Archiv

Podpora malého a středního podnikání hledá nový směr ke zvýšení konkurenceschopnosti

Malí a střední podnikatelé hrají rozhodující významnou úlohu při vytváření nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje. Evropská unie považuje tento sektor za páteř evropské ekonomiky a hybnou sílu inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. Podpora MSP patří mezi priority vlády, ta proto dnes na svém zasedání projednala Koncepci rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013. "Musíme se přizpůsobit současné realitě. Zatímco včera musely firmy investovat především do modernizace výrobních zařízení, dneska a především zítra jsou nutné investice do inovací aplikovaného výzkumu. Samozřejmě s maximální podporou státu. Jinými slovy, aby si nás nedala Amerika k snídani a asijské země k večeři, investice do inovací a aplikovaného výzkumu jsou nezbytné. Ve financování pro období do roku 2013 ztrácejí národní programy dominantní postavení, maximální výše finanční injekce tak bude z evropských fondů. Během následujících šesti let počítáme s celkovou podporou MSP ve výši 130 miliard Kč," konstatuje Milan Urban, ministr průmyslu a obchodu. Období let 2007-2013 nabídne České republice šanci, která se v podobném rozsahu nemusí již zřejmě opakovat. Touto příležitostí je značný rozsah prostředků ze strukturálních fondů, které bude možné získat. Pokud budou tyto prostředky efektivně využity k dalšímu posílení změn v infrastruktuře podporující podnikání a budou investovány do nástrojů vytvářejících základ pro dlouhodobě udržitelný systém přímých podpor pro podnikatele, pozitivně ovlivní vývoj sektor malých a středních podnikatelů i za horizontem roku 2013. A. Koncepce rozvoje malého a středního podnikání v letech 2007-2013 v kostce: Cíle koncepce • zajistit konkurenceschopnost MSP a tím podpořit jejich další rozvoj • zlepšit podmínky pro podnikání • zvýšit kvalitu sektoru MSP — větší důraz na firemní výzkum, vývoj a inovace • posílit úlohu MSP jako zdroje nových pracovních míst a snižování regionálních rozdílů Zlepšování podnikatelského prostředí • trvalé zjednodušování administrativy a podmínek pro podnikání • posuzování dopadu legislativních změn na MSP jako nedílná součást legislativního procesu • zveřejňování právních předpisů v dostatečném předstihu před datem jejich účinnosti • další snižování daňových sazeb a zjednodušení daňových zákonů (nový zákon o dani z příjmů) • zavedení editační povinnosti daňové správy • snížení informační povinnosti podnikatelů s využitím sdílení informací v rámci databází státu • důsledné dodržování pravidel hospodářské soutěže • zavedení daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele vynaložených na přepravu svých zaměstnanců • zavedení daňového zvýhodnění pro firmy, které podporují vzdělávací instituce (odborné školství) • rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace (podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky, technologická centra, atp.) • revitalizace starých průmyslových areálů, nepotřebných vojenských objektů a dalších prostor k využití pro podnikatelské účely • podpora sdružování MSP, vytváření klastrů • rozvoj subdodavatelských možností MSP ve vztahu k velkým nadnárodním společnostem • zvyšování kvality a rozsahu finančně dostupných poradenských a informačních služeb pro MSP • zvyšování zapojení MSP do systému partnerství veřejného a soukromého sektoru • další rozvoj portálu pro podnikatele BusinessInfo • podpora vstupu MSP na zahraniční trhy (exportní aliance, zahraniční marketing, rozvoj lidských zdrojů) Nástroje přímé podpory • další využití osvědčených nástrojů (zvýhodněné úvěry, záruky, dotace) • rozvoj nových forem podpory (zvýšení přístupu MSP k soukromému kapitálu — rizikový kapitál, rozvojový kapitál) • dotace budou orientovány zejména na rozvoj znalostní ekonomiky a podporu poradenských, informačních a vzdělávacích služeb • exportní úvěry a pojištění exportních rizik Financování podpory • dominantním zdrojem budou strukturální fondy EU • prostředky státního rozpočtu • soukromé zdroje (u záruk za úvěry, rizikový a rozvojový kapitál) • vhodná kombinace prostředků státního rozpočtu a strukturálních fondů s regionálními podporami
MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
24.04.2006 13:51
Počet zhlédnutí: 13 669