HLEDÁME KOLEGYNI/KOLEGU

Linda Holubová Blažková

12. 6. 2023

Referent vodního hospodářství – PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DO 23. 6. 2023

 • vydává povolení ke zřízení, změně či zrušení vodního díla (studny, vodovodní řady, úpravny vody, kanalizační stoky, čistírny odpadních vod, vodní nádrže, rybníky, úpravy toků, atd.),
 • vydává kolaudační souhlasy ke stavbám vodních děl;
 • povoluje nakládání s vodami (např.  odběru povrchových vod – z vodních toků, rybníků atd.,  vzdouvání, akumulace povrchových vod – na jezech, v náhonech, ve vodních nádržích atd., využívání energetického potenciálu povrchových vod např. malé vodní elektrárny; jiného nakládání s povrchovými    vodami a s podzemními vodami; odběru podzemních vod ze studní;  čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny;  vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (např. z čistíren odpadních vod);
 • vydává souhlasy a závazná stanoviska ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry;
 • ukládá údaje do informačního systému a předává údaje Ministerstvu zemědělství ČR;
 • zpracovává vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací;
 • schvaluje plány havarijních opatření uživatelů závadných látek většího rozsahu;
 • schvaluje kanalizační řády;
 • řídí práce při zneškodňování ekologických havárií ve smyslu vodního zákona a ukládá opatření k nápravě;
 • schvaluje manipulační řády vodních děl, např. rybníků, vodních nádrží atd.;
 • povodňová problematika – zajišťuje zpracování povodňového plánu města a obce s rozšířenou působností;
 • vykonává dozor nad dodržováním ustanovení zákonů v oblasti vodního hospodářství;
 • projednává přestupky v oblasti  zákona o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a stavebního zákona.