Archiv

Investiční akce realizované a připravované k realizaci

ZŠ-FM, ul. Jiřího z Poděbrad 3109 – výměna svítidel pavilonu „C“ (11. ZŠ) Začátkem druhé poloviny měsíce července byla zahájena generální oprava osvětlení tříd pavilonu „C“ na 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad. Oprava je prováděna s ohledem na nové hygienické normy osvětlení a nevyhovující provedení elektroinstalací. Práce by měly být dokončeny koncem měsíce srpna. Malý Koloredov č. p. 811 ve Frýdku-Místku Oprava balkónů a fasády V červenci byly zahájeny stavební úpravy části objektů stavby Malý Koloredov č.p. 811. Oprava řeší záchovnou údržbu a zvýšení bezpečnosti budovy. Jedná se o opravy železobetonových konstrukcí balkónů, zvýšení balkónového zábradlí dle normy, nátěr fasády balkónů a dále drobné stavební úpravy týkající se např. hlavního vchodu budovy. Realizace bude ukončena v říjnu letošního roku. Panské Nové Dvory, inženýrské sítě – lokalita Řehánek Jedná se o vybudování cca 700 m vodovodního a plynovodního řádu a splaškové kanalizace délky 460 m, včetně rekonstrukce čerpací stanice. Nově vzniklé inženýrské sítě rozšíří stávající infrastrukturu pro napojení cca 27 rodinných domů. Inženýrské sítě budou vedeny převáženě v místních komunikacích ve vlastnictví Statutárního měst Frýdku-Místku kromě části kanalizace, která bude vedena po dohodě přes soukromé pozemky z důvodu nezbytného spádu pro gravitační odvodnění. Předpokládaný rozpočet činí 12 800 000,-Kč. Práce budou zahájeny v 07/2008, a ukončeny do 12/2008. Úspory energie ve školních budovách – ZŠ a MŠ ul. Škarabelova č.p. 562 V červenci byly zahájeny stavební úpravy ZŠ a MŠ „Naděje“ na ul. Škarabelova č.p. 562. V rámci této investiční akce bude provedena kompletní výměna oken a dveří za plastová, meziokenní vložky budou vyzděny. Rovněž bude provedeno zateplení obvodového pláště, vyspádovaní a zateplení střešního pláště a bude upravena otopná soustava. V rámci rekonstrukce bude provedena i úprava místnosti původní vodoléčby na relaxační místnost. Převážná část nákladů bude hrazena z dotace Státního fondu životního prostředí (Operační program Životní prostředí). Cena díla bude cca 6,2 mil. Kč. Práce by měly být ukončeny 19. 9. 2008. Základní škola Frýdek-Místek, ul. E. Krásnohorské 139 – výměna oken  a zateplení bloku A (9. ZŠ) Dne 1. 7. 2008 byly zahájeny práce na bloku A 9. ZŠ. Jedná se o výměnu stávajících oken a dveří za plastové s izolačním dvojsklem a vyzdívku meziokenních vložek. Obvodový a střešní plášť bude zateplen. Z důvodů špatných odtokových podmínek bude střešní plášť také nově vyspádován. Ukončení prací je předpokládáno 28. 8. 2008 Stavební úpravy tělocvičny ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. T. G. M. 454 (1. ZŠ) V červnu 2008 byla zahájena výměna starých oken, dveří a sklobetonových tvárnic tělocvičny a hlavního vstupu do tělocvičny. Budou osazena nová plastová okna a dveře s izolačním dvojsklem. Některá okna budou opatřena proti rozbití venkovní ocelovou mříží. Dále bude opravena a natřena fasáda, opraven střešní plášť a vyměněny klempířské prvky atiky. Zhotovitel předpokládá dokončení nejpozději do 30. 10. 2008. Rekonstrukce hřbitovní zdi a oprava oplocení veřejného pohřebiště  v k.