Informace statutárního města Frýdek-Místek o konání nabídkového licitačního řízení

MM F-M

18. 6. 2021

Dle platného Územního plánu města Frýdku-Místku jsou pozemky zařazeny v ploše lehkého průmyslu (VL).

 

Doplňující informace:

  • výše uvedené pozemky jsou nabízeny k prodeji jako celek.
  • kupní cena bude navýšena o náklady na pořízení geometrického plánu, kterým bude rozdělen pozemek p.č. 1335/59 v k.ú. Místek
  • podmínkou prodeje je povinnost kupujícího buď zachovat stávající parkovací místa na části pozemku p.č. 1335/59, k.ú. Místek, v rozsahu 30 parkovacích míst nebo vybudovat na své náklady na prodávaných pozemcích zpevněná parkovací místa pro veřejnost (v souladu s příslušnou legislativou a technickými normami) v rozsahu 30 parkovacích míst a umožnit bezúplatné obecné užívání předmětného pozemku, na kterém se budou parkovací místa nacházet. Parametry stavby parkovacích míst bude kupující povinen předem konzultovat s prodávajícím. Povinnost strpět obecné užívání předmětného pozemku jako veřejných parkovacích míst bude založena zřízením služebnosti veřejného statku ve prospěch statutárního města Frýdek-Místek bezúplatně. Statutární město Frýdek-Místek se nebude podílet na úhradě nákladů na údržbu a opravy těchto parkovacích míst. Uvedená podmínka prodeje bude součástí kupní smlouvy jako smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti veřejného statku. Součástí nákladů kupujícího budou i náklady na pořízení případného geometrického plánu pro stanovení rozsahu zřizované služebnosti veřejného statku a správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Lhůta pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti veřejného statku bude v případě zachování stávajících parkovacích míst do jednoho roku od účinků vkladu vlastnického práva kupujícího k prodávaným pozemkům do katastru nemovitostí, lhůta pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti veřejného statku bude v případě vybudování nových parkovacích míst do 3 let od účinků vkladu vlastnického práva kupujícího k prodávaným pozemkům do katastru nemovitostí. Nesplnění podmínky zachování či zřízení parkovacích míst a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti veřejného statku bude zajištěno právem prodávajícího uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.500.000 Kč a věcným právem zákazu zcizení předmětu koupě, obojí do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti veřejného statku.  

Nabídka prodeje se uskuteční formou nabídkového

licitačního řízení, 

které proběhne dne 19. 7. 2021 v 15.00 hod.

v zasedací místnosti odboru správy obecního majetku Magistrátu města Frýdek-Místek, ul. Radniční 10, dv. č. 323.

Zápis k účasti v nabídkovém licitačním řízení (dále jen „NLŘ“) je ve 14.00 hod.

Předmětem NLŘ bude výše kupní ceny za prodej 1 m2 pozemku. Nejnižší nabídková cena je stanovena na 1.030 Kč/m2, minimální výše příhozu 5 Kč/m2. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně z přidané hodnoty.

Účastník je povinen uhradit zálohu na úhradu nákladů NLŘ (jistotu) ve výši 5.000 Kč nejpozději dne 18. 7. 2021 na účet statutárního města Frýdek-Místek, č.ú. 6015-928781/0100, VS 3240081. Úhradou zálohy na náklady NLŘ se rozumí její připsání na uvedený účet nejpozději poslední den v daném termínu. Při zápisu k NLŘ doloží doklad o úhradě zálohy a podepíše Dohodu o úhradě nákladů NLŘ.

Odbor správy obecního majetku MMFM zajistí vrácení zálohy na úhradu nákladů NLŘ všem účastníkům licitace, kteří tuto zálohu složili a podepsali Dohodu o úhradě nákladů NLŘ, vyjma vítěze licitace, po ukončení NLŘ. Vítězi NLŘ bude záloha na úhradu nákladů NLŘ vrácena po podpisu kupní smlouvy. Záloha na úhradu nákladů NLŘ nebude vítězi NLŘ vrácena, podepíše-li protokol o výsledku NLŘ, ale nedojde k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní nebo kupní smlouvy z důvodu ležících na jeho straně (včetně důvodu, že skutečnosti uvedené v čestném prohlášení o bezdlužnosti, které osvědčil svým podpisem, se ukáží jako nepravdivé). V tomto případě bude záloha použita na úhradu nákladů zmařeného NLŘ.

