Archiv

Ministerstvo průmyslu a obhcodu přijímá žádosti k programu COVID - Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje Výzvu k programu COVID – Nájemné.

Žádosti bude možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz  https://najemne.mpo.cz.

Podpora se sice vztahuje hlavně na provozovny podle § 17 živnostenského zákona, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům, za provozovnu pro účely programu se ale považují i prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů.

O dotaci bude moct žádat nájemce, který:

 • je fyzickou osobou – podnikatelem nebo právnickou osobou,
 • vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem,
 • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020,
 • v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 mu byl zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.
 • není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny.

To znamená, že nájemce a pronajímatel nesmí být:

Žadatel také nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím.

Podmínky pro poskytnutí dotace pro provozovny v nestátním objektu

 • pronajímatel poskytne slevu ve výši alespoň 30 % rozhodného nájemného (období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020), a to ve výši před slevou poskytnutou pronajímatelem, stanovená nájemní smlouvou uzavřenou a účinnou před 13. březnem 2020, vztahující se pouze na prostor provozovny.
 • žadatel (nájemce/podnájemce/pachtýř) zaplatí alespoň 50 % rozhodného nájemného (nájemné za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020); došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zákona č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu, nejpozději však den před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného.

Podmínky pro poskytnutí dotace pro provozovny ve státním objektu

 • Jedná se o nájem provozovny, jejíž pronajímatel a nemovitost, v níž je tato provozovna situována, podléhá zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (tzn. provozovna je situována v nemovitosti v majetku státu a nelze poskytnout slevu 30 % z nájemného).
 • Uhrazení alespoň 80 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 80 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

K žádosti je potřeb doložit:

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy.
 • Čestné prohlášení pronajímatele, že pronajímá provozovnu a poskytl žadateli potřebnou slevu. Ověřené čestné prohlášení pronajímatele do systému vloží žadatel – nájemce.
 • Doklad potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020. V případě, že v den podání žádosti neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020, lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 13. března 2020.
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

Informační systém obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti přímo v systému. Procesem podání žádosti tedy informační systém zájemce o dotaci provede.
 

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrného programu COVID-Nájemné naleznete zde.

Metodická podpora žadatelů o podporu (po-pá 7 - 18 hod.):

 • informační linka 1212
 • e-mail: covidnajemne@mpo.cz

Podpora uživatelů aplikace AIS MPO (každý den 8 - 18 hod.):

 • telefon: 583 300 722
 • mobilní čísla operátorů: 606 784 823, 724 310 501, 606 781 458, 724 024 548, 724 356 076.
 • e-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
26.06.2020 10:43
(Aktualizováno: 26.6.2020 11:04)
Počet zhlédnutí: 1 234