Archiv

Činnost odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality v roce 2013

Magistrát města Frýdku-Místku založil nový odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality na konci roku s tím, že jeho hlavní náplní bude navrhovat opatření k prevenci i potlačení kriminality ve městě, ale také koordinovat spolupráci a rozvíjet komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému.

„Tento odbor byl založen po vzoru magistrátu města Plzně, kde funguje již delší dobu a je úspěšný. Stejně jako v Čechách se nyní i my zapojíme do projektu Bezpečné město, který je podporován Ministerstvem vnitra České republiky. Cílem tohoto projektu je, aby veřejnost vnímala město jako bezpečné, čisté a upravené, ale také jako město, ve kterém lze ocenit vstřícnost a profesionalitu úředníků a strážníků městské policie,“ řekl primátor Michal Pobucký s tím, že na realizaci projektu Bezpečné město se budou podílet čtyři zaměstnanci nového odboru. 

Prezentace projektu v podání vedoucího odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality Petra Lessyho:

V prvé řadě chceme zajistit koordinaci složek městské policie a Policie ČR. Úbytek policistů je značný a veřejná správa v současné době supluje stát, je tedy namístě, aby tyto složky na určitých akcích či projektech spolupracovaly. Budeme usilovat o to, aby se sjednotily již zavedené okrsky městské policie s okrsky Policie ČR, a aby se stanovili konkrétní zastupitelé města, kteří by přebrali spoluzodpovědnost za bezpečnost v daném okrsku. Občan by se tedy mohl v rámci řešení své bezpečnosti obracet se svými dotazy nejen na policii, ale také na příslušného městského zastupitele. Jedná se tedy o jasné nastavení odpovědnosti za bezpečnostní situaci v okrsku a za její řešení. Chtěli bychom také aktualizovat součinnostní dohodu mezi městem a Policii ČR, věci, které se osvědčily v ní ponechat a dále rozvinout, věci, které se neosvědčily, vypustit. 

Záměrem je také využití geografického informačního systému, v jehož rámci jsou vytvářeny tzv. mapy kriminality. Dosud s nimi pracuje policie. My bychom chtěli do této mapy v rámci města zapracovat i drobnější protiprávní jednání, jako jsou například přestupky, které řeší městská policie, přičemž tyto mapy by byly následně zpřístupněny občanům města. Veřejnost by tak věděla, kde se soustředí činnost Policie ČR a strážníků MP, která místa jsou bezpečná a kde se naopak vyskytuje více případů protiprávního jednání spojeného s vandalstvím či kriminalitou obecně.

V tomto roce budeme také pokračovat v projektech prevence kriminality, které již v minulosti zaznamenaly úspěch, například projektu Řetízek (instalace bezpečnostních řetízků na dveře domácností seniorů a zdravotně postižených). Nově se hodláme zapojit i do projektu Úsvit, který je podporován ministerstvem vnitra a je zaměřen na zlepšení bezpečnosti v lokalitách s vysokým výskytem sociálně vyloučených osob, v našem případě se jedná především o ulici Míru. Hodláme rozjet také projekt Fotopasti, který spočívá v instalaci fotografických přístrojů na místa, kde opakovaně dochází například k vandalismu. Na základě fotopasti je možné dohledat pachatele rychleji a účinněji, než na základě kamerového systému. Tyto projekty mohou vést k dílčímu zlepšování bezpečnosti ve městě. Jsou na ně vypsány dotační programy ministerstvem vnitra, o dotace se samozřejmě budeme ucházet.

V neposlední řadě chceme do problematiky bezpečnosti zapojit i občany, proto zřídíme webový portál s prezentací projektu Bezpečné město, jehož součástí bude také poradna. Občané, tedy budou moci prostřednictvím e-mailu kontaktovat pracovníky odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality se svými dotazy, ti jim písemně odpovědí a dotaz i s reakcí následně umístí na nově vzniklém portálu, bude ho tedy možné sdílet s ostatními návštěvníky tohoto portálu.

Tento odbor se bude zabývat i metodickým působením na městkou policii. Budeme dávat metodická doporučení vedoucím představitelům města ke směřování městské policie, ale také provádět  kontrolní činnost městské policie, zejména v rámci prošetřování stížností na činnost strážníků. Stížnost již tedy nebude prošetřovat přímý nadřízený strážníků, ale bude to nezávislé pracoviště, které není s městkou policií přímo svázáno.

Před zahájením programu se ve spolupráci s odborníky uskuteční kvantitativní výzkum uskutečněný na reprezentativním vzorku občanů města, zaměřený na zjištění spokojenosti občanů s prací strážníků MP, Policie ČR, úředníků magistrátu, s nabídkou služeb zaměřených na prevenci kriminality ve městě, na vnímání pocitu bezpečí a existujících rizik apod. Výsledky výzkumu budou analyzovány a na základě získaných informací budou přijata cílená opatření ke zlepšení stavu. Stejný výzkum bude probíhat opakovaně jedenkrát ročně a výsledky budou porovnávány s cílem zjistit případnou pozitivní či negativní změnu.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
08.01.2013 09:55
Počet zhlédnutí: 3 603