Archiv

Prázdninový dotační program /ukončeno/

Komise pro výchovu a vzdělávání pracující při Radě města Frýdek-Místek vyhlašuje mimořádný výběrový dotační program z fondu výchovy a vzdělávání města Frýdek-Místek. Obsahem dotačního programu je podpora jednorázové akce pro děti města Frýdku-Místku ve věku do 15 let v průběhu letních prázdnin v roce 2006. Podkladem pro zařazení do výběrového dotačního programu je standardní žádost o dotaci z fondu výchovy a vzdělávání na jednorázovou akci a příloha formou projektu obsahující následující položky: obsah a cíl akce, popis cílové skupiny, kterým je projekt určen (věk, počet apod..), časový harmonogram, podrobný položkový rozpočet akce. Akce se může konat: - formou jednodenní nebo vícedenní akce, případně může být rozložená do více etap - na území města, tak i mimo město (pouze v ČR) - jak pro veřejnost, tak pro členy žádající organizace. Při hodnocení se bude brát zřetel na nápaditost akce, přínos akce pro děti a zpracování projektu. Minimální výše požadované dotace je Kč 100.000,--. Maximální výše požadované dotace je Kč 150.000,--. Dotaci je možné použít pouze na náklady v souladu se statutem fondu výchovy a vzdělávání. Dotaci nelze použít na akci pro dospělé, mzdy, vybavení nesouvisející s přímou prací s dětmi a mládeží, investice a podnikatelské záměry. Vítězný projekt bude navržen na odměnu Radě města Frýdek-Místek (max. do výše 10% dotace) na pokrytí ostatních nákladů souvisejících s realizací projektu, které nelze hradit z přidělené dotace. Žádost do vyhlášeného dotačního programu mohou podat organizace působící ve Frýdku-Místku v oblasti zájmových, volnočasových a výchovně vzdělávacích aktivit v souladu se statutem fondu výchovy a vzdělávání (dotace není určena pro organizace působící v oblasti tělovýchovy a sportu). Uzávěrka dotačního programu je 15. 3. 2006 (do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti doručené do termínu uzávěrky Městskému úřadu Frýdek-Místek). Bližší informace je možné získat na oddělení mládeže a tělovýchovy odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Městský úřad, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, nebo na tel. čísle 558 609 215 (Mgr. Martin Sysala).
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
02.02.2006 08:02
Počet zhlédnutí: 16 420