Archiv

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI DOTAČNÍ TITULY PREVENCE KRIMINALITY PRO ROK 2010

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z Fondu prevence kriminality na rok 2010, a to v rámci Městského programu prevence kriminality s cílem dále zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižovat míru závažnosti trestné činnosti. Vláda schválila v roce 2007 Strategii prevence kriminality České republiky v letech 2008 až 2011, která zahrnuje také kapitolu Městské úrovně prevence kriminality. Jednou z podmínek realizace Městské úrovně prevence kriminality obsažených ve Strategii prevence kriminality na léta 2008 až 2011 je vyhlášení dotačních titulů prevence kriminality pro rok 2010 a jejich schválení zastupitelstvem města. Na tomto základě lze následně čerpat finanční prostředky, které jsou každoročně vyčleňovány ze státního rozpočtu na prevenci kriminality. DOTAČNÍ PROJEKTY 1. Prioritně projekty zaměřené na následující cílové skupiny: 1.1 osoby ohrožené sociálním vyloučením 1.2 oběti trestné činnosti a domácího násilí 1.3 osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.4 osoby ve výkonu trestu a propuštěné z výkonu trestu 1.5 děti a mládež s rizikovým chováním a děti ohrožené sociálně patologickými     jevy 1.6 senioři 1.7 občané 2. Prioritně projekty zaměřené na poskytování sociální prevence v těchto oblastech: 2.1 probační a resocializační programy (začleňování po návratu z výkonu trestu zaměřené na změnu životního stylu) 2.2 programy sanace rodin postižených sociálním vyloučením nebo rodin s dětmi s poruchami chování 2.3 nízkoprahová zařízení 2.4 krizová a poradenská zařízení 2.5 pomoc obětem trestné činnosti 3. Projekty v oblasti vzdělávací v těchto oblastech: 3.1 zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů 3.2 aktivizaci a bezpečnost seniorů 3.3 informování veřejnosti o nejčastějších typech trestné činnosti, o způsobech jejího páchání a o místech a časech výskytu trestné činnosti 4. Projekty v oblasti situační prevence v těchto oblastech: 4.1 rozšíření nebo modernizace stávajících technických opatření Do výběrového řízení se mohou se svými projekty přihlásit občanská sdružení, střediska, spolky, nadace a ostatní organizace, které mají celoměstskou působnost a nebyly zřízeny za účelem podnikání. Bližší informace poskytne manažer prevence kriminality: Lenka Biolková Městká policie Frýdek-Místek tř. T. G. Masaryka 633 738 01 Frýdek-Místek tel. 558 631 481; fax. 558 632 041; mob. 777 921 360 email: biolkova.lenka@frydekmistek.cz Podkladem pro poskytnutí dotace je žádost fyzické či právnické osoby s řádně zpracovaným dílčím projektem (včetně požadovaných příloh, popř. dalších dokladů) podaná v písemné a elektronické podobě. Elektronickou podobu žádosti zašle žadatel na e-mailovou adresu manažera prevence kriminality. Místem podání písemné žádosti je podatelna Magistrátu města Frýdku-Místku nejpozději do 6.11.2009 na adresu: Městká policie Frýdek-Místek tř. T. G. Masaryka 633 738 01 Frýdek-Místek a to v obálce označené textem: „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O DOTACI“ (v levém horním rohu obálky). Plný název či jméno žadatele o dotaci a adresa. Zaslané projekty se žadatelům nevracejí a důvody neschválení projektu se nesdělují.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
18.09.2009 13:16
Počet zhlédnutí: 2 817