Archiv

MĚSTO NABÍZÍ DOTACE NA PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro právnické a fyzické osoby na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2010. Cílem finanční podpory je rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě sociálních služeb na území statutárního města Frýdku-Místku. Programy na podporu a rozvoj sociálních služeb jsou rovněž v souladu s cíli schváleného Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdku-Místku na léta 2007 – 2010 a schváleného Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na období 2007 – 2013. DOTAČNÍ PROGRAMY NA PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2010 A. Program na podporu a rozvoj sociálních služeb Program je určen pro poskytovatele sociálních služeb, kteří mají dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 84 odst. 5 zákona o sociálních službách). Podporované oblasti: 1. Sociální poradenství 1.1. Vznik a rozvoj poradenských služeb 2. Služby sociální péče 2.1 Podpora osobní asistence a pečovatelské služby 2.2 Centra denních služeb 2.3 Podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením včetně duševního onemocnění 2.4 Odlehčovací služby 2.5 Chráněné bydlení 2.6 Denní stacionář 2.7 Domovy pro seniory 2.8 Domovy se zvláštním režimem 3. Služby sociální prevence 3.1 Podpora služeb pro osoby v krizové situaci a osoby ohrožené sociálním vyloučením (dům na půl cesty, krizové centrum, azylový dům, noclehárna) 3.2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3.3 Podpora sociální prevence formou přímé práce s mládeží 3.4 Podpora prevence závislostí a služby následné péče 3.5 Kontaktní centra 3.6 Podpora sociální rehabilitace a vytváření rovných podmínek a příležitostí pro integraci handicapovaných občanů 3.7 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3.8 Raná péče 3.9 Nízkoprahová denní centra 3.10 Terénní programy B. Program na podporu ostatních aktivit doplňujících sociální služby Program je určen na podporu ostatních aktivit v sociálních službách, které nevyžadují povinnou registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podporované oblasti: 1. Aktivizační programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2. Dobrovolnictví 3. Humanitární služby (např. sociální šatníky) 4. Podpora aktivit na zajištění dopravy pro imobilní občany 5. Terénní hospicová péče PODMÍNKY, ZÁSADY, ŽÁDOST Veškeré informace související s výběrovým dotačním řízením (včetně podmínek vyhlášených dotačních programů, zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku v působnosti odboru sociálních služeb a žádosti o dotaci poskytnutou z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2010), jsou k dispozici na internetové adrese www.frydekmistek.cz (sociální granty -levý svislý sloupec) nebo na odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-Místku se sídlem Radniční 1149, 738 22 Frýdek-Místek, kontaktní osoba: Magda Máchová, tel.: 558 609 317, e-mail: machova.magda@frydekmistek.cz. TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI Žadatel podává přihlášku o poskytnutí dotace v jednom podepsaném originále s přílohami v tištěné verzi a v elektronické podobě na CD doporučeně poštou nebo osobně na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku nejpozději do 30. 11. 2009 včetně (termín pro podání žádosti platí pro oba dva programy podpory) na adresu: Statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek a to v obálce označené textem: „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O DOTACI“ (v levém horním rohu obálky). Plný název či jméno žadatele o dotaci a adresa.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
05.11.2009 13:13
Počet zhlédnutí: 2 690