Archiv

Vyhlášení Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2018

Rada města Frýdku-Místku schválila na své 93. schůzi konané dne 25.07.2017 podmínky „Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2018“ (dále jen „Program“).

Účelem realizace Programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na období 2014-2018 (dále jen „SPRSS FM“). Podporováno bude poskytování sociálních služeb, které jsou součástí základní Krajské sítě sociálních služeb. Sociální služby zařazené do základní Krajské sítě sociálních služeb jsou služby ze strany kraje pověřeny k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu formou uzavření „Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon“. Důvodem podpory  je udržení stávajících sociálních služeb a podpora nových sociálních služeb v souladu se SPRSS FM na území statutárního města Frýdku-Místku.

Lhůta pro podání žádosti je od 28. 8. do 15.09. 2017 včetně.
Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.

Veškeré informace související s dotačním Programem včetně formulářů a podmínek Programu jsou k dispozici na internetové adrese www.frydekmistek.cz, sekce sociální služby-dotace-dotace na podporu a rozvoj sociálních služeb.

Kontaktní osoba (administrátor) je:
Magda Máchová, odbor sociálních služeb
Tel. 558 609 317, 778 492 351
e-mail:machova.magda@frydekmistek.cz

Žadatel o dotaci předkládá „Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2018“ v jednom podepsaném originále s přílohami v tištěné verzi doporučeně poštou nebo osobně na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku na adresu:

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

a to v obálce označené:

a) plným názvem či jménem (názvem) žadatele a adresou (sídlem) žadatele,
b) textem „Neotvírat-žádost o dotaci na podporu a rozvoj sociálních služeb“.

 

 

MM F-M
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
04.08.2017 09:56
Počet zhlédnutí: 4 285