Účastníkem NLŘ může být osoba starší 18 let.  Účastník NLŘ se před jeho konáním prokáže platným dokladem totožnosti (tj. občanským průkazem nebo pasem) a dokladem o zaplacení zálohy na úhradu nákladů NLŘ. Jde-li o právnickou osobu, je účastník povinen předložit výpis z obchodního rejstříku, příp. z jiného veřejného rejstříku, ne starší tří měsíců, a písemné zmocnění opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele, k tomu, že je oprávněn jednat jménem právnické osoby, nejde-li o statutární orgán. Písemné zmocnění opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele musí být doloženo též v případě zastoupení fyzické osoby zmocněncem. Zmocnění musí zahrnovat oprávnění zmocněnce k právnímu jednání jménem zmocnitele, zejména k účasti na nabídkovém licitačním řízení, činění nabídek kupní ceny, podpisu protokolu o nabídkovém licitačním řízení a sdělení čísla účtu pro vrácení složené zálohy.

Účastníkem NLŘ může být osoba, která není dlužníkem statutárního města Frýdek-Místek. Splnění této podmínky potvrdí účastník podpisem čestného prohlášení při zápisu k NLŘ.

O prodeji pozemku vítězi NLŘ rozhodne Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém nejbližším zasedání. Následně bude s vítězem NLŘ sepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní.

 

Základní podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, resp. kupní smlouvy:

  • povinnost kupujícího uhradit kupní cenu jako zálohu na kupní cenu před podpisem kupní smlouvy v termínu nejpozději do 90 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Frýdku-Místku o prodeji nemovitosti.
  • součástí kupní smlouvy bude smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti veřejného statku, kterou bude stanovena podmínka prodeje, spočívající v povinnosti kupujícího buď zachovat stávající parkovací místa na části pozemku p.č. 1335/59, k.ú. Místek, v rozsahu 30 parkovacích míst nebo vybudovat na své náklady na prodávaných pozemcích zpevněná parkovací místa pro veřejnost (v souladu s příslušnou legislativou a technickými normami) v rozsahu 30 parkovacích míst a umožnit bezúplatné obecné užívání předmětného pozemku, na kterém se budou parkovací místa nacházet. Parametry stavby parkovacích míst bude kupující povinen předem konzultovat s prodávajícím. Služebnost bude zřízena bezúplatně a statutární město Frýdek-Místek se nebude podílet na úhradě nákladů na údržbu a opravy těchto parkovacích míst. Součástí nákladů kupujícího budou i náklady na pořízení případného geometrického plánu pro stanovení rozsahu zřizované služebnosti veřejného statku a správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Lhůta pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti veřejného statku bude v případě zachování stávajících parkovacích míst do jednoho roku od účinků vkladu vlastnického práva kupujícího k prodávaným pozemkům do katastru nemovitostí, lhůta pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti veřejného statku bude v případě vybudování nových parkovacích míst do 3 let od účinků vkladu vlastnického práva kupujícího k prodávaným pozemkům do katastru nemovitostí. Nesplnění podmínky zachování či zřízení parkovacích míst a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti veřejného statku bude zajištěno právem prodávajícího uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.500.000 Kč a věcným právem zákazu zcizení předmětu koupě, obojí do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti veřejného statku.  

Statutární město Frýdek-Místek upozorňuje účastníky NLŘ, že výčet výše definovaných podmínek pro uzavření předmětných smluv je pouze základní, nikoli však vyčerpávající.

 

Bližší informace můžete získat u Ing. Radky Pětrošové, petrosova.radka@frydekmistek.cz, tel. 558 609 282, nebo osobně na Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku, ul. Radniční 10, II.NP, kancelář č. 209.

 

 

Ing. Jana Masciuchová

vedoucí odboru správy obecního majetku