ú. Frýdek Je připravována rekonstrukce hřbitovní zdi a oplocení veřejného pohřebiště na Panských Nových Dvorech, k.ú. Frýdek. Zrekonstruovaná hřbitovní zeď bude replikou zdi původní, opravena bude vstupní zděná brána a kovaná vrata. Provedeny budou i opravy a výměny dalších částí oplocení areálu hřbitova. Akce by měla být zahájena na přelomu měsíce srpna a září 2008. Panské Nové Dvory - plynofikace zóny Kamenec-střed V současné době končí investiční akce „Panské Nové Dvory - plynofikace zóny Kamenec-střed“. Jednalo se o výstavbu STL rozvodů plynu v délce 2 386 m a veřejných částí plynovodních přípojek o celkové délce 285 m, určených pro zásobování obyvatel zemním plynem. Po kolaudaci stavby bude provedeno propojení nově vybudovaného plynovodu na stávající plynovod (předpoklad srpen 2008). Penzion pro seniory FM, ul. Lískovecká 86 – oprava balkonů Jedná se o generální opravu balkónů na blocích A1, A2, B1 a B2 v areálu Penziónu pro seniory, zahájenou v dubnu 2008. Tato investiční akce řeší především špatné nebo nedostatečné vyspádovaní podlahy balkónů a chybějící hydroizolace. Dále je řešena údržba zábradlí (nátěry a částečná výměna výplní). Náklady na tuto akci činí cca 6,3 mil. Kč. Práce by měly být ukončeny v září 2008. Jesle Frýdek-Místek, ul. Brožíkova 40, k.ú. Místek – rozšíření kapacity jeslí Od dubna 2008 probíhají práce na původním pavilónu „B“, v němž byly dříve umístěny učebny Akademie J. A. Komenského. Tento pavilon je opět přičleněn do areálu jeslí. Realizuje se 1. etapa, tj. stavební úpravy vyplývající ze změny vnitřní dispozice, výměna všech vnitřních a vnějších výplní otvorů a veškeré vnitřní rozvody a instalace, provizorní oprava ploché střechy doplněním asfaltového pásu. Práce by měly být dokončeny v srpnu 2008. Akce bude stát cca 4,4 mil. Kč. Základní škola FM, 1. máje 1700 – výměna oken (7. ZŠ) Jedná se o výměnu dřevěných oken za okna plastová s izolačním dvojsklem v učebnách 7. ZŠ. Termín této investiční akce je 07/2008 – 09/2008 a náklady činí cca 6 mil. Kč. Nové dětské hřiště na ul. Nad Lipinou V červenci byly zahájeny práce na rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího dětského hřiště. Jedná se o demontáž stávajících zařízení vč. betonových základů, obnovu povrchu, včetně zemních prací. Pod nově navržené herní prvky bude upraven povrch v provedení tlumící nárazy (pryžové desky). Dále budou částečně odstraněny a opraveny stávající kamenné zídky, bude nutné respektovat okolní výsadbu dřevin a stávající přístupové chodníky. Práce budou ukončeny do 10/2008. Domov pro seniory ve FM, 28. října – zastřešení a oprava balkonů Jedná se o vybourání stávajících vrstev a provedení nových vrstev balkónů a teras včetně zastřešení balkonů ve 2. a 4. NP. Dále se jedná o odstranění stávajících soklů balkonů, teras a nosných sloupů, odstranění pásu omítky cca 300 cm nad těmito sokly a jejich nové provedení. U terasy A bude provedeno vyhřívání úžlabí a vpustí a pásu kolem atiky a to pomocí topných kabelů. Na terase D ve 4. NP bude vpusť řešena jako vyhřívaná. Práce budou zahájeny v 08/2008, a ukončeny do 11/2008. Náklady činí cca 11,6 mil. Kč
MM F-M
ODBOR INVESTIČNÍ
05.08.2008 08:28
Počet zhlédnutí: 6 236