Vyhlášení Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2023

Odbor sociálních služeb

22. 9. 2022

Rada města Frýdku-Místku schválila na své schůzi konané dne 19. 07. 2022 podmínky „Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2023“ (dále jen „Program“).

Důvodem realizace Programu je finanční podpora a rozvoj aktivit, které doplňují oblast sociální politiky na území města Frýdku-Místku. Cílem Programu je zkvalitňování života a začleňování do společnosti osob se zdravotním postižením a ostatních osob sociálně znevýhodněných.

Podporovanými oblastmi jsou:

  • Podpora dobrovolnictví
  • Podpora aktivit seniorů v oblasti kulturní, společenské, vzdělávací a sportovní
  • Podpora canisterapeutických aktivit potřebným klientům
  • Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Podpora  aktivit  pro  osoby bez  přístřeší  a  osoby sociálně znevýhodněné (např. sociální šatník, základní ošetření a prevence), výdejny potravin a materiální pomoci
  • Podpora rodin s dětmi ve schopnostech řešit svou nepříznivou sociální situaci

Lhůta pro podání žádosti je od 17.10.2022 do 04.11.2022 včetně.

Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.

Veškeré informace související s dotačním Programem včetně formulářů a podmínek Programu jsou k dispozici na internetové adrese www.frydekmistek.cz, sekce odbor sociálních služeb-dotace-dotace na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby.

Kontaktní osoba (administrátor) je:
Magda Máchová, odbor sociálních služeb
Tel. 558 609 318, 778 492 351
e-mail:machova.magda@frydekmistek.cz

Žadatel o dotaci předkládá „Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2023“ v jednom podepsaném originále s přílohami v tištěné verzi doporučeně poštou nebo osobně na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku na adresu:

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

a to v obálce označené:

a) plným názvem či jménem (názvem) žadatele a adresou (sídlem) žadatele,

b) textem  „Neotvírat-žádost  o   dotaci   na   podporu  a  rozvoj  ostatních   aktivit   navazujících     

    na sociální služby“ nebo do datové schránky statutárního města Frýdek-Místek, identifikátor        datové schránky: w4wbu9s.