednotlivcem nebo rodinou, především v oblasti získání návyků potřebných pro udržení a bezproblémové užívání bytů, např. péče o domácnost, péče o dítě, vztahy se sousedy, včasná úhrada plateb, atd.

V roce 2016 se Slezská diakonie zapojila do aktivit Platformy pro sociální bydlení. Současně v té době reagovala Slezská diakonie na výzvu MPSV, ze které bylo možné čerpat evropskou dotaci na projekt Podpora sociálního začleňování v oblasti bydlení v Moravskoslezském kraji.  

Tento projekt byl realizován od 1. 10. 2017 do 30. 6. 2020. Cílem projektu bylo podpořit osoby žijící v nevyhovujícím bydlení, nebo ohrožené ztrátou bydlení v nalezení a získání vhodného dlouhodobého nájemního či podnájemního bydlení, anebo v získání bydlení zpět a začlenění se do společnosti.

Realizace projektu měla za důsledek zvýšení počtu osob, jejichž bytová situace se vyřeší získáním nájemního, čí podnájemního bydlení. Podpořeni byli uživatelé přecházející z azylových domů, ubytoven a přelidněných bytů do běžného bydlení. Snahou pracovníků zapojených do projektu bylo motivovat účastníky, aby řešili svou nepříznivou situaci, správně pečovali o své děti, udržovali pořádek v bytě, dodržovali zásady sousedského soužití, plnili své závazky spojené s užíváním bytu a vyvarovali se rizikovému chování.

Za účelem nastavení a realizace efektivní pomoci osobám z cílové skupiny byli do aktivit projektu zapojeni i jiní aktéři, např. odborné poradenské služby, Policie ČR, úřady práce, sociální podniky, probační a mediační služba, nemocnice, ubytovny, azylové domy, noclehárny atd.

Z celkového počtu podpořených osob se u 122 podařilo nalézt nové bydlení s nájemní nebo podnájemní smlouvou nebo si udržet (zachovat) původní bydlení.

Aby mohla Slezská diakonie využít zkušenosti získané v projektu sociální bydlení s doprovodným programem a mohla se i nadále věnovat oblasti sociálního bydlení a rozvíjet ji, zapojila se v roce 2020 do projektu Housing First (bydlení především). Projekt byl realizován od 1. 7. 2020 do
30. 8. 2022 ve městech Frýdek-Místek, Třinec a Karviná.

Hlavním cílem projektu bylo ukončení bezdomovectví, aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která vedla ke zvýšení jejich schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet. Za dobu trvání projektu Housing First se povedlo ve Frýdku-Místku podpořit celkem 22 domácností. Na úspěšné realizaci projektu se podílel projektový tým sestavený z odborných pracovníků z oblasti sociální práce, kteří prošli speciálním školením.

Na základě zpracovaných analýz byly projekty vyhodnoceny jako úspěšné v oblasti prevence bezdomovectví (zlepšení celkových životních podmínek většiny uživatelů, zvýšení dovedností
a samostatnosti klienta bydlet bez podpory); snížení celkové míry sociálně nežádoucích jevů na lokální úrovni (pozitivní dopad na zaměstnanost, zadluženost, zlepšení stavu údržby bytového fondu v lokalitě a změna vztahu cílové skupiny k bytovému fondu, zlepšení životních podmínek obyvatel města, zabránění rozdělení rodin a zabránění odnímání dětí z rodin, integrace cílové skupiny); posílení sociálních návyků a dovedností účastníka projektu (chování, jednání na úřadech, se zaměstnavateli, věřiteli, sousedy atd.); komplexní řešení problematiky bydlení na lokální úrovni.

Od 1. 9. 2022 je připravena realizace dalšího projektu sociálního bydlení v režimu Housing First.

Bc. Dita Kendziorová, vedoucí/koordinátor projektu Housing First, Slezská diakonie