Archiv

Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – sídliště Slezská

Na základě tohoto dokumentu jsme čerpali finanční prostředky z fondů EU, které byly k dispozici v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 5 - Národní podpora územního rozvoje, Oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. O dotace v této oblasti se ucházela města z celé České republiky s počtem obyvatel nad 20.000. V rámci IOP bylo možno financovat projekty

a) revitalizace veřejných prostranství

 • úpravy sídlištního prostoru – např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch,
 • parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky apod.),
 • výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. spojek místních komunikací, parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn,
 • výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na zpomalení odtoku přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení,
 • budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití,
 • další zlepšení veřejné infrastruktury v rámci sídlištních celků

b) regenerace bytových domů

 • zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí,
 • práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby,
 • opravy, rekonstrukce technického vybavení domů (např, modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů,
 • výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí,
 • zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov.

Jejich poměr musí být vyvážený: celkové výdaje aktivit na regeneraci bytových domů budou ve výši minimálně 40% a maximálně 60% z celkových výdajů IPRM.

Rada města rozhodla o výběru sídliště Slezská jako zóny pro zpracování IPRM.  Více informací o programu se můžete dovědět na webu Integrovaného operačního programu.

Schválený dokument IPRM najdete zde.

Ing. Pavel Osina
Integrovaný plán rozvoje města
17.04.2008 13:07
(Aktualizováno: 7.4.2017 22:11)
Počet zhlédnutí: 14 477