Archiv

Hospodaření statutárního města Frýdek-Místek v roce 2009

Zastupitelé města na svém 25. zasedání konaném dne 24. 5. 2010 schválili celoroční hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2009 bez výhrad. Skutečné příjmy města za minulý rok dosáhly výše 1.356,3 mil. Kč, skutečné výdaje města výše 1.501,8 mil. Kč. Kromě samotných příjmů mělo v roce 2009 město k dispozici i zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2008 a finanční prostředky z úvěru od ČSOB, a.s., přijatého v roce 2009 na financování kapitálových výdajů.

Hlavním zdrojem financování potřeb města byly stejně jako i v minulých letech daňové příjmy (tj. příjmy z výnosů daní, správních poplatků, místních poplatků, poplatků v oblasti životního prostředí, příjmy z odvodu výtěžku z provozování loterií, atd.), které dosáhly výše 666,2 mil. Kč a tvořily téměř polovinu celkových příjmů města (49,1 %). Nedaňové příjmy (tj. zejména příjmy z pronájmů majetku města, z poskytování služeb, odvodů zřízených příspěvkových organizací, vybraných pokut, atd.) dosáhly výše 174,5 mil. Kč a na celkových příjmech se podílely 12,9 %. K vlastním příjmům města dále patří kapitálové příjmy (tj. příjmy z prodejů pozemků a nemovitostí), které se svým objemem 108,9 mil. Kč podílely na celkových příjmech města 8,0 %. Vlastní příjmy města tak představovaly 70,0 % celkových příjmů. Cizí zdroje (tj. transfery přijaté ze státního rozpočtu, státních fondů, Evropské unie, rozpočtu kraje a okolních obcí) činily 406,7 mil. Kč a tvořily 30,0 % celkových příjmů města.

Struktura příjmů v roce 2009Výše příjmů byla negativně ovlivněna ekonomickou krizí. Nižší ekonomické výkony firem, zvyšování nezaměstnanosti či snížení spotřeby domácností měly dopad na úroveň daňových příjmů města. Celkové příjmy města v roce 2009 tak byly ve srovnání s rokem 2008 nižší o 55,5 mil. Kč, přičemž příjmy z výnosů daní byly nižší dokonce o 75,8 mil. Kč.

Výdaje města za rok 2009 byly ve srovnání s r. 2008 vyšší o 202 mil. Kč, tj. o 16 %. Tento meziroční růst výdajů způsobilo zejména to, že část výdajů roku 2009 tvořily výdaje nevyčerpané v roce 2008 a účelově převedené do rozpočtu roku 2009 a také to, že k financování některých investic města byl čerpán úvěr od ČSOB, a.s. v roce 2009 ve výši 96,7 mil. Kč.

Srovnání výdajů v letech 2008 a 2009 - v mil. Kč


 

Běžné výdaje roku 2009 dosáhly výše 1.113,6 mil. Kč, což představuje 74,1 % celkových výdajů města, kapitálové výdaje dosáhly výše 388,2 mil. Kč, tj. 25,9 % celkových výdajů města. Největší objem běžných výdajů byl vynaložen na sociální dávky (260,7 mil. Kč), které jsou plně kryty dotacemi ze státního rozpočtu. Druhou objemově největší položkou běžných výdajů byly výdaje určené na opravy, které dosáhly výše 192,1 mil. Kč. Třetí objemově největší položkou běžných výdajů byly neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkových a jiných organizací, což souvisí především s financováním 30-ti zřízených příspěvkových organizací (163,8 mil. Kč).

K největším investičním akcím realizovaným v roce 2009 patří zejména akce:
- Úspory energie ve školních budovách – ZŠ a MŠ Jana Čapka 2555
- Revitalizace obvodové komunikace MPZ Místek (8. pěšího pluku)
- Napojení nového Autobusového nádraží a nádraží ČD na systém cyklostezek
- Rekonstrukce škvárového hřiště v areálu Stovky
- Frýdlantská č. p. 158 – výměna oken a meziokenních vložek, zateplení
- ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, Fibichova č. p. 469, k. ú. Místek – půdní vestavba
- ZŠ F-M, ul. E. Krásnohorské 2254 a 139 – řešení školního a sportovního areálu (5. a 9. ZŠ)
 

Struktura výdajů dle oblastí činnosti v roce 2009 – v mil. Kč
Jak vyplývá z výše uvedeného grafu, největší objem finančních prostředků plynul v minulém roce do oblasti dopravy (18,6 % celkových výdajů), dále pak na dávky a podpory v sociálním zabezpečení (17,3 % celkových výdajů) a do oblasti vzdělávání (13,7 % celkových výdajů).

Závěrečný účet města Frýdek-Místek za rok 2009 je zveřejněn také na internetových stránkách města v sekci „O městě", kde je odkaz na Rozpočet a finance .


 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
08.06.2010 08:54
(Aktualizováno: 8.6.2010 09:05)
Počet zhlédnutí: 5 980